+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ” (НОМА)

  22.03.2021 20:23

На основание чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от Устава на НОМА и Решение на Управителния съвет на организацията и по инициатива на последния, Ви каня да присъствате на заседание на Общото събрание на членовете на НОМА, което ще бъде проведено присъствено на 27 април 2021 г. от 17:00 часа, на адреса на сдружението в гр. София, 1336, ул. „Андрей Германов“, № 11, при спазване на всички противоепидемични мерки, предвид  Извънредна епидемична обстановка, обявена с решение №325/14.05.2020 г. на Министерския съвет на Република България, удължена с решение № 72 на Министерския съвет на Република България от 26 януари 2021 г., при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета Управителния съвет за дейността на НОМА за 2020 г.

2. Приемане на бюджет на НОМА за 2021 г.

3. Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2020 г.

4. Разни.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Устава на сдружението, членовете се представляват от законните им представители или упълномощени с писмено пълномощно лица. Моля да използвате приложения към поканата образец на пълномощно.

Съобразно нормата на чл. 28, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно.

 

 

ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО

 

С уважение,
доц. д-р Момчил Антов
председател на УС
НОМА