+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

2020 Митническа информационна система за внасяне –МИСВ’’

  29.10.2018 12:43

Възприет подход за ИТ решение

 Агенция „Митници“ е възприела подход да изпълни ангажиментите си, чрез поетапно разработване и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси, като ключов инструмент за документиране, анализиране и управление на процесите в АМ, обвързващ постигането на бизнес и ИТ целите на Агенцията.

 Решение на Министерски съвет №872 от 14.10.2016 г. относно приемане на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ –еМитници 2016-2020 и Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ –еМитници 2016-2020, в които е разписана Институционалната архитектура на АМ като цялостен подход;

 Институционалната архитектура на АМ ще предостави стабилен фундамент и рамка за изпълнението от страна на АМ на задачите по MASP

 Компоненти на институционалната архитектура:

-бизнес архитектура

-архитектура на данните

-архитектура на приложенията

-технологична архитектура

Ползи за икономическите оператори от избрания подход

 Ползи за икономическите оператори от избрания подход за ИТ решение:

 Надеждност;

 Производителност;

 Капацитет.

 План за внедряване:

29 Октомври 2018 г. -EOS, CSRD

26 Ноември 2018 г. -МИСВ

МИСВ –дейности с разработчици на софтуер

29 Октомври 2018–25 Ноември 2018

Тестове на Б2Б

http://10.30.14.18:8300/trixie/misv/soa/submit-message-services/b2b/b2b?wsdl

МИСВ –полезна информация

Спецификации за търговския сектор

https://ecustoms.bg/eportal/public/

Секция Проекти на документи

Документи МИСВ

Функционална спецификация

Ръководство за потребителя

B2BWebService Specification

МИСВ –контакти с АМ

S2@CUSTOMS.BG

МИСВ –информационен обмен

RSS (Really Simple Syndication)

XML базиран софтуерен механизъм за разпространение и обмен на новини и информация

https://ecustoms.bg/eportal/public/Controler?control=UpdateForm&doc_def_id=27&row_id=1

МИСВ –внедряване – 26 Ноември 2018