+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 6 от 2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците (ДВ, бр. 75 от 2016 г.)

  21.01.2019 12:30

С Наредба № 6 от 2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците (Наредба № 6 от 2016 г.), издадена от министъра на финансите, се уреждат условията и редът за разпореждане чрез унищожаване на задържани, отнети или изоставени в полза на държавата стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците (ЗМ) с изключение на акцизните стоки.

С § 50 и § 64, първо изречение от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 98 от 2018 г.), са извършени промени в Закона за митниците и са предвидени структурни промени в Агенция „Митници“. Прието е, че Агенция „Митници“ е структурирана в Централно митническо управление и териториални дирекции. Териториалната дирекция е структурирана в териториално управление и митнически бюра и/или митнически пунктове. Териториалните дирекции се ръководят и представляват от директор. Съществуващите митници се закриват със заповед на министъра на финансите, на основание чл. 8 от Закона за митниците.

Направените предложения са във връзка с промените в структурата на Агенция „Митници“, съгласно чл. 7, ал. 2 и 4, чл. 8 и чл. 9, ал. 4 от Закона за митниците (в сила от 07.01.2019 г.).

източник: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4027

 

ПРОЕКТ!

Наредба за изменение на Наредба № 6 от 2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците

(ДВ, бр. 75 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „началника на съответната митница“ се заменят с „директора на съответната териториална дирекция“.

2. В ал. 2, изречение първо думите „заместник-началник на митница“ се заменят със „заместник-директор на териториална дирекция“.

3. В ал. 3, изречение първо думите „началника на митницата“ се заменят с „директора на териториалната дирекция“.

§ 2. В чл. 4, ал. 1 думите „началникът на митницата“ се заменят с „директорът на териториалната дирекция“.

§ 3. В чл. 8 думите „началник на митница“ се заменят с „директор на териториална дирекция“.

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

 

 

 

МОТИВИ

към проектa на Наредба за изменение на Наредба № 6 от 2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците

(ДВ, бр. 75 от 2016 г.)

С Наредба № 6 от 2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците (Наредба № 6 от 2016 г.), издадена от министъра на финансите, се уреждат условията и редът за разпореждане чрез унищожаване на задържани, отнети или изоставени в полза на държавата стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците (ЗМ) с изключение на акцизните стоки.

С § 50 и § 64, първо изречение от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 98 от 2018 г.), са извършени промени в Закона за митниците и са предвидени структурни промени в Агенция „Митници“. Прието е, че Агенция „Митници“ е структурирана в Централно митническо управление и териториални дирекции. Териториалната дирекция е структурирана в териториално управление и митнически бюра и/или митнически пунктове. Териториалните дирекции се ръководят и представляват от директор. Съществуващите митници се закриват със заповед на министъра на финансите, на основание чл. 8 от Закона за митниците.

Направените предложения са във връзка с промените в структурата на Агенция „Митници“, съгласно чл. 7, ал. 2 и 4, чл. 8 и чл. 9, ал. 4 от Закона за митниците (в сила от 07.01.2019 г.).

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Устройствения правилник на Агенция „Митници“ (посл. изм. с ДВ, бр. 2 от 2019 г.), Агенцията е структурирана в Централно митническо управление и в териториални дирекции. Съгласно чл. 29, ал. 1 от същия акт, териториалната дирекция е административно звено в структурата на Агенцията, като се ръководи и представлява от директор (чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Агенция „Митници“).

С предложените промени се прецизират текстове от наредбата – изменят се чл. 3, ал. 1, 2 и 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 8, като думите „заместник-началник на митница“ се заменят със „заместник-директор на териториална дирекция“ и навсякъде думите „началника на съответната митница“, „началника на митницата“, „началникът на митницата“ и „началник на митница“ се заменят съответно с „директора на съответната териториална дирекция“, „директора на териториалната дирекция“, „директорът на териториалната дирекция“ и „директор на териториална дирекция“.

С предложените промени в Наредба № 6 от 2016 г. не се възпрепятства дейността, не се увеличават разходите и не се създава допълнителна административна тежест за икономическите оператори. Предложените промени в наредбата няма да доведат до необходимост от допълнителни финансови средства за бюджета.

С проекта не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвен анализ за съответствие с европейското право

Отговорна дирекция:  Агенция “Митници”
E-mail:  pr@customs.bg