web analytics
Новини
27.06.2019

От 01 юли у нас ще се прилага отложено начисляване на ДДС при внос на стоки

С глава 20а от ЗДДС, която е в сила от 1.07.2019 г., беше предоставена възможност за отложено начисляване на ДДС при внос на стоки, изрично изброени в приложение 3 към ЗДДС. В тази връзка с новия чл. 49а ППЗДДС (в сила от 01.07.2019 г.) се пояснява редът за ползване на този специфичен режим. Контролът относно спазването на изискванията за прилагане на този режим е възложен на митническите органи. Пояснено е, че съставеният протокол, с който се начислява ДДС, както и информация за митническата декларация, във връзка с която е начислен ДДС се посочват в Дневника за продажбите. Вносителят може да упражни право на данъчен кредит в срока по чл. 72 от ЗДДС чрез отразяване на протокола и митническия документ за внос в Дневника за покупки.

Съгл. чл.211, Параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО(Директива за ДДС) държавите-членки в случай на внос на стоки от данъчнозадължени лица или определени категории такива, или от лица — платци на ДДС, могат да си начислят дължимия данък в Справката декларация по ДДС, като не са задължени да внесат данъка ефективно в съответното митническо учреждение.

Във тази връзка в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г. със Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане  се правят изменения и допълнения в Закона за данъка върху добавената стойност .Добавена е нова ал.5 към чл.57, която гласи, че начисляването на данъка при внос по чл. 16 може да се извърши от вносителя, ако отговаря на условията на чл. 167а.

Внос по чл.167а може да се прилага от лице, което към датата на вноса отговаря едновременно на следните условия:
1. извършва внос на стоки, посочени в приложение № 3;
2. всяка стока, декларирана в митническия документ за внос, е с митническа стойност, равна на или по-голяма от 50 000 лв.;
3. регистрирано е на основание чл. 96, 97 или чл. 100, ал. 1 не по-малко от 6 месеца преди извършване на вноса;
4. няма изискуеми и неизплатени публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите.

Отложеното начисляване на ДДС влиза в сила от 01.07.2019 г.

Вносителят декларира в подадения митнически документ за внос, че ще прилага отложено начисляване на данък при внос и е задължен да:
– издаде протокол по чл. 117, ал. 2 от закона в 15-дневен срок, считано от датата на възникване на данъчното събитие по чл. 54 от закона, в който посочва данъка на отделен ред;
– включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 116 за този данъчен период;
– посочи митническият документ за внос и протокола по чл.117 в дневника за продажбите по чл. 113 за съответния данъчен период;

Условието за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит е вносителят да притежава митнически документ за внос, в който лицето е посочено като вносител, и е спазило изискванията на чл. 57, ал. 6 – в случаите по чл. 57, ал. 5.

—————
Приложение № 3 към чл. 167а от ЗДДС

Глава 25 – Сол; сяра; пръст и камъни; гипс, вар и цимент
Глава 26 – Руди, шлаки и пепели
Глава 28 – Неорганични химични продукти; неорганични или органични съединения на благородни метали, на радиоактивни елементи, на редкоземни метали или на изотопи
Глава 29 – Органични химични продукти
Глава 72 – Чугун, желязо и стомана
Глава 73 – Изделия от чугун, желязо или стомана
Глава 74 – Мед и изделия от мед
Глава 75 – Никел и изделия от никел
Глава 76 – Алуминий и изделия от алуминий
Глава 78 – Олово и изделия от олово
Глава 79 – Цинк и изделия от цинк
Глава 80 – Калай и изделия от калай

http://Info.Mitnica.com