+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

  05.02.2019 12:21

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ” /НОМА/

От: Емил Иванов Дандолов, в качеството си на председател на „НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ” /НОМА/, с ЕИК 130115696

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 11, ал. 2 и ал.3 от Устава на НОМА и Решение на Управителния съвет на организацията и по инициатива на последния, Ви каня да присъствате на заседание на Общото събрание на членовете на НОМА, което ще се проведе на 20.02.2019г. от 15:30 часа на адрес: София 1336, ул. Андрей Германов № 11, при следния дневен ред:

Приемане на отчета Управителния съвет за дейността на НОМА за 2018 г.;
Приемане на бюджет на НОМА за 2019г.;

3. Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018г.;

4. Промени в устава на НОМА;

5. Осбовождаване от длъжност на членовете и избор на нов Управителния съвет нa НОМА;

6. Освобождаване от длъжност на Председателя и избор на нов Председател на НОМА

7. Разни.

Съгласно Устава на дружеството членовете се представляват от законните им представители или упълномощени с писмено пълномощно лица. Моля да използвате приложения към поканата образец на пълномощно.

 С УВАЖЕНИЕ:________________________

(Емил Дандолов – Председател на НОМА)