+359 2 9845118            noma@noma.bg
          
     
Новини

НОМА подкрепи общата позиция на българския спедиторски и транспортен бранш относно ТОЛ системата

  08.04.2019 11:24

1. Национално сдружение на българските спедитори (НСБС)

2. Национална организация на митническите агенти (НОМА)

3. Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ)

излизат с обща позиция за тол таксите, които ще се начисляват за използване на републиканската пътна мрежа с въвеждането на тол системата за товарни автомобили над 3,5 тона от 16 август 2019 г., отчитайки:

- правилата за пътните такси в ЕС, обвързващи събираните суми за ползване на пътната мрежа от превозните средства с разстоянията, които изминават по пътищата, с цел по-справедливо таксуване съгласно принципа „който натоварва повече – плаща повече“;

- декларацията на МРРБ, че при изработването на тарифите ще се води от политиката цените да са такива, че да не водят до поскъпване на основните продукти от потребителската кошница;

- оптимистичните твърдения на Световната банка за слабото влияние на новата тол тарифа върху цената на основни хранителни продукти от потребителската кошница;

- факта, че високите стойности на тол таксите ще се отразят негативно на приходите от транзитния трафик, който се формира предимно от турските превозвачи, чиято алтернатива се явява интермодалният транспорт и маршрутите през Гърция и Северна Македония;

- експертния анализ за влиянието на тол таксите върху цената на транспортната услуга, която трябва да бъде поета от крайния потребител.

ТРАНСПОРТНИЯТ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ ИЗЛИЗА СЪС СЛЕДНАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

1. Настояваме платената пътна мрежа да обхване само магистралите и отсечките от първокласните пътища, които са част от основните транзитни коридори на страната. По този начин ще се намали финансовата тежест от въвеждането на тол таксите за вътрешния автомобилен транспорт и нейното отражение върху цените на автобусните превози и превозваните стоки. Следва да се има предвид, че извършването на превоз на пътници от общинските и областните транспортни схеми са на загуба, като същите не се дотират или компенсират от общините и държавата, т.е. те изпълняват социална функция. Освен това европейската практика показва, че в платената пътна мрежа се включват магистралите и високоскоростните пътища и по-рядко пътищата от клас 1, но не и второкласни и третокласни пътища.

2. Предложеният размер на пътните такси за превозните средства над 12 т. е крайно неприемлив за вътрешните превози. Съгласно ценовото сравнение на европейските тол такси, равнищата им за товарните автомобили над 12 т. от екологична категория EURO III-IV в България са 3 до 5 пъти по-високи от таксите в Полша и техният размер е над средното ниво за страните в ЕС. В сравнителната таблица с размера на европейските тол такси е включена Швейцария, страната с максимални стойности, което изкривява некоректно сравнителните стойности за ЕС. Действителният анализ показва, че ако Швейцария бъде изключена от ценовото сравнение, България ще бъде с максимален размер и значително над средните нива за някои категории.

3. При положение, че предложените пътни такси бъдат приети, ще има повишаване на себестойността на транспортните услуги в страната с около 50%, тъй като масово за вътрешни превози се ползват товарни автомобили над 12 т, над 3 оси и от екологична категория EURO III-IV или по-ниска.

4. Към настоящия момент за товарен автомобил над 12 тона, с повече от 4 оси и емисионен клас EURO III–IV годишната винетна такса възлиза на 1340 лв. При влизане в сила на предложените от държавата ставки, същият тип товарен автомобил ще може да измине по автомагистрала и първокласен път за горепосочената годишна сума разстоянието от едва 1705 км. Това означава, че при приемане на предложения от МРРБ сценарий, разходът за пътни такси ще се увеличи повече от 50 пъти, а себестойността на транспортната услуга с най-често използваните 40-тонни товарни автомобили ще поскъпне с около 50%.

5. Считаме, че не трябва да има диференциране на таксите за ползване на пътната инфраструкгура в зависимост от класа на емисии EURO на превозните средства. Повечето превозни средства, извършващи вътрешните превози в България, са с екологичност на двигателя EURO 0 до 3, за което те вече заплащат по- високи данъци. В случай че бъдат натоварени и с по-високи инфраструктурни такси, ще бъде постигнат обратен ефект – тези превозвачи няма да обновят своя автопарк, защото няма да им останат средства за инвестиране в по-екологични автомобили.

Чл. 7ж на Директива № 99/62 позволява дерогация от изискването за променливост на таксата за инфраструктура според класа на емисии EURO на превозното средство, ако “(iii) това би довело до отклоняването на превозните средства, причиняващи най-голямо замърсяване, с отрицателно въздействие върху безопасността по пътищата и общественото здраве“.

Въз основа на гореизложените факти апелираме размерът на пътната такса за изминато разстояние в България да бъде определен в съотношение с БВП на глава от населението (вземайки за основа същото съотношение на стойностите във Федерална република Германия), като по-конкретно тол таксите в България да възлизат средно на 0,065 лв./км за различните категории товарни превозни средства и пътища.

София, Април 2019

Лога на транспортните и подкрепящи бизнес организации