web analytics

12.06.2015

Покана за свикване на Общо събрание на НОМА


ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ” (НОМА)

Уважаеми колеги,

На основание чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от Устава на НОМА и Решение на Управителния съвет на организацията и по инициатива на последния, Ви каня да присъствате на заседание на Общото събрание на членовете на НОМА, което ще се проведе на 08.04.2020 г. от 17:00 часа на адрес: София 1336, ул. Андрей Германов №11, при следния дневен ред:
 1. Приемане на отчета Управителния съвет за дейността на НОМА за 2019 г.
 2. Приемане на бюджет на НОМА за 2020 г.
 3. Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2019 г.
 4. Разни.

Съгласно чл. 10, ал. 2 от Устава на сдружението, членовете се представляват от законните им представители или упълномощени с писмено пълномощно лица. Моля да използвате приложения към поканата Образец на пълномощно.

Пълномощно НОМА ОС

Съобразно нормата на чл. 28, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно.

С уважение, доц. д-р Момчил Антов председател на УС НОМА

...34567
Общо събрание на НОМА
12.06.2015

Общо събрание на НОМА

НОМА, уведомява своите редови членове, че на 15.07.2015г., в сградата на М&М Милицер и Мюнх БГ ООД – София, ул. Андрей Германов 11 от 14,30ч., ще се проведе Общо събрание на организацията.

СТАНОВИЩЕ на НОМА относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците със сигнатура № 502-01-31 от 24.04.2015 г.
04.06.2015

СТАНОВИЩЕ на НОМА относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците със сигнатура № 502-01-31 от 24.04.2015 г.

Повод настоящето становище е предстоящото окончателно гласуване на внесения от Министерски съвет на Република България с министър-председател г-н Бойко Борисов Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците със сигнатура № 502-01-31 от 24.04.2015 г.

На първо място бихме желали да посочим, че НОМА изразява своето съгласие с част от предложените промени, а именно:

 • Възлагане на митническите органи да извършват оперативно-издирвателна и конвойна дейност при осъществяване на правомощията си по предотвратяване, разкриване и пресичане на престъпления по чл .234, 242, 242а, 251 и по чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи и Въвеждане на чл. 255 от НК в кръга на престъпления, за които разследващият митнически инспектор има материална компетентност да извършва действия по разследванесчитаме, че промените ще доведат до по-голяма бързина и ефективност при разкриване на престъпленията, както и ще спомогне за елиминирането на диференциацията и подобряване на взаимодействието между различните органи, натоварени с извършване на действия по разследване.
 • Прецизиране на разпоредбата за отнемане в полза на държавата на стоките – предмет на митническо нарушение –подкрепяме предложеното изменение, тъй като при действието на досегашната уредба (чл. 234, ал. 4 от ЗМ) съществува реална възможност да настъпят неблагоприятни последици за бизнеса на трети лица, които по никакъв начин не са допринесли с действията си за настъпване на митническото нарушение.
 • Реализиране от Агенция „Митници” на стоките, които се задържат от митническите органи – изменението е позитивна стъпка в регламентирането на материята, тъй като досегашният режим предполага взаимодействие с НАП, което от своя страна забавя и усложнява значително процедурата, а това неминуемо рефлектира в загуби за бизнеса като цяло.Намираме положителни аргументи и тенденции в повечето от останалите предложения за изменения и допълнения, като считаме, че приемането на същите ще има благоприятен ефект върху работата на митническите органи, гражданите и търговците, чиято дейност е свързана с взаимоотношения с митниците.С настоящото писмо желаем да изразим становище и да споделим вижданията си най-вече по отношение на следното предложение за изменение в Закона за митниците:
 • Създаване на нова т. 36 в §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за митниците с въвеждането на понятието „тежко нарушение на митническото законодателство” е всяко нарушение на разпоредбите на митническото законодателство, за което с влязло в сила наказателно постановление е наложена глоба или имуществена санкция в размер над 10 000 лева”. Предлагаме текста да бъде променен по следният начин:

2. Създава се т. 36:

„36. „Тежко нарушение на митническото законодателство” е всяко нарушение на разпоредбите на митническото законодателство, за което с влязло в сила наказателно постановление е наложена глоба или имуществена санкция в размер над 100 000 лева.”

Поддържаната от НОМА и от членовете на НОМА позиция е, че предложението съдържа пропуски и неясноти, както и че има вероятност приемането му да има неблагоприятен ефект върху работата на митниците, на митническите представители и на всички трети лица, потребители на митнически услуги в България. От друга страна, резултатът, който се очаква да бъде постигнат с въвеждането на изменението, не кореспондира с мотиви и идеите, които стоят зад законопроекта.

На първо място, считаме че въвеждането на една категорична квалификация като “тежко нарушение” следва да бъде предшествано от извършване на задълбочен анализ от страна на законодателя и провеждане на дискусия в по-широк кръг, в която дискусия са поканени да участват всички заинтересовани лица, в това число браншовите организации. На този етап бихме искали да изразим опасенията на членовете на НОМА от негативните последици, които биха настъпили при приемането на изменението, както за браншовете, които представляваме, така и за самия бизнес като цяло, а оттам и за държавата.

Съгласно мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗМ, налагането на подобна легална дефиниция има за цел да въведе яснота и определеност за митническите органи и за икономическите оператори при прилагането на разпоредбите, свързани с установяване на тежки нарушения. Според вносителя, критерият за определяне на едно деяние като тежко нарушение се явява размерът на налаганата санкция, а не самата степен на обществена опасност (т. нар. укоримост) на конкретното неправомерно деяние. Едно такова разбиране противоречи на всички залегнали в българското законодателство принципи за налагане на наказания, за квалифициране на престъпленията/нарушенията, както и за определяне на отговорността и размера на санкцията, било то в НК, АПК, ЗАНН и т. н. Считаме, че размерът на санкцията не може да е определящ фактор за това как ще бъде квалифицирано извършеното нарушение. Принципът следва да бъде именно обратният – нарушенията, които имат висока степен на обществена опасност, се категоризират като тежки и едва поради тази причина за тях се налагат по-тежки санкция. В противен случай едно сравнително маловажно нарушение, допуснато при деклариране на стоки на значителна стойност, ще бъде приравнено като тежест  на много по-съществено нарушение, което е извършено при деклариране на стойност на по-ниска стойност.

Според нас, изменението не е обосновано и обсъдено във всички възможни негови аспекти, с оглед на което не е ясно какви биха били последствията от неговото приемане. При въвеждането на подобна легална дефиниция за „тежко нарушение” ще се създадат предпоставки за субективно тълкуване във всеки конкретен случай и респективно – за противоречиво прилагане.

Тъй като институтът не е достатъчно добре познат в митническото законодателство, въвеждането на същия в една вече функционираща система неминуемо ще доведе до неясноти и празнини в уредбата – например  дали предвидената глоба и имуществена санкция се отнася само за едно нарушение или за няколко, които кумулативно събрани надхвърлят размера от 10 000 лв. Също така, в случай че се отнася за няколко нарушения, не става ясно в какъв период трябва да са извършени те – за една година или в интервал с друга продължителност.

Задаването на универсален фиксиран размер на посочената санкция (която пък служи за критерий при дефиниране тежестта на нарушението) е друго решение, което не приемаме. За едно физическо лице глоба/имуществена санкция в размер на 10 000 лв. действително би се възприела като голяма и тежка, докато за юридически лица същата вероятно няма да има аналогичен ефект.

Във връзка с посоченото считаме, че без предварителна задълбочена концепция и ясна оценка на въздействието, такъв тип въведение на ново понятие, което до този момент не е съществувало в уреждащия конкретната материя – Закон за митниците, би създало трудности и неблагоприятни последици за неограничен кръг лица.

 

27.05.2015

DSC_1133 

На 26.05.2015г., В Гранд Хотел София се проведе семинар на тема „Опростени процедури – теория и практика“, с участието на експерти на Агенция „Митници“ и Митница „Столична“. В програмата на семинара бяха включени следните лекции:

1. „Митнически статус и транзит в контекста на МКС“- лектор: г-жа Латинка Янкова;

2. „Поставяне на стоки под митнически режим-стандартна митническа декларация, опростена митническа декларация и други опростявания, в контекста на МКС“– лектор: г-жа Еленка Петрова.

3. „Опростени процедури, теория и практика“ в контекста на действащото законодателство – лектори: г-жа Василка Точкова, г-жа Еленка Петрова и г-жа Славия Митова;

НОМА изкава своята благодарност както към лекторите, така и към всички участници в семинара.

СЕМИНАР НА ТЕМА: “Опростени процедури, теория и практика”
25.05.2015

СЕМИНАР НА ТЕМА: “Опростени процедури, теория и практика”

На 26.05.2015 в Гранд Хотел София, ще се проведе семинар на НОМА, с подкрепата на Агенция „Митници“, на тема „Опростени процедури, теория и практика“. Програмата на семинара включва:

1. „Митнически статус и транзит в контекста на МКС;

2. „Поставяне на стоки под митнически режим-стандартна митническа декларация, опростена митническа декларация и други опростявания, в контекста на МКС;

3. „Опростени процедури, теория и практика“ в контекста на действащото законодателство.

проект на закон за въвеждане на 26% предварителен данък в Р. Гърция
28.04.2015

проект на закон за въвеждане на 26% предварителен данък в Р. Гърция

НОМА публикува проекта на решение на Р. Гърция, преведен на български език, относно указанията за прилагане на чл.21 от закон 4321/21.03.2015, с който беше въведено предварително плащане на данък при източника в размер 26% върху разходи в полза на физически и юридически лица с данъчна регистрация в страни  с преференциален данъчен режим, вкл. България:

ПРОЕКТ НА МИНИСТЕРСКО РЕШЕНИЕ

Като взехме предвид:

 

 1.  

  РЕШАВАМЕ СЛЕДНОТО

Член 1 – Процедура по предварително одобряване на сделките, отнасящи се до чл. 21 на закон 4321/2015

Допуска се сделка, отнасяща се до чл. 21 на закон 4321/2015 да бъде предварително одобрена, преди извършването на данъчен контрол, чрез електронна декларативна процедура за нотификация на сделката. Предварителното одобрение на сделката освобождава данъчно задълженото лице от задължението за предварително внасяне на данъка, предвиден в конкретния член, което е предпоставка за признаване на разхода.  Предварителното одобрение на сделката и изключението от задължението за предварително внасяне на данъка се предоставя в случай, че данъчно задълженото лице декларира въпросната сделка в Данъчната служба в рамките на десет (10) дни от нейното приключване като тя трябва да отговаря на следните условия:

А) Предварителното одобрение на сделката се разрешава автоматично с внасянето на декларацията, в случай че данъчно задълженото лице декларира, че сделката отговаря на едно от следните условия:

- отнася се за сделка, за която съществуват транспортни документи от страната на издаване на фактурата, удостоверяващи извършването на превоза и получаването на стоките или в случай, че се отнася за услуги, предоставянето на услугата се инициира от страната издаваща фактурата и има съставен протокол че услугата е предоставена изцяло, както и приемо-предавателен протокол;

- отнася се до сделка за внос в Гърция на електрическа енергия, вода и природен газ;

- отнася се до сделка с фирма, която е регистрирана на борсата в чужбина към периода на осъществяването на сделката;

- отнася се до сделка, сумата по която, събрана със сумите от други сделки, попадащи в изискванията на чл. 21 от закон 4321/2015, не надвишава 10 000 евро за съответната данъчна година;

- отнася се до повтаряща се сходна сделка с един и същ доставчик и предмет на сделката, за който не е настъпила съществена промяна на цената, конкретно над 5% и е имало предварително одобрение за първоначалната сходна сделка през предходните 12 месеца съгласно процедурата, предвидена в настоящето решение;

- отнася се до сделка, предмет на която са изделия или стоки, чиято цена се определя на организирана стокова борса, доколкото сделката е сключена на база цената при затварянето й на конкретната дата, факт за който съществуват всички необходими доказателства;

- отнася се до наемане на самолети, регистрирани в несътрудничещи държави или държави с преференциален данъчен режим и са наети от местни (за Гърция) авиокомпании или от офисите на чуждестранни компании, базирани в Гърция;

- отнася се до договори за чартиране на кораби по отношение на навлото.

 

Б) Предварително одобрение се дава за всяка друга сделка, попадаща в постановеното в чл. 21 от закон 4321/2015, в случай че данъчно задълженото лице декларира, че разполага с доказателства, съвкупността от които удостоверява следното:

1. Писмен договор за извършване на работа по конкретен проект или търговски договор, определящ условията по сделката (предмет, срок, стойност, начин на плащане и задължения на страните), който е внесен или ще бъде внесен в предвидения срок в компетентното данъчно поделение, където се отчита данъчно задълженото лице.

2. Годишен счетоводен баланс за последните три (3) години на чуждестранната фирма, при условие, че фирмата има дейност повече от три години или в противен случай балансите за последната една или две години, в случай, че фирмата е започнала  дейност през последните три години.

3. Деклариране на клиенти – доставчици или списък на клиенти на чуждестранната фирма, удостоверяващ, че местната фирма не е единствен клиент или в противен случай състояние на активите, или разходи за наем на чуждестранната фирма, която е източник на активите, освен недвижим/и имот/и, с начална цена над 10 000 евро и разходи за наем над 5000 евро за последната година, освен, ако седалището на чуждестранната компания е в собствен имот, за който разполага с договор, или ценоразпис на чуждестранната компания заверен от държавата на регистрацията й, или заверен от държавата на регистрацията й актуален списък на постоянно наетия персонал, надвишаващ пет (5) човека за периода на данъчната година, през която е сключена сделката.

4. Изплащане на фактурите по банков път или наличие на банкова гаранция, отнасяща се до конкретната сделка;

5. Наличие на митнически документи или документи за превоз, потвърждаващи осъществяването на превоза и получаването на стоките или протокол за цялостно изпълнение на съответната услуга, потвърждаващ реалното й изпълнение;

6. Удостоверение за местожителство за данъчни цели на доставчика, когато същият се облага в чуждата страна с данък върху доходите му, или сертификат, удостоверяващ наличието адресна регистрация на компанията в чужбина, или документи за започване на дейност на чуждестранната фирма, която (дейност) касае конкретната сделка.

В декларацията данъчно задълженото лице обявява данните по сделката, и по-конкретно: името на чуждестранната компания, данъчния й номер в страната, където упражнява дейност, страната в която се намира седалището на чуждестранната фирма, датата на издаване на фактурата или на проформа фактурата, стойността на сделката, предмета на сделката и декларира, че доставчикът не е свързано лице с купувача, кои от горепосочените условия са валидни за (А и В), както и че притежава всички необходими данни (документация), които удостоверяват изпълнението на тези условия.

Когато за конкретната сделка, от декларацията на данъчно задълженото лице е видно, че са изпълнени условията за предварително одобрение на сделката, тогава конкретната сделка се освобождава от авансово плащане на данъка и на данъкоплатеца може да му бъде признат разхода. Предварителното одобрение на сделката не изключва осъществяване на данъчна проверка, от които е възможно да произтекат нови обстоятелства.

Данъчно задълженото лице се задължава да съхранява в досие за всяка сделка цялата свързана със сделката документация, удостоверяваща, че са налице предпоставките за предварителното одобряване на сделката, до изтичане на срока на отписване на конкретната данъчна година, съгласно разпоредбите на закон № 4174/2013, както и да ги предоставя при поискване от данъчната администрация. За еднотипни сделки от същата компания са валидни първоначално представените данни и документи за срок от една година от първата декларация. След изтичането на този период следва да бъдат подновявани и съхранявани съответните данни и документи за следващи сделки.

Горепосочената декларация може да бъде подавана преди извършването или приключването на сделката, при условие че данъчно задълженото лице е убедено, че разполага с необходимите документи и данни, изисквани в декларацията.

Член 2 – Действия на данъчната администрация

Ако при обработката на декларацията стане ясно, че не са налице горецитираните предпоставки за предварително одобрение на сделката, данъчната администрация издава заповед за проверка, въз основа на която проверява във всички случаи дали конкретните разходи се отнасят до действителни и обичайни сделки, в резултат на които не е налице прехвърляне на печалби, доходи, или капитал с цел избягване на плащането или укриване на данъци.

Данъчната проверка взима предвид данни, от които се доказва, че сделката действително се е състояла и че е донесла действителна финансова полза за проверяваното дружество, което е осъществило съответните разходи.

В случай на декларация за обявяване на сделката, от която е видно одобрението на сделката, задълженото лице се освобождава от задължението да заплати авнасов данък и се издава заповед за проверка, ако стойността на сделката прибавена към други сделки, извършени през данъчната година, която касае, надвишава сумата от 10 000 евро.

Освен това въз основа на декларацията за обявяването на сделката, от която е издадено предварително одобрение, може да се осъществи частична проверка на задълженото лице. Тази проверка може да стане преди извършването на сделката или приключването на сделката. Изисква се задълженото лице да представи пълна папка с необходимите доказателствени документи в срок от 15 (петнадесет) дни от издаването на заповедта за проверка, както и всички други данни, които Данъчната администрация счете, че са необходими за данъчната проверка. По време на данъчната проверка Данъчната администрация може да поиска данни, които счете, че може да допринесат за признаването или не на сделката, на базата на действителни данни и не се ограничава в условията, които важат за предварителното одобрение на сделката.

Ако след приключването на проверката се установи, че не се покриват условията, които са били включени в декларацията за обявяване на сделката на задълженото лице или ако се установи, на базата на действителни факти, че сделката в крайна сметка не е обичайна или действителна и в резултат на нея е осъществено прехвърляне на печалби или доходи или капитал с цел избягване на внасяне на данъци или укриване на данъци, тогава се търси/ изисква със задна дата авансовият данък в приложение на разпоредбите на Закон номер 4174/2013 и конкретната сделка не се признава данъчно. Също така се прилага предвиденото от общите данъчни разпоредби в сила.

Член 3 – Време и процедура за плащане и връщане на предплатения данък

Данъкът подлежащ на предварително плащане се внася до края на следващия месец след приключване на сделката, ако не е подадена съответната декларация за сделката. Ако подадената декларация, с която се уведомява за сделката, по време на проверката бъде счетена за неточна, предплатимият данък се счита за изискуем в края на следващия месец след приключване на сделката.

Предплатимият данък подлежи на връщане в срок от един месец след приключване на проверката, ако се установи по време на проверката, че сделката е действителна и обичайна. Предплатимият данък подлежи на връщане в срок от три месеца от подаването на декларацията на данъчно задълженото лице, ако проверката не е приключила. С цел да се приспадне предплатимият данък от окончателната годишна данъчна декларация на данъчно задълженото лице, то трябва да нанесе съответните корекции по декларацията. Освен това, ако бъде приключен контролът и се окаже, че проверяваната сделка не е обичайна и действителна, тогава се издава  заповед за редовна данъчна проверка на конкретната фирма.

Член 4 – Изключения от прилагането на член 21 от закон № 4321 / 2015.

Следните сделки са изключени от обхвата на прилагане на член 21 от закон  № 4321/2013:

• Сделки между местни компании.

• Сделки със свързани дружества по смисъла на член 2, ал. (ζ) от закон 4172 / 2013 г., които са спазили разпоредбите на член 50 от закон 4172 / 2013 г. и членове 21 и 22 от закон 4174 / 2013

Член 21 (γ) се прилага само в случай, в който местното дружество не е изпълнило задълженията си, произтичащи от разпоредбите на член 50 от закон 4172/2013 и членове 21 и 22 от закон 4174 / 2013, т.е. или осъществява сделка при условия, различни от тези, които биха били валидни между независими фирми, или не е доказало съответната сделка в рамките на досието за доказване на вътрешнофирмени сделки, в съответствие със съдържанието и сроковете, посочени в член 21 от закон 4174 /2013 г. и съответните тълкувателни циркулярни писма на Министерството на финансите.

Разходите, които се плащат на свързани лица, преди крайния срок за съставяне на досието за доказване на вътрешнофирмени сделки за съответната финансова година, ще бъдат съпровождани от съответното досие за доказване на непосредствено предходната финансова година. Специално в случаите, когато разходите, които се плащат на свързани лица преди крайния срок за съставяне на досието за доказване за съответната данъчна година и се отнасят до сделки, които не са доказани в рамките на непосредствено предходната финансова година (напр. нови сделки), задължението да се представи копие от досието за доказване за целите на спазването на член 21, пар. (γ) от закон 4321 / 2015 се отлага до приключване на срока за съставяне на въпросното досие, съгласно определеното в член 21 пар. 3 от закон 4174/2013.

Задълженията, произтичащи от член 21 от закон 4321 / 2015 се прилагат и към тези свързани дружества, които не са задължени да внасят досие за доказване.

Определението за “де факто” свързано предприятие в третия случай на член 21 от закон 4321/2015 г., съвпада с определението за “свързано лице”, както е посочено в член 2 (ζ) от закон 4172 / 2013.

• Сделки, които се отнасят до вътрешнофирмени плащания на лихви и права, при условие, че изпълняват условията на член 63, параграф 2 от закон 4172 / 2013.

Член 5 – Влизане в сила

Настоящото решение подлежи на обнародване в Държавен вестник и се прилага за сделки, за които издадените фактури са с дата след 1.09.2015г.

Вливане на Агенция “Митници” в НАП
17.04.2015

Вливане на Агенция “Митници” в НАП

Във връзка със заявената позиция от премиерът на Р. България  г-н Бойко Борисов за вливане на Агенция “Митници” в НАП,  НОМА депозира още еднописмо в Министерски съвет и Министерство на Финансите.

28.01.2015

Clecat Circular 2015/11 CITI – New fiscal requirements in Romania:

Dear Madam/Sir,

 We have been informed by the British International Freight Association, that National Agency for Fiscal Administration – Anti Fiscal Fraud General Department of Romania, is asking, as from January 19th, 2015, on a daily basis and at least 2 hours prior to receiving the shipments, the list of all parcels with a weight higher than 10 kilograms sent from EU Member States to Romania (see attached document). The report to be submitted the Romanian authorities shall contain, to the extent it is all possible, the following:

 ∙             Identification data of the external shippers (translator note: external suppliers) and of the Romanian customers (both companies, as well as physical persons);

∙             Place of loading/unloading ;

∙             Description of transported goods;

∙             Weight, declared value, insurance value;

∙             AWB/road transport document  no., as applicable

∙             Payment method (on delivery, or as applicable).

 We will bring this issue to the attention of the European Commission to see if this new requirement is in line with the EU rules.

 

Минимално почасово заплащане в Германия
18.12.2014

Минимално почасово заплащане в Германия

НОМА публикува писмо (C03_minwagesGermany_DGMOVE) на КЛЕКАТ до ЕК DG MOVE, относно въвеждането на минималното почасово заплащане в Германия.

Становище на НОМА относно потенциално сливане на Агенция „Митници“ в НАП
26.11.2014

Становище на НОМА относно потенциално сливане на Агенция „Митници“ в НАП

 

На 25.11.2014г. в деловодството на Министерски Съвет и Министерство на Финансите, беше депозирано писмо – становище на НОМА и НСБС, относно потенциалното сливане на Агенция „Митници“ в НАП.

НОМА публикува пълният текст на писмото:

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

MИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 ОТНОСНО:Намерение за обединяване през 2015 г. на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“

 

Уважаеми г-н Министър-председател,

Уважаеми г-н Министър на финансите,

Националната организация на митническите агенти (НОМА) е създадена през месец май 1999 г. като независима, доброволна, неполитическа организация с нестопанска цел. Едни от основните цели на сдружението са да разяснява и пропагандира основните принципи, техническото и правно регулиране на дейността на митническите агенти в България и да предоставя на компетентните държавни органи предложения за промени и усъвършенстване на нормативната уредба, уреждаща митническия режим, с оглед защита на интересите на митническите агенти и потребителите на митнически услуги в България.

Националното сдружение на българските спедитори (НСБС), Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика е национално представителна браншова организация, създадена през 1992 г., която представлява интересите на транспортно-спедиторския и логистичен бранш в страната. За периода от своето създаване сдружението израсна като социално отговорна професионална организация, чиято основна цел е устойчивото развитие на спедиторския бранш, за което от особена важност е наличието на ясна митническа политика и компетентна митническата администрация.

Повод да се обърнем към Вас е разпространяваната в медийното пространство в последно време информация за предстоящо обединяване на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници”.

На първо място бихме желали да си изясним дали действително се предвижда реализирането на подобна инициатива, с какви аргументи и в какви срокове. Считаме за недопустимо толкова сериозни промени да се предприемат прибързано и без въпросът да бъде поставен на широка обществена дискусия, в която да участват и заинтересованите браншови организации, каквито са НОМА и НСБС. На този етап бихме искали да изразим сериозното безпокойство на членовете на нашите организации от негативните последици, които биха настъпили при реализирането на подобен проект, както за браншовете, които представляваме, така и за самите администрации, а от там и за държавата.

На база на информация, предоставена ни от наши партньори от други държави-членки на ЕС, в които подобни идеи са обсъждани или развивани в една или друга посока, ще си позволим да споделим някои от основните рискове и проблеми, които биха възникнали.

-Дестабилизиране на администрацията, което ще се отрази силно негативно най-вече върху изпълнението на чисто митническите функции и задачи при митническата обработка на стоките, както на границата, така и във вътрешните митнически учреждения.

-Несъгласуваност на нормативни и административни правила, което ще доведе не само до забавяне или блокиране на търговските потоци, но и до правна несигурност и проблеми в правоприлагането.

-Нарушаване на общия бизнес климат в страната, тъй като освен функцията по събиране на приходи, митниците изпълняват и други функции, например икономическа, реализирана чрез прилагане на митническите икономически режими.

-Увеличаване на контрабандата и нарастване на сивия и черния сектор в икономиката на страната. Например, в близка на нас държава  – Румъния, този експеримент се оказва абсолютно неуспешен и финансово пагубен, поради което там се подготвят обратни процеси. Според изнесена статистика, укриването на данъци в Румъния след промените възлиза на 22 млрд. евро, което е 16.2% от БВП на страната или почти двойно повече спрямо 2000 г. – 9.1% , когато двете приходни агенции са разделени.

-Редуциране на приходите от мита, акцизи и ДДС при вноса на стоки от трети страни, поради намаляване на обемите на легалната търговия, на която се ограничава възможността за конкурентноспособност на пазара.

-Нарастване на риска за легалния бизнес в страната, породено от структурни и кадрови аномалии, които обикновено съпътстват един такъв процес.

-Блокиране на ключови митнически информационни системи, без които нашата дейност е практически невъзможна.

-Ограничаване ефективността при изпълняване на редица нефискални, но присъщи за митническата дейност функции и задачи, като контрол по забрани и ограничения, защита правата върху интелектуалната собственост, опазване живота и здравето на хората, борба с нелегалния наркотрафик, борба с нелегалния трафик на оръжия, боеприпаси и стоки с възможна двойна употреба, и много други.

-Не на последно място по важност, евентуални пречки и затруднения при прилагането на територията на страната на новия митнически кодекс, който ще влезе в сила за всички държави-членки на ЕС през 2016 г.

Във връзка с посоченото считаме, че без предварителна задълбочена концепция и ясна оценка на въздействието такъв тип реформа би претърпяла скъпо струващ провал, който България едва ли би могла да си позволи.

Българският бизнес е готов да подкрепи всякаква реформа в областта на администрацията и в частност на митниците стига тя да е разумна. Нашите организации разполагат с експерти в областта на митническата политика и сме готови да участваме в бъдещ диалог за подобряване на функционирането на администрацията. В момента взаимодействието „бизнес – митници” има необходимост от подобряване, но считаме, че вместо да бъде загубено ценно време и ресурси за обединяване на двете приходни агенции, далеч по-продуктивно и безрисково е да се фокусират усилията в дейности като осъвременяване и подобряване  на законодателната и административна уредба, разрастване на  информационната и комуникационна обезпеченост, повишаване на квалификацията, облекчаването на множество процедури и други подобни.

Предвид изложеното, най-настоятелно молим за организирането във възможно най-кратък срок на среща, на която да обсъдим и развием повдигнатите от нас въпроси и проблеми.

 

 

 

гр. София,                                                                            Емил Дандолов

 

19.11.2014 г.                                                             (Председател УС на НОМА)

 

                                                                                              Борил Иванов

 

                                                                                   (Председател УС на НСБС)

 

 Писмо относно потенциалното сливане на Агенция „Митници“ в НАП 

 

НОМА изразява подкрепа към позицията на БСК
24.11.2014

НОМА изразява подкрепа към позицията на БСК

ПОЗИЦИЯ на БСК
Във връзка с данъчното облагане на лихвите по депозитите

Идеите за промяна в данъчното облагане са пореден пример за непоследователната политика във финансово-икономическата сфера. Политика, която ерозира обществената и бизнес среда и не създава условия за дългосрочно планиране и прогнозиране.

Сред големите добродетели на всяка нация е спестовността. Добродетел, която много трудно се култивира и трябва да се опазва и поощрява, защото тя е в основата на просперитета на обществото. Върху тази добродетел беше нанесен сериозен удар със спекулативното поведение на някои банки. Връх в това разрушително поведение бяха размитите и дълбоко неясни действия на БНБ и политико-финансовия прецедент КТБ.

Върху разклатеното доверие на бизнеса и обществото сега се подготвя нанасянето на допълнителен удар с данъка върху лихвите по депозитите – данък, който политиците обещаха поетапно да премахнат, а през последните дни същите тези политици заговориха за неговото увеличаване.

Недоверието на българина към некоректното поведение на банки и на политици, както и нагнетяваният страх, че влоговете не са гарантирани, са контрапродуктивни за развитието на икономиката. Да не забравяме, че България е част от ЕС и с лекота българският депозант може да насочи спестяванията си към други европейски страни или да вземе по-крайни решения.

Лъжливо е чувството на държавата, че може да увеличи съществено приходите в бюджета от облагането на депозите – решение не само непрофесионално, но и наивно. Значително увеличение на приходите в бюджета може да се очаква чрез създаването на условия за раздвижване на този финансов ресурс за развитието на икономиката. Скок на основните приходи в бюджета може да се постигне само чрез увеличаване на оборотите в икономиката, по пътя на разширеното потребление, по пътя на правната и социалната сигурност, и т.н.

Обществото печели и се обогатява, когато депозитите се преобразуват във финансиране на бизнес начинания, когато предприемчивите хора поемат риска да разкриват и поддържат работни места, да създават добавена стойност. Предприемчивостта е другата важна добродетел, която у нас не само че не се насърчава, а напротив – подтиска се и се ограничава. Икономиката се движи от тези, които имат идеи и, по-важното – имат смелостта да ги реализират. Другите, които нямат идеи или смелост да рискуват, спестяват, но тяхната роля в обществото е не по-малко важна. Защото техните спестявания създават възможност добрите идеи да получават доверие чрез кредитен ресурс. Ето защо, не откриваме никаква логика в опита те да бъдат наказани.

Уважаеми политици, не убивайте добродетелите на нацията!

***

Данъкът беше въведен през 2013 г. по идея на Симеон Дянков. Предишните управляващи намалиха ставката за 2014 г. на 8 на сто, като действащото законодателство предвижда догодина ставката да бъде намалена на 6 на сто, 2016г.  – 4 на сто, а 2017 г. данъкът да отпадне напълно. Сега управляващата коалиция предлага да бъде върната ставката на 10 на сто.

24.11.2014

 

Внедряване в реална експлоатация на нови версии на системите ICS, ECS и NCTS
20.11.2014

Внедряване в реална експлоатация на нови версии на системите ICS, ECS и NCTS

Във връзка с изменение на Регламент (ЕО) № 2454/93 на Комисията от 21.11.2013 г., на 01.12.2014 г. Агенция „Митници“ планира да внедри в реална експлоатация нови версии на системите ICS, ECS и NCTS. С цел избягване на потенциални проблеми, обръщаме внимание:

ICS

При подаване на Обобщена декларация за въвеждане (ОДВ) при попълване на данни в клетка:

Лице, което подава ОДВ (декларатор, (LODGING SUMMARY DECLARATION) PERSON) задължително се попълва САМО EORI номер;

Представител ((REPRESENTATIVE) TRADER) задължително се попълва САМО EORI номер;

Търговец получател (TRADER Consignee) – ако е попълнен EORI номер на Получателя, НЕ се попълват данни за име, населено място, улица, ПК и държава. Ако са попълнени име, населено място, улица, ПК и държава, НЕ се попълва EORI номер;

Лице за уведомяване (NOTIFY Party) – ако е попълнен EORI номер на Лицето за уведомяване, НЕ се попълват данни за име, населено място, улица, ПК и държава. Ако са попълнени данни за име, населено място, улица, ПК и държава, НЕ се попълва EORI номер;

Превозвач (TRADER At Entry (Carrier)) - задължително се попълва САМО EORI номер при морски, въздушен и воден транспорт. В останалите случаи, ако е попълнен EORI номер на Превозвача, НЕ се попълват име, населено място, улица, ПК и държава. Ако са попълнени данни за име, населено място, улица, ПК и държава, НЕ се попълва EORI номер.

 

ECS

При подаване на Обобщена декларация за напускане (ОДН) при попълване на данни в клетка:

Изпращач/Износител - ако е попълнен EORI номер на Изпращача, НЕ се попълват данни за име, населено място, улица, ПК и държава. Ако са попълнени данни за име, населено място, улица, ПК и държава, НЕ се попълва EORI номер;

Получател - ако е попълнен EORI номер на Получателя НЕ се попълват данни за име, населено място, улица, ПК и държава. Ако са попълнени данни за име, населено място, улица, ПК и държава НЕ се попълва EORI номер.

 

NCTS

При подаване на ЕАД Транзит с попълнени клетки за сигурност при попълване на данни в клетка:

Изпращач (сигурност) – ако е попълнен EORI номер на Изпращач (сигурност), НЕ се попълват име, населено място, улица, ПК и държава. Ако са попълнени данни за име, населено място, улица, ПК и държава, НЕ се попълва EORI номер;

Получател (сигурност) – ако е попълнен EORI номер на Получател (сигурност), НЕ се попълват данни за име, населено място, улица, ПК и държава. Ако са попълнени данни за име, населено място, улица, ПК и държава, НЕ се попълва EORI номер;

Превозвач (сигурност) – ако е попълнен EORI номер на Превозвач (сигурност), НЕ се попълват данни за име, населено място, улица, ПК и държава. Ако са попълнени данни за име, населено място, улица, ПК и държава, НЕ се попълва EORI номер.

 

30.10.2014

Днес се проведе втората конференция  организирана от списание Логистика – Supply Chain Management Conference 2014. На събитието взеха участие два от членовете на НОМА – DB SCHENKER и DHL.

 

DSC_0131DSC_0145DSC_0154

Нови членове
23.10.2014

Нови членове

От месец Октомври  2014г., НОМА има двама нови члена, а именно:

гл. ас. д-р Момчил Антов - Катедра “Контрол и анализ на стопанската дейност” към Стопанска академия “Д. А. Ценов”, гр. Свищов и Адвокатско съдружие “Денкова, Горанов и Партньори”

курс „Митническо представителство“
23.10.2014

курс „Митническо представителство“

НОМА и НСБС организират курс „Митническо представителство“ от 19 до 21.11.2014 г. в учебния център на НСБС в София. Бих искал да ви информирам, че на сайта на НСБС www.nsbs.bg в меню „Обучение” може да намерите допълнителна информация за всички курсове към учебния център на НСБС, както и график с приблизителните дати за тяхното провеждане.   

ДОГОВОР за партньорство и сътрудничество
02.09.2014

ДОГОВОР за партньорство и сътрудничество

В края на месец Август 2014, HОМА иСтопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”– гр. Свищов, сключиха договор за партньорство и сътрудничество. Целта на договора е, да  бъде подсигурена студентска стипендия към СА „Димитър А. Ценов” – Свищов, за деца от домовете без родителска грижа. Да  организират и провеждат съвместни мероприятия с научен и производствен характер по актуални проблеми и теми, които подпомагат обществото и студентите в тяхната дейност, насърчават конкурентното им  и  устойчиво развитие. Както и да обменят информация и подготвят общи становища по проекти на закони и нормативни актове, имащи отношение към митническото, акцизното и данъчното законодателство и свързани с тяхната компетентност и област на действие.

 

 

 

Курс „Митническо представителство“
20.08.2014

Курс „Митническо представителство“

НСБС и НОМА, организират курс „Митническо представителство“ от 25 до 26.09.2014 г.и курс по автомобилна спедиция за начинаещи от 29.09 до 03.10.2014 г. в учебния център на НСБС в София. На сайта са публикувани покани с информация за курсовете, цените и програмата, както и регистрационни карти за записване. Моля желаещите да се запишат да изпратят попълнена регистрационната карта.

На сайта на НСБС www.nsbs.bg в меню „Обучение”, може да бъде открита допълнителна информация за всички курсове към учебния център на НСБС, както и график с приблизителните дати за тяхното провеждане.   

Reg_karta_Customs_September_2014

Pokana_Customs_September_2014

 

Информационна бележка от Европейската комисия относно съществуващите към този момент рискове, породени от икономическата и финансовата ситуация в Крим/Севастопол
05.08.2014

Информационна бележка от Европейската комисия относно съществуващите към този момент рискове, породени от икономическата и финансовата ситуация в Крим/Севастопол

Информационна бележка до европейските бизнес оператори, действащи и/или инвестиращи в Крим/Севастопол.

Документът е изготвен от Европейската комисия и Европейската служба за външно действие и подлежи на актуализация при промяна на ситуацията.

Целта на документа и да изостри вниманието на гражданите и бизнеса на ЕС относно съществуващите към този момент рискове, породени от икономическата и финансовата ситуация в Крим/Севастопол, вследствие на незаконното анексиране от Русия и поддържаната политика на „непризнаване“ от ЕС.

 

0201

Пълният текст на бележката може да бъде изтеглен от тук: Info belejka_Evropeiski biznes operatori_Krim-Sevastopol

31.07.2014

DSC_0062

Въз основа на Решение на Управителния съвет на НОМА от 19.05.2014 г., днес, се проведе Общото събрание на членовете на НОМА, като бяха взети следните решения:

 - Промяна в седалището и адреса на управление на Сдружението от с. Казичене, ул. „Трети март” № 1 на София 1336, ул. Андрей Германов № 11;

- Приемане на отчета Управителния съвет за дейността на НОМА за 2013 г.;

- Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за посочения период;

- Определяне на размера и срока за внасяне на годишния членски внос;

- Приемане на промени в Устава на Сдружението;

- Приемане на Общи условия за митническо представителство.

 

Отворено писмо на работодателските и синдикалните организации относно решението на проблемите в КТБ
23.07.2014

Отворено писмо на работодателските и синдикалните организации относно решението на проблемите в КТБ

ДО

РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ,

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ,

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-Н ИВАН ИСКРОВ,

УПРАВИТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

ДО

СТОЯН МАВРОДИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ

Относно: Предложение за експертна подкрепа за разрешаване на проблемите в Корпоративна търговска банка и преодоляване на последиците за банковия сектор

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Преди месец компетентните власти дадоха дума, че на 21 юли 2014 г. банковата група на Корпоративна търговска банка ще възобнови операциите си и нейните клиенти, голяма част от които са членове на нашите организации, ще разполагат с парите си. Гаранция за това даде Българската народна банка, подкрепиха я правителството, Комисията за финансов надзор и политическите лидери, свикани от президента на републиката.

Днес ние знаем, че те вкупом ни излъгаха – двете поставени под особен надзор банки от групата на КТБ не отвориха.

Затова сме принудени с болка да констатираме очевидната некомпетентност на компетентните власти. Затова настояваме независимо от квесторите, назначени да упражняват особен надзор върху банковата група Българската народна банка незабавно да учреди надзорен комитет (steering commitee), в който да вземат участие действително компетентни и опитни в санирането на банкови институции професионалисти.

В този комитет трябва да се включат както независими авторитетни банкери, финансисти и юристи, представители на всички заинтересовани в оздравяването на банковата група лица – различните класове вложители, кредитополучатели, облигационери, досегашни акционери и потенциални инвеститори.

Задачата на надзорния комитет е да състави и представи на заинтересованите страни честен и обективен информационен меморандум и да предложи финансово обосновано и цялостно решение за оздравяване и реструктуриране на банковата група, което да отчита и балансира законните интереси на всички засегнати (структуроопределящи фирми, болници, училища, държавни органи, общини, пенсионери и др.). Невъзможността да се ползват средствата ще доведе до фалити, неизплащане на работни заплати и загуба на хиляди работни места. Само фирмите от военно-промишления комплекс ще загубят над 25 000 работни места.

Целта на комитета е на базата на договорно и доброволно споразумение между заинтересованите страни да се постигне възможното максимално бързо възстановяване на дейността на банките и в максимална степен съхраняване на стойността на вложените в банковата група депозити,  вземанията на кредиторите и на правата на акционерите. Това е обичайната и добре позната световна практика. Създаването на Надзорния комитет не освобождава от отговорност компетентните лица и институции.

Ние настояваме още незабавно да започнат преговори за влизането на България в Европейския банков съюз.

Ние настояваме за пазарно решение на финансовите проблеми на банковата група КТБ, което не трябва да бъде за сметка на българския данъкоплатец и държавния бюджет. В същото време предупреждаваме, че няма да приемем банковата група да бъде безнаказано разкъсана и разграбена, а вложените в нея пари на нашите членове и всички останали клиенти да бъдат присвоени, загубени или разхитени.

Българските власти и политици доказаха, че не могат да се справят с финансовия проблем, пред който сме изправени. Време е да дадат възможност на професионалистите, на самите потърпевши и заинтересовани инвеститори да решат проблема по единствения начин, който ни е останал – по метода на неволята.

Настояваме за незабавна среща с Управителния съвет на БНБ във връзка с решаването на проблема.

Писмото е подписано от ръководителите на КНСБ, КТ “Подкрепа”, АИКБ, БСК, БТПП, КРИБ

http://www.bia-bg.com/news/16481/Отворено_писмо_на_работодателските_и_синдикалните_организации_относно_решението_на_проблемите_в_КТБ/

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НОМА
14.07.2014

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НОМА

НОМА напомня на своите членове, че въз основа на Решение на Управителния съвет на организацията от 19.05.2014 г. и по инициатива на последното, с настоящата Ви каня да присъствате на заседание на Общото събрание на членовете на НОМА, с БУЛСТАТ 130115696, което ще се проведе на 31.07.2014 г. от 12:00 часа на адрес: София 1336, ул. Андрей Германов № 11, при следния дневен ред:

 

- Промяна в седалището и адреса на управление на Сдружението от с. Казичене, ул. „Трети март” № 1 на София 1336, ул. Андрей Германов № 11;

- Приемане на отчета Управителния съвет за дейността на НОМА за 2013 г.;

- Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за посочения период;

- Определяне на размера и срока за внасяне на годишния членски внос;

- Приемане на промени в Устава на Сдружението;

- Приемане на Общи условия за митническо представителство.

- Разни.

 

...34567