+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     

Националната организация на митническите агенти (НОМА) е създадена като независима, доброволна, неполитическа организация с нестопанска цел през м. май 1999 г.

Основните цели на сдружението са:

 • Да разяснява и пропагандира основните принципи, техническо и правно регулиране на дейността на митническите агенти в България.
 • Да внася в компетентните държавни органи предложения за промени и усъвършенстване на нормативната уредба, уреждаща митническия режим, за създаване по съответният ред на правила, защитаващи митническите агенти и потребителите на митнически услуги в България.
 • Да съдейства за регулиране на професионалните и колегиални отношения между митническите агенти – членовете на сдружението, за утвърждаване доброто име на сдружението и неговите членове.
 • Да съдейства за повишаване на професионалната квалификация на своите членове.
 • Да съдейства за създаването на информационна среда по проблемите на митническия режим.

Сдружението осъществява своите цели, като:

 • Взаимодейства с Агенция „Митници“ и другите компетентни държавни органи, обществени организации и други сдружения с нестопанска цел;
 • Изразява становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в областта на митническия режим в страната;
 • Подготвя, издава и разпространява безплатно печатни, аудио и видео материали за подобряване и усъвършенстване на митническия режим, участва със свои представители в обществени
 • дебати по тези проблеми;
 • Събира и поддържа информационни фондове, организира ползването на български и чуждестранни информационни източници;
 • Привлича експерти и популяризира дейността на организацията и членовете си;
 • Съдейства за установяване на контакти и сътрудничество със сродни и чуждестранни организации.
 • Дейността на сдружението се осъществява на основата на действащото законодателство, устава на организацията и решенията Общото събрание.

Управителен съвет на НОМА:

Председател:
доц. д-р МОМЧИЛ АНТОВ

Членове:
БОЖИДАР ИВАНЧЕВ
ЕМИЛ ДАНДОЛОВ