+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  07.12.2018 12:37

За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

§ 1. В Устройствения правилник на Агенция „Митници”, приет с Постановление № 57 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2014 г.; изм., бр. 100 от 2014 г., бр. 31, 64 и 85 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 102 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 6:

а) създава се нова т. 6:

„6. съгласувано с министъра на финансите назначава и освобождава главните директори на главни дирекции, директорите на дирекции в специализираната администрация на Агенцията и директорите на териториалните дирекции;”.

б) досегашните т. 6-21 стават съответно 7-22.

2. В чл. 7:

а) в ал. 1 думите „митници: Аерогара София, Бургас, Варна, Лом, Пловдив, Свищов, Столична, Русе и Югозападна” се заменят с „териториални дирекции: Тракийска, Югозападна, Дунавска, Северна морска и Южна морска.”.

б) в ал. 2 след думите „обща администрация” се добавя „Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване”, Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ и”, а цифрата „6” се заменя с „3”.

в) създават се ал. 3 и 4:

„(3) Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ е част от специализираната администрация на Централно митническо управление на Агенцията. Главната дирекция се ръководи от главен директор, който може да се подпомага от заместник главни директори. Функциите на заместник главните директори се определят от директора на Агенцията. Главната дирекция е организирана в териториални звена, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг. Териториалните звена на Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване” са териториални отдели, които са под ръководството на главния директор на главната дирекция и не се включват в структурата на териториалните дирекции. Териториалните отдели на Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ се ръководят от началник, който ръководи пряко и дейността на съответния териториален отдел. Функциите, дейността и задачите на териториалните отдели на Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ се определят и утвърждават от директора на Агенцията.

(4) Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ е част от специализираната администрация на Централно митническо управление на Агенцията. Главната дирекция се ръководи от главен директор, който може да се подпомага от заместник главни директори. Функциите на заместник главните директори се определят от директора на Агенцията. Главната дирекция е организирана в териториални звена, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг. Териториалните звена на Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност” са териториални отдели, които са под ръководството на главния директор на главната дирекция и не се включват в структурата на териториалните дирекции. Териториалните отдели на Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ се ръководят от началник, който ръководи пряко и дейността на съответния териториален отдел. Функциите, дейността и задачите на териториалните отдели на Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ се определят и утвърждават от директора на Агенцията.”.

3. В чл. 8, ал. 2 числото „560” се заменя с „1304”.

4. В чл. 9:

а) в ал. 1 думата „митниците” се заменя с „териториалните дирекции”.

б) в ал. 2 думата „Дирекциите“ се заменя с „Главните дирекции и дирекциите”.

в) ал. 3 основният текст се изменя така:

„(3) Главните дирекции, дирекциите в Централното митническо управление и териториалните дирекции в рамките на своята компетентност:”.

г) в ал. 4 и 5 думата „Дирекциите“ се заменя с „Главните дирекции и дирекциите”.

5. В чл. 10, ал. 3 думите „началниците на митници” се заменят с „директорите на териториалните дирекции”.

6. В чл. 10а:

а) в ал. 3 след думата „Инспекторатът“ се добавя „изготвя стратегически план за своята дейност и“,

б) в ал. 4:

аа) в т. 1 след думите „извънпланови проверки“ се добавя „за осъществяване на административен контрол;

бб) в т. 7 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, приета с Постановление № 209 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 81 от 2018 г.)”;

вв) точка 10 се отменя;

гг) точка 11 се изменя така:

„11. съставя актове за установяване на административни нарушения по чл. 238б от Закона за митниците, чл. 173 и чл. 174 относно декларациите за несъвместимост и чл. 176 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чл. 302, чл. 303 и чл. 305, във връзка с чл. 307, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и по чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания, в случаите, когато са нарушени задължения във връзка с административното обслужване, предвидени в Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление № 246 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 47 и 64 от 2008 г., бр. 25 и 58 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 27 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г. и бр. 61 от 2017 г.);“

дд) създава се нова т. 12:

„12. извършва проверки по предоставянето на административни услуги;“

ее) досегашната т. 12 става т. 13;

в) в ал. 5 след думите „писмена заповед“ се добавя „или писмено разпореждане“.

г) алинея 7 се изменя така:

„(7) Служителите в Агенцията са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите в инспектората при осъществяването на функциите им. Инспекторите в инспектората при и по повод осъществяването на функциите си имат право:

1. на свободен достъп до всички помещения, документи и до цялата информация, необходима за изпълнение на техните задължения;

2. да проверяват всички документи и носители на информация, включително електронни, системите за управление и контрол и други, които имат значение за осъществяване на функциите им;

3. да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица и от други структурни звена, които са необходими за извършване на проверките.“.

д) алинея 8 се изменя така:

„(8) Инспекторатът ежегодно до 15 февруари представя за утвърждаване от директора на Агенцията отчет за дейността си.“.

7. В глава трета се създава раздел ІІІа „Длъжностно лице по защита на данните“ с чл. 11а:

„Раздел IІІа Длъжностно лице по защита на личните данни:

Чл. 11а. (1) Длъжностното лице по защита на личните данни е на пряко подчинение на директора на Агенцията и осъществява дейности по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на личните данни и в съответствие с Регламент 679/2016 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

(2) Длъжностното лице по защита на личните данни:

1. контролира и наблюдава спазването на правилата за защита на данните и осигурява прилагането на политиката за защита на данните в Агенцията;

2. информира и консултира директора на Агенцията и служителите за задълженията им, произтичащи от Общия регламент относно защитата на данните и на нормативните актове, регламентиращи защитата на личните данни;

3. следи за осведомеността и обучението на служителите в Агенцията в областта на защитата на личните данни;

4. информира и дава препоръки относно съответствието на операциите по обработване на личните данни с установените изисквания;

5. предоставя експертни становища и насоки по въпроси, свързани със законодателната и регулаторната защита на данните и отчита рисковете, свързани с операциите по обработване на личните данни;

6. осъществява сътрудничеството с Комисията по защита на личните данни и е контактна точка за Комисията по защита на личните данни по въпроси, свързани с обработването на личните данни;

7. подпомага организирането на обработката на данните в съответствие с приложимите правила за защита на данните, съобразно целите на обработването;

8. участва във всички въпроси, свързани със защитата на данните;

9. извършва вътрешен анализ на дейностите по обработване на лични данни;

10. отчита рисковете, свързани с операциите по обработване на данните, като се съобразява с естеството, обхвата, контекста и целите на обработването;

11. предоставя своевременна информация за рисковете пред защитата на данните и води до усъвършенстване на прилаганите мерки за защита;

12. участва при изготвянето на документация, свързана със защита на данните – оценка на въздействието, правила и процедури и др.;

13. организира и контролира воденето на регистрите на дейностите по обработване на личните данни;

14. осигурява законност при трансфер на лични данни на трети страни или международни организации;

15. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи защитата на данните или възложени от директора на Агенцията в тази област.“

8. В чл. 13, т. 5 се изменя така:

„5. дирекция „Административно обслужване и международна дейност”;”

9. В чл. 14:

а) в т. 9 думата „контролирани“ се заменя със „събирани“;

б) в т. 23 думите „винетни такси“ се заменят с „други такси, определени в нормативен акт“.

10. В чл. 16:

а) в т. 9 думата „митниците” се заменя с „териториалните дирекции”;

б) в т. 15 думите „поддържа регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” се заменят с „приема, съхранява и поддържа регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.

11. В чл. 18:

а) основният текст се изменя така:

„Дирекция „Административно обслужване и международна дейност”

б) създават се т. 14 – 28:

„14. участва в разработването и следи за прилагането на основни и стратегически документи и оперативни планове, свързани с изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, в частта им от компетентността на Агенцията;

15. подпомага и координира участието на Република България в програми на Европейския съюз в частта им от компетентността на Агенцията;

16. подпомага и координира изготвянето на проектите на позиции по въпроси от компетентността на Агенцията, които се разглеждат от Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия и техните спомагателни органи в процеса на вземане на решения на Европейския съюз;

17. координира участието на служители на Агенцията в работата на органите на Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз, както и в дейностите на международни организации;

18. координира, подпомага и участва в процеса на присъединяване на Република България към международни митнически конвенции и спогодби и подпомага останалите дирекции при изпълнението на ангажиментите, произтичащи за митническата администрация от тези международни договори;

19. подпомага и координира сътрудничеството на Агенцията с други митнически администрации и участва в процеса на подготовка, съгласуване и сключване на двустранни митнически спогодби, съвместно с компетентната дирекция от специализираната администрация на Агенцията;

20. подпомага подготовката на позицията на Република България и подпомага участието в работата на Световната митническа организация и координира участието на другите дирекции;

21. участва и координира представителството на Агенцията в регионални инициативи и проекти;

22. подготвя материалите и координира участието в работата с международни организации и институции, доколкото те осъществяват дейност, свързана с компетенциите на Агенцията;

23. участва в процеса на програмиране на програми на Европейския съюз и на други международни организации и институции и организира разработването на документация за изпълнение на проектите по тези програми в частта от компетентността на Агенцията;

24. подпомага и координира изпълнението на текущите проекти по програмите на Европейския съюз и на други международни организации и институции от компетентността на Агенцията;

25. изготвя отчетните документи за проектите по програмите на Европейския съюз и на други международни организации и институции от компетентността на Агенцията;

26. организира и координира участието на Агенцията в международни срещи, заседания и други прояви;

27. извършва превода на международната кореспонденция на ръководството на Агенцията и осигурява превод на международни форуми;

28. подготвя, координира, осъществява и отчита организирането, провеждането и протоколното обслужване на официални и работни срещи на ръководството на Агенцията и поддържа протоколната кореспонденция.”.

12. В чл. 18б, т. 4 след думите „доколкото друго“ се добавя „не е утвърдено от директора на Агенцията или“.

13. В чл. 18в, т. 26 думата „митниците” се заменя с „териториалните дирекции”.

14. Член 19 се изменя така:

„ Чл. 19. Специализираната администрация в Централното митническо управление на Агенцията е организирана във:

1. Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“;

2. Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“;

3. дирекция „Митническа дейност и методология“;

4. дирекция „Акцизна дейност и методология“;

5. дирекция „Централна митническа лаборатория.“ .

15. Създава се чл. 19а:

„Чл. 19а. Главнa дирекция „Митническо разузнаване и разследване”:

1. участва в разработването на митническата политика в областта на превенцията, разузнаването и разследването на административни нарушения/престъпления от компетентността на митническите органи;

2. ръководи, подпомага и контролира дейността на териториалните отдели, както и ръководи методически, подпомага и контролира дейността на митническите учреждения в областта на:

а) противодействието на административни нарушения/престъпления от компетентността на митническите органи;

б) противодействието и разследването на незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;

в) противодействието на нарушения на законодателството на Европейския съюз, възлагащо контролни функции на митническите органи;

г) проверки на лица, държащи или извършващи дейности с акцизни стоки и обезпечаването на доказателства;

д) контрола върху пренасяните през държавната граница парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях;

е) противодействието и разследването на незаконно пренасяните през държавната граница парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях;

ж) прилагането на мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост;

з) установяването на административни нарушения и налагането на административни наказания;

и) използването на митнически кучета;

3. осъществява взаимодействие и обмен на информация с правоохранителни и правоприлагащи органи в областта на разузнаването и разследването на административни нарушения/престъпления от компетентността на митническите органи;

4. осъществява управление на риска в обща рамка, включващо обмен на информация за риск и на резултатите от анализ на риска между митническите администрации въз основа на установени общи критерии и стандарти за риск, контролни мерки и приоритетни области за контрол;

5. събира, обработва, анализира, оценява и разпространява данни и информация за целите на анализ на риска и предотвратяване извършването на нарушения и престъпления от компетентността на митническите органи:

а) лица, обекти, стоки и транспортни средства, за които е идентифициран риск;

б) движението на стоки, свързано с риска;

в) митнически формалности, за които е идентифициран риск;

г) дейности с акцизни стоки и тяхното движение, за които е идентифициран риск;

6. извършва оценка на риска и разработва рискови профили, предлага мерки за ограничаване на възможностите за излагане на риска;

7. планира и организира, включително чрез координационен център, извършване на проверки, като при необходимост осъществява прякото им оперативно ръководство;

8. организира и осъществява проверки чрез служители на Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване” в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и на цялата територия на страната;

9. извършва проверки на лица, държащи или извършващи дейности с акцизни стоки и обезпечава доказателства;

10. самостоятелно и съвместно с компетентните звена от структурата на Агенцията осъществява митнически контрол и извършва проверки за спазване на митническото, акцизното и валутното законодателство и за противодействието на митнически, акцизни и валутни нарушения и престъпления, незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, оръжия и изделия и технологии с възможна двойна употреба, както и прилагането на мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост;

11. организира и осъществява проверки съгласно компетентността си по Закона за пътищата;

12. участва в дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС);

13. осъществява административна взаимопомощ и сътрудничество в обхвата на Регламент на Съвета (ЕО) № 515/1997 г., Конвенция Неапол II и сключените споразумения за административно сътрудничество на европейско и национално ниво; 7

14. участва в различни форми на обучение и съдейства за повишаване квалификацията на митническите служители в областта на митническото разузнаване и разследване;

15. осъществява дейностите по проверка и установяване на нарушения във връзка с прилагането на законодателството на Европейския съюз, възлагащо функции на митническите органи;

16. приема, съхранява и унищожава наркотични вещества и прекурсори;

17. осъществява проверки със специализирано техническо оборудване и технически средства с източници на йонизиращи лъчения за нуждите на митническия надзор и контрол на стоки и превозни средства;

18. планира и организира цялостната дейност със специализирано техническо оборудване и технически средства с източници на йонизиращи лъчения в Агенцията съгласно изискванията на националното и съюзното законодателство;

19. координира, контролира и ръководи териториалните отдели при използването на специализирано техническо оборудване и технически средства с източници на йонизиращи лъчения;

20. координира и контролира дейностите по извършване на анализ на рентгеновите изображения, получени в хода на митническия контрол, и обобщава резултатите чрез денонощен център за анализ, както и извършва сканиране и разчитане на образите, извършени със специализирано техническо оборудване с източници на йонизиращи лъчения като отразява резултатите по определен ред;

21. планира, ръководи и контролира дейностите по внедряване, експлоатация и поддръжка на специализираното техническо оборудване и технически средства с източници на йонизиращи лъчения в Агенцията;

22. създава и периодично актуализира базата данни от сканирани обекти и следи за техническото състояние на специализираното техническо оборудване;

23. анализира потребностите и участва в обучения в областта на използването на специализирано техническо оборудване и технически средства с източници на йонизиращи лъчения;

24. организира, осъществява и координира оперативно-издирвателна и конвойна дейност;

25. организира и координира дейността по разследване на престъпления в случаите, при условията и по реда, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, както и осъществява разследване или отделни действия по разследването на престъпления по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния кодекс и по чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи, при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс

26. осъществява наблюдение в интернет пространството и събира и анализира данни с цел установяване и разкриване на нарушения и престъпления от компетентността на митническите органи;

27. осъществява дейност по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания;

28. образува административнонаказателни производства при установяване на нарушения от компетентността на митническите органи, събира, анализира и обобщава доказателства за извършени нарушения в хода на административнонаказателното производство;

29. изготвя проекти на наказателни постановления, споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, мотивирани резолюции за прекратяване на административнонаказателни производства, решения за одобряване или отказ за одобряване на сключени споразумения, постановления за налагане на обезпечителни мерки и заповеди за налагане на принудителни административни мерки от компетентността на Агенцията;

30. събира, обобщава и предоставя данни за нарушения, установени от митническите органи и съхранявани в информационните фондове на Агенцията;

31. осъществява проучване, анализ и систематизиране на дейността по прилагане на административнонаказателните разпоредби на митническото, акцизното и валутното законодателство на база административната и съдебната практика и дава методически указания с цел повишаване на ефективността в тази област;

32. осъществява правно и експертно обезпечаване на дейността на главната дирекция:

а) изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове съгласно компетентността на главната дирекция;

б) изготвя проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове съгласно компетентността на главната дирекция;

в) осъществява процесуално представителство по административнонаказателни производства, както и в други случаи, възложени от директора на Агенцията;

33. организира, координира и участва в специализирани национални и международни операции;

34. анализира и обобщава информацията, свързана с осъществяване на оперативен контрол във връзка с прилагане на митническото, валутното и акцизното законодателство;

35. подпомага и координира дейността на митническите учреждения по администриране на пътни и винетни такси на граничните контролно-пропускателни пунктове във връзка с действащия разрешителен режим за движението на моторните превозни средства на територията на Република България;

36. обменя информация с други дирекции в Централно митническо управление и териториалните дирекции в Агенцията съобразно компетентността им във връзка с дейността по предотвратяване и разкриване на митнически, акцизни и валутни нарушения и престъпления.”.

16. Създава се чл. 19б:

„Чл. 19б. Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“:

1. участва в разработването на стратегията, приоритетите, планове и програми за развитие в областта на информационните технологии в Агенцията;

2. определя насоките за развитие, организира и контролира внедряването на нови информационни и комуникационни технологии в Агенцията;

3. осъществява планирането и организирането на дейностите по развитието на услугите, предоставяни от електронния портал на Агенцията в съответствие с приетите стандарти и изискванията на Европейския съюз;

4. осигурява взаимодействието с автоматизираните информационни системи, функциониращи в други държавни органи и институции;

5. осигурява съответствието на информационните системи на митническата администрация с изискванията на Европейския съюз;

6. проучва информационните потребности на Агенцията, извършва анализи и прави предложения за придобиването, ползването и модернизирането на хардуерни, софтуерни продукти и услуги в областта на информационните технологии в Агенцията;

7. координира, ръководи и участва в изграждането на бизнес моделите на информационните системи на митническата администрация;

8. организира, ръководи и координира дейностите по планиране, изграждане, поддържане и развитие на информационните системи на митническата администрация;

9. осигурява непрекъснато техническо наблюдение и контрол, администрира и поддържа инфраструктурата на информационните технологии и работоспособността на информационните системи на митническата администрация;

10. участва в изготвянето на документите по сигурността, необходими за акредитиране на автоматизираните информационни системи или мрежи за класифицирана информация, в администрирането им и в процеса на тяхното развитие и експлоатация;

11. осъществява методическо ръководство на архивирането на специфични митнически документи в митническите учреждения;

12. осъществява методическо ръководство и подпомага митническите учреждения при процесите на електронен обмен на данни (обмен, структура и формат на съобщенията и набори от данни) в обхвата на информационните системи на Агенцията;

13. участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове съобразно компетенциите на дирекцията;

14. разработва стратегически документи относно информационно-аналитичната дейност и предлага дългосрочни и средносрочни приоритети;

15. извършва анализи и осъществява експертно-аналитична оценка при формирането на концепции във връзка с осъществяване дейността на Агенцията;

16. подпомага директора на Агенцията при формулиране на целите на Агенцията, планира изпълнението им и оценява ефекта от постигането им; анализира ефектите от изпълнението на мерките по събираемостта на акциза;

17. разработва документи с планов, програмен и отчетен характер в рамките на процесите на стратегическото планиране;

18. разработва насоки за осигуряване на информационно-проучвателната и аналитичната дейност на звената в Агенцията;

19. изготвя и прилага методология за събиране на информация, анализ и оценка на работните процеси чрез разработване и внедряване на показатели за резултатност, идентифицира и прави предложения за тяхното оптимизиране;

20. подпомага информационно дейността на директора на Агенцията за вземане на решения и провеждане на ефективна контролна дейност от митническите органи, като изготвя и предоставя информационни и аналитични материали;

21. обработва и анализира информация, придобита при или по повод изпълнение на дейностите на Агенцията;

22. изисква информация и становища от структурите на Агенцията във връзка с възложени от директора на Агенцията анализи и проверки;

23. в областта на статистиката осъществява връзките и координацията с другите ведомства, обмена на информация с други държавни органи, международен обмен на данни с други митнически администрации и поддържа база данни;

24. организира, ръководи и осигурява дейностите в областта на митническата и акцизната статистика;

25. разработва и обобщава анализи и статистически прогнози за дейността на митническата администрация.

17. Член 24 се отменя.

18. Член 25 се отменя.

19. Член 26 се отменя.

20. Наименованието на раздел VII от глава трета се изменя така:

„Раздел VII Териториални дирекции“.

21. В чл. 29:

а) в ал. 1 думата „Митницата” се заменя с „Териториалната дирекция”.

б) в ал. 2 думите „Началникът на митницата” се заменят с „Директорът на териториалната дирекция”.

22. В чл. 30:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) Териториалната дирекция е структурирана в териториално управление и митнически бюра и/или митнически пунктове.“.

б) в ал. 2 думите „териториалното митническо управление” се заменят с „териториалното управление”.

23. В чл. 31:

а) в ал. 1 думите „Териториалното митническо управление” и „митницата” се заменят съответно с „Териториалното управление” и „териториалната дирекция”.

б) в ал. 2 навсякъде думите „териториалното митническо управление” се заменят с „териториалното управление”.

в) в ал. 3 думите „териториалните митнически управления” се заменят с „териториалните управления”.

24. Член 32 се изменя така:

„Чл. 32 (1) Териториалната дирекция се ръководи и представлява от директор, който се назначава от директора на Агенцията съгласувано с министъра на финансите, без да се прилага чл. 10, ал. 12 от Закона за митниците. Правоотношението с директора на териториалната дирекция може да бъде прекратено без предизвестие от директора на Агенцията по негова преценка, съгласувано с министъра на финансите.

(2) При изпълнението на правомощията си директорът на териториалната дирекция се подпомага от заместник-директори.

(3) Директорът на териториалната дирекция делегира със заповед правомощия на заместник-директорите на териториалните дирекции и определя техните функции.

(4) Функциите на директор на териториалната дирекция в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен със заповед на директора на Агенцията заместник-директор или от друг служител.”.

25. В чл. 33:

а) основният текст се изменя така:

„Директорът на териториалната дирекция:”;

б) навсякъде думите „митницата” и „териториалното митническо управление” се заменят съответно с „териториалната дирекция” и „териториалното управление”.

26. В чл. 34, ал. 2 думите „началника на митницата” се заменят с „директора на териториалната дирекция”.

27. В чл. 35:

а) в основния текст думата „митницата” се заменя с „териториалната дирекция”;

б) в т. 4 думите „вносни сборове” се заменят с „митата”.

в) в т. 12 думата „митницата” се заменя с „териториалната дирекция”.

28. В чл. 36:

а) в ал. 1 думата „митниците” се заменя с „териториалните дирекции”;

б) в ал. 2 думите „началника на митницата” се заменят с „директора на териториалната дирекция”.

29. В чл. 37:

а) в ал. 3 думите „началника на митницата” се заменят с „директора на териториалната дирекция”.

б) в ал. 4 думата „митниците” се заменя с „териториалните дирекции”.

30. В чл. 39, ал. 2 думите „дирекция „Национален учебен център” се заменят с „Националния учебен център на Агенцията”. 

31. В чл. 43, ал. 1 думите „началника на митницата” се заменят с „директора на териториалната дирекция”.

32. Приложението към чл. 8, ал. 2 се изменя така:

„Приложение към чл. 8, ал. 2

Численост на персонала в Централното митническо управление на Агенция „Митници” – 1304 щатни бройки Директор 1
Заместник-директори 3
Главен секретар 1
Инспекторат 12
Звено за вътрешен одит Длъжностно лице по защита на личните данни 3 1
Обща администрация, 174
в т. ч.:
дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки“ 70
дирекция „Управление на човешките ресурси“ 36
дирекция „Административно обслужване и международна дейност“ 38
дирекция „Правна дейност и обжалване“ 22
дирекция „Сигурност“ 8
Специализирана администрация, 1109
в т.ч.: Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване” 855 Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ 123
дирекция „Митническа дейност и методология“ 64
дирекция „Акцизна дейност и методология“ 41
дирекция „Централна митническа лаборатория“ 26“

 

§ 2. В Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; доп., бр. 80 от 2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 и 85 от 2015 г., бр. 32, 36, 54, 76 и 86 от 2016 г., бр. 9, 44, 86 и 94 от 2017 г., бр. 24 и 72 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. На ред 26, в колона „Наименование на длъжността“ думите „и в Агенция „Митници“ се заличават.

2. Създава се ред 26а:  

11

12

13

източник: http://www.minfin.bg/bg/legislation8/209