+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Среща с ръководството на Агенция "Митници" относно видеоконтрола в данъчните складове

  15.09.2021 10:35

По инициатива на НОМА бе проведена среща с ръководството на Агенция „Митници“ относно наличието на някои сериозни затруднения от страна на икономическите оператори при прилагането на чл. 47б от Закона за акцизите и данъчните складове, въвеждащ задължение към лицензираните складодържатели да използват в данъчните складове системи за видео наблюдение и контрол. Още в края на 2019 г. редица браншови организации, между които БСК, АИКБ, НСБС и НОМА, се обявихме категорично срещу внасяне на подобни промени в акцизното законодателство, които възпроизведоха към днешна дата редица негативни въздействия за бизнеса, предвидени от нас още в етапа на тяхното предлагане и приемане.

Една от основните позиции на НОМА по този въпрос е липсата на анализ за ефекта върху фиска от приложените мерки и невъзможността на повечето икономически оператори да въведат подобни системи за видео контрол, тъй като разходите за това надвишават възможностите им или значително оскъпяват предоставяните от тях услуги. В същото време следва да се има предвид, че подобни мерки не се прилагат спрямо конкурентни производители и търговци на акцизни стоки, регистрирани в други държави-членки на ЕС.

На срещата от НОМА се подчерта, че не е против въвеждането на съвременни технически средства за контрол, които да гарантират спазването на правилата за производство, съхранение и търговия с акцизни стоки, но това следва да бъде правено аргументирано при отчитане на възможностите и интересите на всички заинтересовани страни. В хода на дискусиите представителите на Агенция „Митници“ изразиха принципно съгласие с позицията на НОМА по разисквания въпрос и апелираха за активно участие на бизнеса в изготвянето на нов Закона за акцизите и данъчните складове, в които да бъдат отразени всички възможности за осъвременяване на настоящите правила и постигане по-ефективен контрол с по-малка административна тежест за икономическите оператори.