+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ /НОМА/

  28.01.2019 12:22

На 24.01.2019 г. от 15:30 часа, на адрес: гр. София 1336, ул. Андрей Германов № 11, по покана на Управителния съвет на Национална организация на митническите агенти (НОМА), ЕИК 130115696, със седалище в гр. София, п.к. 1336, ул. “Андрей Германов” № 11, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, се проведе заседание на Общото събрание (ОС) на НОМА, при следния предварително обявен дневен ред:

  1. Приемане на отчета Управителния съвет за дейността на НОМА за 2018 г.;
  2. Приемане на бюджет на НОМА за 2019 г.;
  3. Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 г.;
  4. Промени в устава на НОМА;
  5. Осбовождаване от длъжност на членовете и избор на нов Управителния съвет нa НОМА;
  6. Освобождаване от длъжност на Председателя и избор на нов Председател на НОМА;
  7. Разни.

Всички членове са предварително уведомени за дневния ред на ОС с изрични писмени покани, получени по надлежния ред, както и чрез електронно писмо, адресирано до предоставения електронен контакт (електронна поща).

На заседанието присъстват представители на 12 членове на НОМА от общо 18 членове – налице е необходимият кворум и ОС може да взема законосъобразни решения. ОС пристъпи към разглеждане на въпросите от дневния ред.

 ПО ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:

 След като обсъди представения от Управителния съвет отчет за дейността на НОМА за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г., ОС ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ПРИЕМА без възражения отчета за дейността на НОМА за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г., представен от Управителния съвет чрез Председателя Емил Иванов Дандолов.

ПО ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:

 След като обсъди предложения от Управителния съвет проект за определяне на бюджет на НОМА за 2019 г., както и предложенията относно размера и срока за внасяне на годишния членски внос, ОС ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

ПРИЕМА без възражения проекта за бюджет на НОМА за 2019 г.

ОПРЕДЕЛЯ годишен членски внос за 2019 г. в размер на 400,00 лева, който да бъде внесен от редовните членове на Сдружението и в размер на 100,00 лева, който да бъде внесен от асоциирани членове на Сдружението, съобразно чл. 23, ал. 2 и ал. 3  от Устава на НОМА.

 ПО ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред:

 След като обсъди предложението за освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2013 година, ОС ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

 ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ Председателя и членовете на Управителния съвет за дейността им в това качество за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

 ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

 След като обсъди предложенията за промени в Устава на Сдружението, ОС ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

 ИЗМЕНЯ СЕ чл. 8, ал. 2 по следния начин: „Решението на Управителния съвет за изключване подлежи на обжалване пред Общото събрание на Сдружението в едномесечен срок от получаване на писменото съобщение за това, но не по-късно от една година от датата на вземането на решението.“

 ИЗМЕНЯ СЕ чл. 11, ал. 3 по следния начин: „Общото събрание се свиква с писмена покана, която се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията и се публикува на електронния сайт на организацията най-малко 14 дни преди определената дата на събранието. Поканата може да се изпрати до всеки член чрез лично връчване на получателя или чрез електронно писмо, адресирано до предоставения контакт, или чрез  препоръчано писмо с обратна разписка в посочения срок. В поканата се посочва датата, часа, дневния ред и мястото за провеждане на Общото събрание.“

ИЗМЕНЯ СЕ чл. 14, ал. 1, т. 5, като заличава думите „Контролния съвет“

СЪЗДАВА СЕ нова т. 9 на чл. 14, ал. 1 със следния текст: „Взема решение за откриване на позиции за назначаване на служители, наети за подпомагане дейността на Председателя, и за определяне възнаграждението им.“

ИЗМЕНЯ СЕ чл. 14, ал. 4 по следния начин: „Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава и могат да бъдат оспорвани пред окръжния съд по седалището на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.“

ОТМЕНЯ СЕ чл. 19

ИЗМЕНЯ СЕ чл. 21, ал. 3 по следния начин: „Председателят ръководи оперативно работите на Сдружението и решава въпросите, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание и Управителния съвет, включително назначава и освобождава от длъжност работници и служители, наети за подпомагане дейността му, при открити позиции съгласно чл.14, ал.1, т.9.“

ПО ТОЧКА ПЕТА от дневния ред:

 След обсъждане и избор на нови членове на Управителния съвет, ОС ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

 ОСВОБОЖДАВА членовете на Управителния съвет от дейността им тяхното избиране на 29.09.2016 г. до настоящия момент, като на тяхно място

ИЗБИРА нов Управителен съвет, за следващ мандат от 3 години, съгласно Устава на НОМА, в следния състав:

  1. Емил Иванов Дандолов
  2. Божидар Божидаров Иванчев

 ПО ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред:

 След обсъждане и избор на председател на Сдружението, ОС ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

 ОСВОБОЖДАВА Емил Иванов Дандолов от позицията Председател на Сдружението, като го освобождава от отговорност за периода от неговото назначаване – 08.04.2013 г. до настоящия момент.

ИЗБИРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ на НОМА – Момчил Бориславов Антов, който, съгласно чл. 21, ал. 1 от Устава е и член на Управителния съвет по право.

 ПО ТОЧКА СЕДМА от дневния ред:

 След обсъждане на предложенията по последната точка от дневния ред, ОС ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

ВЪЗЛАГА на Председателя на Сдружението – Момчил Бориславов Антов лично или чрез упълномощено от него лице, да предприеме всички необходими действия за привеждане в изпълнение на взетите днес решения, включително да ги обяви пред Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ЗАКРИ.