web analytics
Новини
30.04.2018

На 27.04.2018 г изтича едномесечният срок по §2 от Преходните и заключителни разпоредби на НАРЕДБА № 2 от 19.03.2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път

 На 27.04.2018 година изтича едномесечният срок по § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на НАРЕДБА № 2 от 19.03.2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път.

Във връзка с това ви информираме, че считано от 21.05.2018 година икономическите оператори ще могат да използват единствено направените след 02.10.2017 година регистрации за електронен обмен на информация с Агенция ,,Митници”.

За осигуряване на възможност за подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път, както и достъп до наличните централни електронни услуги DG TAXUD и национални електронни административни услуги на Агенция „Митници” след 21.05.2018 година е необходимо икономическите оператори да са извършили регистрация по реда на Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г. на директора на Агенция „Митници” (обнародвана в „Държавен вестник” бр. 77 от 26.09.2017 г.)  и изменена със Заповед № ЗАМ-164/23.01.2018 г. на директора на Агенция „Митници”(обнародвана в „Държавен вестник” бр. 10 от 30.01.2018 г.), или по реда на НАРЕДБА № 2 от 19.03.2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път.

Регистрацията за даден икономически оператор е еднократна и унифицирана за всички информационни системи и електронни услуги на Агенция „Митници” и Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз” (DG TAXUD).

Във всеки един момент от жизнения цикъл на тази регистрация, икономическият оператор, може да заявява или отказва достъп до избрани от него  конкретни информационни системи или услуги, като добавя при необходимост и допълнителни специфични данни, които са необходими за работата с конкретната услуга (например: валиден ЕОРИ и/или Акцизен номер и др.), т.е. веднъж създадена регистрацията  може да се допълва и актуализира.

 За осигуряване на безпроблемна работа с информационните системи на Агенция „Митници” след 21.05.2018 година е препоръчително всеки икономически оператор да направи проверка на следното:

  • § статус на регистрацията
  • § регистрирани ли са всички акцизни номера и ЕОРИ, които използва
  • § регистрирани ли са съответните служители и предоставени ли са им необходимите правата за достъп до информационните системи на Агенция „Митници”
  • § делегираните профили за митническо представителство.

  Проверка може да бъде направена от законния представител или супер потребителя на регистрираното лице на Е-портала на Агенция „Митници”, чрез използването на публичната онлайн услуга „Управление на потребителите и достъпа” ( https://ecustoms.bg/). Услугата е достъпна за икономическите оператори, преминали успешно Стъпки 1, 2 и 3 от таб „Регистрации” на Е-портала на Агенция „Митници”.

 С изтичането на гратисния период за акцизните пререгистрации (по реда на НАРЕДБА № 2 от 19.03.2018 г.) се финализира процеса по пререгистрация на икономическите оператори за работа с информационните системи на Агенция „Митници”. Припомняме, че за работа с митническите системи крайният срок за пререгистрация беше 31.01.2018 г., като  икономическите оператори направили пререгистрация/регистрация за работа с митническите информационни системи не е необходимо да правят нова регистрация по реда на НАРЕДБА № 2 от 19.03.2018 г., а само да актуализират наличната си регистрация добавяйки профилите свързани с дейностите по ЗАДС, акцизните номера и т.н..

При необходимост регистрация на нов икономически оператор, това може да се направи чрез портала на Агенция „Митници” по всяко време.

 За въпроси и допълнителна информация:  e-mail: servicedesk@customs.bg, тел: +359 2 98594980, web: https://servicedesk.customs.bg/. Ръководството за регистрация за външни потребители и други допълнителни инструкции свързани с регистрацията са публикувани „Актуални документи” на Е-портала на Агенция „Митници”.

Членове

Cargo-Partner

Eurposped

Социални мрежи