web analytics

16.01.2018

Проучване на Международната търговска камара и Световната митническа организация относно зоните за свободна търговия


В резултат на икономическото развитие на държавите, зоните за свободна търговия (специални митнически зони) се разширяват, като това освен улесняване на търговията, води и до множество рискове по отношение на възникване на незаконна дейност. Въвеждането на международните стандарти за противодействие на незаконната търговия са от ключово значение както за митническите администрации, така и за бизнеса.

Международната търговска камара и Световната митническа организация започнаха съвместно проучване, насочено към частния сектор. СМО ще анализира резултатите от поучването и ще идентифицира рисковите фактори.

Онлайн въпросникът е достъпен на следния електронен адрес: https://wco.checkboxonline.com/survey_fz.aspx и ще бъде активен до 31.08.2019г.

Всички заинтересовани бизнес оператори могат да попълнят въпросника, като въведат парола “survey”

12345...
Kраен срок за пререгистрация на икономическите оператори
16.01.2018

Kраен срок за пререгистрация на икономическите оператори

Наближаващ краен срок за пререгистрация на икономическите оператори за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD)“ и Агенция „Митници“.

Уважаеми потребители,
На 31.01.2018 г. изтича срокът за пререгистрация на икономическите оператори за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD)“ и Агенция „Митници“.
Регистрацията и изискванията за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни е уредена със Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г. на директора на Агенция „Митници“ по чл. 66б, ал. 2 от Закона за митниците, която е обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 77 от 26.09.2017 г., както следва:

 • За икономическите оператори, които към 2.10.2017 г. притежават регистрация по реда на Заповед № ЗАМ-1127/04.11.2016 г. е предвиден преходен период в съответствие с раздел VI на Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г., в който следва да се регистрират съгласно новите изисквания.
 • За икономически оператори, които към 2.10.2017 г. не притежават регистрация за ползване на функционалности на информационните системи на Агенция „Митници“, следва да се регистрират по реда на Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г.

Предвиденият преходен период за пререгистрация е от 02.10.2017 г. до 31.01.2018 г. в рамките, на който ще могат да се използват и съществуващите към момента регистрации за електронен обмен на информация с Агенция „Митници“.
За въпроси и допълнителна информация:
e-mail: servicedesk@customs.bg,
тел: +359 2 98594980,
web: https://servicedesk.customs.bg/
или в секция Актуални документи/Регистрации

•	20 октомври 2017 г., Професионалната компетентност на работещите в контролните институции дискутираха на национален форум в Стопанска академия
16.11.2017

• 20 октомври 2017 г., Професионалната компетентност на работещите в контролните институции дискутираха на национален форум в Стопанска академия

Представители на контролните институции в България и на висши училища, които обучават студенти в специалности по контрол, участваха в юбилейна научна сесия на тема „Професионалната компетентност – гарант за обществено доверие към контрола” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. Националният форум, организиран от свищовското висше училище, факултет „Стопанска отчетност” и катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”, бе посветен на 25 години от създаването на специалност „Стопански и финансов контрол”.

Юбилейната научна сесия откри проф. д-р Георги Иванов – зам.-ректор и ръководител на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“. Представяйки избраната тема на дискусията той подчерта, че професионализма, морала и етиката на работещите в контролните институции са онези ключови фактори, които гарантират успешното постигане на целите, които обществото поставя пред тях. „Всички ние сме отговорни по отношение на младите хора, които завършват висшето си образование и искат да стартират своята кариера в системите за контрол в България – отговорни не само за тяхното обучение, но и за тяхната професионална реализация“, каза проф. Иванов. Той припомни, че през 1992 г. в Стопанска академия е приет първия за България випуск в специалност, която преподава специализирано контрол. 25 години по-късно, голяма част от ръководителите на контролните институции в страната ни са възпитаници на тази специалност и на Стопанска академия, и бяха сред участниците в юбилейната научна сесия.

Върховната одитна институция в България бе представена от Цветан Цветков – председател на Сметната палата и Тошко Тодоров – зам.-председател. От Министерството на финансите участваха Георги Йорданов – началник на Кабинета на министъра на финансите и Стефан Белчев – директор на Дирекция „Методология на контрола и вътрешния одит“. Националната агенция по приходите представиха нейният директор Галя Димитрова и Александър Георгиев – зам.-директор. Агенция „Митници“ бе представена от Юлиан Мирков – зам.директор и Венцислав Халаджов – началник на Митница – Русе. От Агенцията за държавна финансова инспекция участваха директорът Георги Начев и зам.-директорът Албена Белянова. Дирекция „Главен инспекторат“ към Министерски съвет бе представена от нейния ръководител Мария Томова и Марина Ралчева – държавен инспектор. От Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори участваха Виктор Трифонов – главен секретар и Нико Николов – държавен експерт по методология. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители във форума представи Христо Досев – член на УС. От Агенцията по обществени поръчки участва директорът на Дирекция „Контрол на обществените поръчки“ – Бистра Христова. От страна на бизнеса, занимаващ се с контрол, участие взе председателят на УС на Националната организация на митническите агенти – Емил Дандолов. Образователните институции представиха преподаватели от трите висши училища, които имат традиции в обучението по икономика и контрол: проф. д-р Огнян Симеонов – ръководител на катедра „Финансов контрол“ към УНСС; преподаватели от катедра „Счетоводна отчетност“ при Икономически университет – Варна; преподаватели от катедрата-организатор на форума и от други катедри при свищовското висше училище.

Приветствие към участниците поднесе ректорът на Стопанска академия – доц. д-р Иван Марчевски. „Системата на висшето образование има дълг към контролните институции в България“, заяви доц. Марчевски. Той подчерта, че в нея работят над 15 000 специалисти, които се нуждаят от профилирана подготовка и трите висши училища, които са представени в този форум, са местата, където може да се предложи специализирано знание по контрол. „Ако не се отделя специално внимание за подготовката на кадри в толкова специфична материя, ще се създаде проблем за обществото, защото отговорността от изразходването на публичния финансов ресурс е изключително голяма. Ефективността от функционирането на икономиката, ефективността от изразходването на публичния финансов ресурс до голяма степен зависи от способността на контролните органи да следят за законосъобразността на изразходване на средствата и да помагат на институциите, които изразходват публичен ресурс, да го правят по правилния начин“, каза още ректорът на Стопанска академия.

В приветствието си, председателят на Сметната палата подчерта значимостта на форума и апелира за обединяване на усилията в посока подготовката на студенти в областта на финансовия контрол, които след това да намерят успешна професионална реализация в контролните институции в България. „Аз съм убеден, че всички в таза зала споделяме съвременото разбиране за една модерна контролна институция, която не само проверява, надзирава, контролира и санкционира, но и се стреми да предлага адекватни и ефективни управленски решения, които да са в помощ на организацията на работа и подобряване управлението на тези, които проверяваме. Без професионално подготвени кадри много трудно бихме се справили с тази наша мисия“, каза Цветан Цветков.

Участниците в националния форум си поставиха като основна цел постигне на сътрудничество и взаимодействие по отношение развитието на професионалната компетентност в контролните институции и ролята на висшите училища, в които се преподава контрол, за да се повиши общественото доверие към системите за контрол в Р България. В рамките на работната среща бяха представени три доклада по основните тематични направления на дискусията. Като председател на Сметната палата, Цветан Цветков говори за професионална компетентност и ефективност на контрола. „Рамки за професионална компетентност“ представи Стефан Белчев – директор Дирекция „Методология на контрола и вътрешния одит” към МФ. Ръководителят на катедрата-организатор, проф. д-р Георги Иванов изнесе доклад на тема „Сътрудничество между контролните институции и висшите училища за повишаване на професионалната компетентност“.

В резултат от дискусиите по темите, участниците във форума се обединиха около становището, че професионалната компетентност на работещите в контролните институции е ключов фактор за постигане на висока ефективност и ефикасност от тяхната дейност, а оттам и за повишаване доверието на обществото към резултатите от тяхната работа. Ръководителите на контролните институции поеха и конкретни ангажименти, сред които: да преразгледат своите рамки за професионална компетентност и на тази основа да разработят изискуем минимум от знания и компетентности за уеднаквяване на условията за успешен старт в кариерата на младите хора, завършили висше образование, в тях; да сформират, на обществени начала, работна група с представители от всички заинтересовани страни (контролни институции и висши училища, в които има акредитирани специалности за обучение по контрол) за разработване на единна политика с цел създаване на оптимални условия за обучение и реализация на младите хора в системата на контрола в страната.

В заключение, участниците в националния форум се съгласиха да работят за постигането на тези ангажименти по начин, съвместим с целите им за непрекъснато развитие на професионалната компетентност на работещите в ръководените от тях институции и в съответствие с действащите международни стандарти, добри европейски практики и постигнатите споразумения.

Източник: https://www.uni-svishtov.bg/?page=ZoomActivities&id=11743

Стартира централната услуга на DG TAXUD за подаване на заявление за митнически решения
17.10.2017

Стартира централната услуга на DG TAXUD за подаване на заявление за митнически решения

На 02.10.2017 г. стартира централната услуга на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз” за подаване на заявление за митнически решения. Системата„МКС: митнически решения” ще предостави хармонизиран потребителски интерфейс за взаимодействие на икономическите оператори с митническите органи (Търговски портал за митническите решения), който ще позволи на потребителите:

 • да изготвят и подават заявления до съответните митнически органи;
 • да управлява заявленията и разрешенията и да отговаря на исканията на митническите органи;
 • да разглежда и отпечатва заявленията и разрешенията.

Новата система е част от работна програма за разработването и въвеждането на електронните системи от митниците на държавите членки. Работната програма е разработена в съответствие с Митническия кодекс на Съюза, който се прилага от 1 май 2016 г. Новият Митнически кодекс предвижда всеки обмен на информация между митническите органи и между икономическите оператори и митническите органи, както и съхраняването на такава информация, да се извършват, като се използват средства за електронна обработка на данни, а информационните и комуникационните системи да предлагат еднакви функционални възможности на икономическите оператори във всички държави членки.

С цел осигуряване на достъп до централните електронни услуги на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз” (DG TAXUD)”, който да отговаря на общностните функционални изисквания по отношение на Система за директен достъп на търговците до европейските информационни системи (UUM&DS Uniform user management & digital signature), Агенция „Митници” ще осигури възможност за регистрация на нови потребители (икономически оператори) и пререгистрация на икономически оператори, които вече имат регистрация за работа с информационните системи на Агенция „Митници”.

Регистрацията/Пререгистрацията за икономическия оператор е еднократна и унифицирана за всички електронни услуги, които предлага DG TAXUD и Агенция „Митници”, като в етапа на заявяване на конкретни услуги могат да се поискат и допълнителни специфични данни, които са необходими за работата с конкретната услуга, като валиден ЕОРИ и/или Акцизен номер и др.

Използването на централните електронни услуги на DG TAXUD налага задължителна регистрация или пререгистрация, която започва от 02.10.2017 г. и се извършва в е-Портала на Агенция „Митници” (e-customs.bg).

Предвиден преходен период за пререгистрация от 02.10.2017 до 31.01.2018 г,  в рамките на който икономическите оператори ще могат да използват съществуващите към момента регистрации за електронен обмен на информация с Агенция ,,Митници”.

Допълнителна информация за митническите решения

Централната услуга ще е достъпна от 2.10.2017 г. на адрес: https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/, само след извършване на регистрация съгласно новите изисквания.

В системата са обхванати следните заявления и разрешения:

 • Заявление или разрешение за статус на одобрен получател за режим съюзен транзит
 • Заявление или разрешение за статус на одобрен издател на доказателство за митническия статус на съюзни стоки
 • Заявление или разрешение за статус на одобрен изпращач за режим съюзен транзит
 • Заявление или разрешение за статус на одобрен получател за режим ТИР
 • Заявление или разрешение за статус на одобрен измервач на теглото на банани
 • Заявление или разрешение за централизирано оформяне
 • Заявление или разрешение за предоставяне на общо обезпечение, включително за евентуално намаление или освобождаване
 • Заявление или разрешение за опростяване на определянето на сумите, които са част от митническата стойност на стоките
 • Заявление или разрешение за управление на съоръжения за складиране за митническо складиране на стоки в обществен митнически склад тип I
 • Заявление или разрешение за управление на съоръжения за складиране за митническо складиране на стоки в обществен митнически склад тип II
 • Заявление или разрешение за управление на съоръжения за складиране за митническо складиране на стоки в частен митнически склад
 • Заявление или разрешение за отсрочване на плащане
 • Заявление или разрешение за митническо деклариране чрез вписване на данни в отчетността на декларатора, включително за режим износ
 • Разрешение за използване на електронен транспортен документ като митническа декларация
 • Заявление или разрешение за използване на режим специфична употреба
 • Заявление или разрешение за използване на режим активно усъвършенстване
 • Заявление или разрешение за използване на режим пасивно усъвършенстване
 • Заявление или разрешение за откриване на редовна корабна линия
 • Заявление или разрешение за самооценка
 • Заявление или разрешение за използване на опростена декларация
 • Заявление или разрешение за използване на пломби от специален тип
 • Заявление или разрешение за използване на режим временен внос
 • Заявление или разрешение за използване на декларация за транзит с намален набор от данни
 • Заявление или разрешение за управление на съоръжения за складиране за временно складиране на стоки

След 1 май 2016 г. е в сила ново митническо законодателство на Съюза, уредено с Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза, Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.

Съгласно разпоредбата на чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза, всеки обмен на информация, като например декларации, заявления или решения, между митническите органи и между икономическите оператори и митническите органи, както и съхранението на тази информация съгласно митническото законодателство, се извършва посредством използването на средства за електронна обработка на данни.

Съгласно разпоредбата на чл. 66б, ал. 2 от Закона за митниците, директорът на Агенция „Митници” със заповед определя изискванията за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни.

Източник:http://customs.bg/bg/pubs/7459

Customs Decisions System e-Learning module online
11.10.2017

Customs Decisions System e-Learning module online

As of 2 October 2017, the transitional arrangements for applying for customs decisions will end and economic operators will have to introduce all new applications for customs decisions or authorisations electronically and according to the new UCC requirements.

The European Commission and EU Member States have designed a new “Customs Decisions System” (CDS) for this purpose, based upon an IT architecture containing both national and EU common components.

Today, the European Commission has released an e-learning module to help the future users of the Customs Decision System prepare for the implementation of the new tool.

The e-learning course guides users through the set-up and implementation of the CDS, in line with the provisions defined in the UCC, and prepares them to confidently use the CDS in accordance with their role.

More on the Customs Decision System
More on the CDS e-learning course
More on the UCC e-learning programme

source:https://ec.europa.eu/taxation_customs/node/995_en

Публикувани са регламентите, въвеждащи от 1 Юли 2017 г., Автономните мерки за суспендиране на митата
08.08.2017

Публикувани са регламентите, въвеждащи от 1 Юли 2017 г., Автономните мерки за суспендиране на митата

Публикувани са регламентите, въвеждащи от 1 Юли 2017 г., Автономните мерки за суспендиране на митата (Регламент (ЕС) № 2017/1134 на Съвета от 20.06.2017 г.), както и Автономните тарифни квоти (Регламент (ЕС) № 2017/1133 на Съвета от 20.06.2017 г.). Текстовете могат да бъдат намерени в рубриката Митническа тарифа – подрубрика Автономни мерки за суспендиране на митата. Информираме също така, че 15 Август 2017 г. е крайният срок за подаване на искания за Автономните мерки за суспендиране на митата и Автономните тарифни квоти, които при одобрение ще има възможност да се прилагат от 1 Юли 2018 г.

Източник: http://customs.bg/bg/pubs/7362

Информация относно формулата за денатуриране на алкохол по общия метод
08.08.2017

Информация относно формулата за денатуриране на алкохол по общия метод

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1112 на Комисията от 22.06.2017 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 3199/93, относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаване от акциз, е променено приложението към Регламент (ЕО) № 3199/93, съгласно което Република България  прилага, считано от 01.08.2017 г., повишена концентрация на общата процедура за денатуриране, като на хектолитър абсолютен етанол се добавят:

 • - 3,0 литра изопропилов алкохол,
 • - 3,0 литра метилетилкетон,
 • - 1,0 грам денатониум бензоат.

Източник:http://customs.bg/bg/pubs/7363

АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИМИС
29.05.2017

АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИМИС

Членът на НОМА – Фирма „ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД, организира семинар на тема “АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИМИС”

Семинарът ще се проведе на 16 юни 2017 г. (петък) в конферентната зала на Парк хотел “Витоша”, гр. София, ул. Росарио, № 1.

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

 • Промени в Регламента за изпълнение (ЕС) 2015/2447;
 • Очаквани изменения в Делегирания регламент (ЕС) 2015/2446 г.
 • Усъвършенстване на БИМИС с промяна и добавяне на нови функционалности;
 • Обсъждане на промените в областта на обезпеченията;
 • Обсъждане на въпроси, касаещи прилагането на специалните режими;
 • Въпроси, касаещи предстоящото преиздаване на разрешенията за ползване на специалните режими, съгласно новите правила;
 • Въвеждане на системата REX и използването на REX номера в хода на декларирането;
 • Промени в международните споразумения на ЕС, касаещи произхода на стоките;
 • Обсъждане на въпроси, свързани с прилагането на Регламент 952/2013.

  Лектори са водещи експерти от Агенция „Митници”:

 • г-жа Латинка Янкова – началник отдел “Транзит на стоки” в дирекция “Митнически режими и процедури” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 • г-жа Еленка Петрова – държавен експерт в отдел “Внос и износ” в дирекция “Митнически режими и процедури” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 • г-жа Веска Тодорова – началник отдел “Произход на стоките” в дирекция “ТП” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 • г-жа Хризантема Бауренска – държавен инспектор в отдел “МРП” в митница Варна.

Начало на семинара – 9.15 часа на 16.06.2017 г. (9.00 – 9.15 – регистрация).

Срок за потвърждение: до 09.06.2017 г. (петък).

Таксата за участие е 200 (двеста) лв. на човек (без ДДС).

За втори и следващ участник от една фирма, таксата е 190 (сто и деветдесет) лева (без ДДС).

Цената включва обучение, материали, кафе паузи и работен обяд (възможност за вегетарианско меню – при предварителна заявка).

Таксатасезаплащапобанковпътпосметкана“ЮНИТАКСОБУЧЕНИЕ”ООД

вТБ“АлианцБългария”АД, ФЦДамянГруев, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773,

SWIFT (BIC): BUINBGSF

 Заявяване на участие и всякаква допълнителна информация: www.unitax-consult.com, тел.: (02) 954 32 80  •  тел./факс: (02) 954 32 08

митническото оформяне на стоки за износ към Канада от страни – членки на ЕС
27.04.2017

митническото оформяне на стоки за износ към Канада от страни – членки на ЕС

ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОТАВА
Служба по търговско-икономическите въпроси

325 Stewart Str, Ottawa, Ontario, K1N 6K5, Canada
Т: 001 613 897 7333; ф.: 001 613 789 35 24
e-mail: d.dragneva@mee.government.bg

Изх. №СК-52/07.04.2017 г.

ДО

ГОСПОДИН ВАСИЛ ВЕЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ

КОПИЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
ГОСПОЖА ДИЯНА НАЙДЕНОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА”
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЛЕВ,

За сведение на експортно ориентираните български производители, прилагам обща практическа информация, свързана с процедурите по митническото оформяне на стоки за износ към Канада от страна на страни – членки на ЕС по реда и при условията на Всеобхватното икономическото и търговско споразумение между ЕС и Канада (CETA). Информацията е разпространена от Делегацията на ЕС в Канада сред търговските представители на държавите – членки. За да се възползват от намалените тарифи и преференциалното третиране съгласно Споразумението след влизането му в сила, европейските износители следва:
1. Да кандидатстват за номер на регистриран износител (REX number) посредством попълване на форма – Заявление за регистриран износител. Заявлението (APPLICATION TO BECOME A REGISTERED EXPORTER) ще откриете в приложенията, а също и он-лайн на сайта на Европейската Комисия:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/canada_application_to_become_registered_exporter.pdf

Формата включва обща информация от търговския регистър за съответния износител и описание на стоките, предмет на износа;
2. Да изпратят попълнената форма до националната митница (приложена листа с контакти на митническите власти по азбучен ред на държавите – членки)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs_ms_contact_points_art3_tda_en.pdf

(Възможна е он-лайн регистрация)
3. Да попълнят Декларацията за произход на стоките, което включва посочване на вече получения номер на регистриран износител.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/canada_text_origin_declaration.pdf

4. На базата на Декларацията за произход, стоките, предмет на износа ще се ползват с преференциалния режим по реда на Споразумението.

Допълнителна информация може да бъде получена на уеб-сайта на Европейската Комисия: http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/canada_en

 С уважение:

Десислава Драгнева
СТИВ – Канада

canada_text_origin_declaration

canada_application_to_become_registered_exporter

customs_ms_contact_points_art3_tda_en

 

унифициране от 1 юли 2017 г. на данъчната система в Индия чрез въвеждане на общ данък върху стоките и услугите (GST)
27.04.2017

унифициране от 1 юли 2017 г. на данъчната система в Индия чрез въвеждане на общ данък върху стоките и услугите (GST)

ОТ

ПОСОЛСТВОТО В ДЕЛХИ

ОТКРИТА

ОБИКНОВЕНА

 Изх. № Ив-02-406/ 26.04.2017 г.

 Kъм наш № Ив-02-674/ 08.08.2016 г.

 ДО     

 МИ – ВИП, ИПН

 МВнР – ГДДО, ВИО, ААО 

 КОПИЕ:

ИАНМСП, БТПП, БСК, АИКБ, КРИБ

 Относно: Планира се унифициране от 1 юли 2017 г. на данъчната система в Индия чрез  въвеждане на общ данък върху стоките и услугите (GST) в цялата страна 

 Индийското правителство, начело с премиера Нарендра Моди, е в процес на подготовка за въвеждане на най-голямата данъчна реформа в историята на страната, която има за цел да  въведе еднакви данъчни ставки във всички индийски щати. Това означава над един млрд. потребители във 29 щата в Индия, говорещи 22 официални езика и 9 млн. юридически лица, опериращи в различни сфери на бизнеса да бъдат обединени в един общ пазар чрез въвеждането на т.н. схема за данъците върху стоките и услугите GST (Goods and Services Tax).  Целта на мярката, която предстои да бъде въведена от 1 юли 2017 г. или близо 10 години след като бе предложена от партията Индийски национален конгрес, е да се улесни търговията и се уеднаквят данъците, като по този начин ще се насърчи събираемостта им и ще се създадат благоприятни условия за развитие на местната икономика, търговия и инвестиции. Планираните данъчни промени станаха популярни в Индия с лайтмотива „една нация – една данъчна система“.

Към момента стоките и услугите в Индия се облагат с различни ставки в отделните щати, многократно на различните етапи от производство, както и при придвижването им (логистиката) между отделните щати, като по този начин се получава натрупване на данъчна тежест, включително  върху начислени на по-ранен етап данъци. 

От 1 юли 2017 г. новите данъчни ставки в Индия се предвижда да бъдат начислявани  на финалния етап при продажбата, което ще даде възможност на производителите по-лесно да възстановяват данъчен кредит и ще намали възможностите за корупция.

Въвеждането на единно GST в Индия ще доведе до създаването на една от най-големите в света зони за свободна търговия, с население от над 1,3 млрд. души, което е повече от населението на САЩ, Европа, Канада и Австралия, взети заедно и която ще включва 29 отделни щата или повече от държавите в ЕС.

Новите данъчни ставки ще заменят общо 17 съществуващи понастоящем данъци на централно и щатско ниво, като по този начин ще доведат до хармонизиране на непреките данъци в цялата страна.

За въвеждането на новия данъчен режим, индийското правителство е предвидило 435 млн. щат. долара за петгодишен период, които ще бъдат използвани за изграждането на обща счетоводна система, а повече от 61 000 държавни чиновници ще преминат курс на обучение за нейното използване. Софтуерното осигуряване е възложено на една от най-големите индийски IT компании – Infosys Ltd.

Новата единна данъчна система ще се състои от четири основни ставки: 5%, 12%, 18% и 28%, като по предварителни данни се очаква  около 50%  от основните стоки в инфлационната потребителска кошница да не бъдат обект на облагане или да бъдат облагани с най-ниската ставка от 5%, като защитна мярка за социално слабите потребители. В същото време луксозните стоки, като например тютюна, алкохола, луксозните коли и др. ще бъдат подложени на най-високата данъчна ставка.

Въвеждането на новата данъчна система ще доведе до първоначални сътресения за индийския бизнес като разходи  по въвеждане на софтуерни продукти и обучение на персонала, както и нарушения на дейността. В дългосрочен план обаче, създаването на унифициран пазар ще улесни икономическите дейности, ще насърчи производството, ще стимулира търговията и логистиката между отделните щати и се очаква да доведе до спад в цените на редица стоки и услуги, както и ще спомогне за по-голяма събираемост на данъците. Правителството се надява опростената и единна данъчна система да направи Индия по-привлекателна за инвеститорите и да подобри позициите на страната в класацията на Световната банка, където понастоящем Индия се нарежда на 130 място сред общо 160 държави по показателя – „облекчени условия за бизнес“.

Планираното въвеждане на единна данъчна система върху стоките и услугите (GST) в Индия се очаква да  срещне известна съпротивата в отделни индийски щати, тъй като това ще намали значително техните директни финансови постъпления и ще увеличи финансовата им зависимост от централното правителство.

Унифицирането на системата на непреките данъци в страната е поредната инициатива на настоящото индийско правителство в посока стимулиране на бизнеса, насърчаване на икономиката и привличане на повече чуждестранни инвестиции.

Стъпка в тази посока е и лансираната през настоящата седмица идея на премира Моди  за промяна на 150-годишната традиция финансовата година в Индия  да започва от началото на април и да приключва в края на март следващата година. Идеята за унифициране на финансовата година с календарната (от януари до декември), която се планира от индийското правителство, се базира както  на необходимостта от по-добро планиране на селскостопанските субсидии от бюджета, в зависимост от мусонните валежи и  реализирания добив на селскостопанска продукция, така и на желанието да се създадат допълнителни условия за  улесняване на  чуждестранните компании, функциониращи на индийския пазар и насърчаване на притока на чужди капитали в страната.

 Изготвил:    Илия Деков, съветник, ръководител СТИВ-Делхи

 Одобрил:     Петко Дойков, посланик

 

*Източник: NSBS – The Bulgarian Association for Freight Forwarding, Transport and Logistics

В гр. Свищов се проведе първото у нас Национално ученическо състезание по “Митнически и данъчен контрол”
22.02.2017

В гр. Свищов се проведе първото у нас Национално ученическо състезание по “Митнически и данъчен контрол”

Поредното национално ученическо състезание по икономика, което организира Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, предизвика 210 ученици от 22 училища в страната. В 19-то издание на средношколската надпревара, което се проведе в пет направления, участваха ученици от Велико Търново, Видин, Враца, Горна Оряховица, Дупница, Козлодуй, Левски, Полски Тръмбеш, Плевен, Разград, Русе, Свищов, Силистра, София, Стара Загора, Търговище и Хайредин.

За пръв път у нас бе организирано и състезание в направление „Митнически и данъчен контрол”. Състезателите от направление „Митнически и данъчен контрол” бяха поставени в реална среда и се превъплатиха в ролите на митнически и данъчни инспектори. В първото задание те трябваше да извършат проверка на една вносна операция – фирмата-вносител доставя 3 вида натурални сокове от Чили с контейнер през пристанище Варна- Запад. Преглеждайки представените документи (международна фактура, коносамент и сертификат EUR.1) те трябваше да установят правилното оформяне на подадената от вносителя митническа декларация. На участниците в състезанието бяха предоставени и резултатите от извършена фактическа проверка на контейнера относно вида и количеството на внасяните стоки. Въз основа на контролните си действия, екипите установиха извършването на две нарушения от страна на фирмата-вносител – митническа контрабанда и митническа измама с цел избягване заплащането на вносни митни сборове. Като краен резултат шестте участващи екипа оформяха акт за установяване на митническо нарушения и описваха какви санкции трябва да бъдат наложени на фирмата-вносител. В ролята си пък на данъчни контрольори, средношколците трябваше въз основа на предоставена им информация относно дейността на фирма „Х”, да опишат какви проверки биха извършили за да удостоверят правомерността на декларирани разходи от фирмата за предоставени й транспортни услуги от друга фирма.

Освен за 1, 2, 3 място, беше присъдена и специална награда за креативност от Националната организация на митническите агенти (НОМА).

Специална награда на НОМА:

Екип №1 с ментор Анита Димитрова – IV курс, спец. СФК:

Стефани Мийкова и Петър Дойнов от ТГ – Стара Загора

Абибе Мустафа от ПГИ – Разград

245

Кратък анализ на промените, касаещи унищожаването на чуждестранни стоки
16.02.2017

Кратък анализ на промените, касаещи унищожаването на чуждестранни стоки

В края на май 2016 г., с влизането в сила на новия Митнически кодекс на Съюза(Регламент 952/2013, МКС) и актовете по неговото допълване и прилагане (Делегиран регламент 2015/2446 и Регламент за изпълнение 2015/2447) бяха въведени промени, касаещи унищожаването под митнически надзор, които макар и не толкова кардинални, заслужава да бъдат обсъдени.

По – специално, по силата на действащото преди това законодателство, унищожаването беше едно от възможните митнически направления, което можеше да бъде дадено на една чуждестранна стока, било по искане на заинтересуваното лице, било служебно от митническите органи. Съответно, получателят на една стока можеше да поиска да му бъде разрешено да я унищожи под митнически контрол, дори и без да сочи конкретни причини за това, стига унищожаването да не води до някакви разходи за митническата администрация, което условие впрочем е валидно и сега.

Понастоящем, обаче, нещата стоят по по – различен начин, като промяната следва основно от факта, че новият МКС изоставя идеята за митническите направления и респективно за унищожаването, като едно от тях.

В резултат на това, унищожаването се възприема като едно фактическо действие, към което има право да прибегне на първо място митническата администрация.

За разлика от предишната нормативна уредба, по новите правила унищожаването е предвидено по – скоро да се извършва служебно от митническите органи, когато например стоките са изоставени в полза на държавата, но не са могли да бъдат продадени или когато стоките са опасни за живота и здравето на хората, или в случаите когато стоките са обект на общи забрани и ограничения и т.н.

Естествено, оставена е възможност унищожаването да бъде допуснато и по искане на лицето, имащо пряко отношение към стоките, като за целта унищожаването е приравнено на действие по усъвършенстване на стоките (чл. 5, т. 37 от МКС). Следвайки логиката на цитираната разпоредба, унищожаването би могло да бъде допуснато посредством оформянето на режим активно усъвършенстване с всички формалности и последици, присъщи на режима, като разрешаване, обезпечаване, специфична отчетност и т.н.

Съществува и една трета възможност за унищожаване на чуждестранни стоки, която е изключение от общите правила на служебно унищожаване или унищожаване под режим активно усъвършенстване. Става въпрос за унищожаването на дефектни стоки или стоки, които не съответстват на условията на договора и които получателят не може или не желае да изведе от територията на страната. В тези случаи, митническите органи могат да допуснат унищожаване под митнически надзор (чл. 118, пар. 4 от МКС), което наподобява старото митническо направление унищожаване под митнически контрол.

Нещо повече, в горните случаи дори се говори и за унищожаване без предварително разрешаване и без участието на митнически органи – т.нар. унищожаване без митнически надзор, (чл. 180 от Регламент за изпълнение 2015/2447), като последната хипотеза, обаче, е разписана само като възможност за целите на възстановяването или опрощаването на дължимите държавни вземания. Т.е., към нея трябва да се прибягва много внимателно и с уговорката, че тя ще е работеща законова възможност само при условие, че за унищожаването на конкретните стоки бъдат представени безспорни доказателства. Освен това, добре е да се държи сметка и за общата забрана за разпореждане със стоки под митнически надзор без знанието и разрешението на митницата, въведена с чл. 5 на Закона за митниците, нарушаването на която би могло да доведе до сериозни последици. Ето защо, дори и без митнически надзор, препоръчително е унищожаването да се извършва след информиране на администрацията.

Самото унищожаване се извършва чрез механично деформиране, изгаряне или по друг подходящ начин, съобразно естеството на стоките, като следва да се спазват стриктно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. В тази насока няма никакви промени.

Трябва да се има предвид, че както при предното законодателство, така и сега е помислено за отпадъците и остатъците след едно унищожаване, които също са стока и за които също ще трябва да се извършат действия за поставяне под режим или за реекспорт, а също и евентуално ще се дължи и заплащането на вносни митни сборове и ДДС.

 

източник: адв. Георги Горанов

АС „Денкова, Горанов и партньори“

 

СТАНОВИЩЕ НА НОМА ОТНОСНО ЧЛ. 18 ОТ ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ И ЧЛ. 19 ОТ РЕГЛАМЕНТ 952/2013 НА МКС
09.02.2017

СТАНОВИЩЕ НА НОМА ОТНОСНО ЧЛ. 18 ОТ ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ И ЧЛ. 19 ОТ РЕГЛАМЕНТ 952/2013 НА МКС

Във връзка постъпили запитвания от членове, относно необходимостта от предоставяне на доказателство за упълномощаване пред митническите власти, организацията извърши правна консултация, резултатите от която са публикувани и на сайта на НОМА.

         С Регламент 952/2013 г. за създаване на Митнически кодекс на съюза и по-конкретно в чл.19 са установени някои правила, които основно целят да разтоварят държавата от прекомерни регулаторни изисквания в пречка на бизнеса, като прехвърлят изцяло отговорността върху бизнеса в неговото професионално измерение – търговци, регистрирани по ТЗ /митнически представители, икономически оператори/.

Държавата напълно защитава единствено своя интерес чрез правилото: „Лица, които пропуснат да заявят, че действат като митнически представители, или които заявят, че действат като такива, без да са упълномощени за това, се считат, че действат от свое име и за своя сметка“.

Регламентът не говори за пълномощно, т.е. не се сочи конкретна сделка или вид документ. В текстовете на този нормативен акт се говори за доказателства, че лице, което е заявило, че действа като митнически представител е упълномощено от представляваното лице. Митническите органи имат право да изискват такива доказателства. Дадена е и защита на дългогодишните професионални отношения между митнически представители и митнически органи – “ Митническите органи не изискват от лице, което действа като митнически представител, извършващ редовно действия и формалности, да представя всеки път доказателства за упълномощаване, при условие че това лице е в състояние да представи такива доказателства по искане на митническите органи“. Това „състояние“ можем да презюмираме, че фактически се установява след като при извършвани достатъчно на брой проверки е било установено, че митническият представител е в състояние да отговори на митнически органи адекватно.

Следва да се има предвид, че в цялата съдебна практика, съдът изследва, както: трайните отношения между митническия представител и клиента, така и отношенията между митническия агент и митническите органи.

Законът за митниците по отношение на лицата в чл.18 директно препраща към Регламента, а по отношение на доказването на упълномощаването между митнически представител и лицата, ползватели на професионалната услуга, законът е съвсем кратък:

- „Митническите органи могат да изискват от всяко лице, което заявява, че действа като представител, да представи доказателства за това. Освен в случаите по ал. 2, за доказателствата не се изисква нотариална заверка на подписите.“

Законът за митниците също не борави с понятието – пълномощно, а далеч по-широкото – доказателства за това, че едно лице действа като представител на друго.

Пълномощното е едностранна сделка, волеизявление, по силата на което едно лице предоставя права на друго лице да извършва определени действия. Пълномощното се ползва от митническите представители само в отношенията им с митническите органи по процедиране на митнически формалности на дадено лице. Това обаче не е единственият документ между страните – митнически представител – клиент. Пълномощното е отделен документ, който позволява да бъдат запазени в конфиденциалност търговските договорки, но иначе няма никаква пречка „упълномощаването“ да стане в договора, с който се възлагат, респ. приемат услугите по митническо представителство. В едно решение съдът приема, че при превоз, като става въпрос за стока в режим транзит, то превозвачът действа по договор за поръчка /договор, който е консенсуален, но неформален/, когато извършва формалностите по този режим, дори и без пълномощно.

Налице са някои от следните документи между тези страни по договора за извършване на услуги по митническо представителство:

- Кореспонденция между страните преди сключване на договор;

- Постигане на съгласие относно цената на извършваната услуга – според съдебната практика се касае за договор за поръчка;

- Договаряне на рамкови условия при по-големи клиенти;

- Уточнения на документите, които съпътстват стоките при митническото оформяне;

- Декларации, че предоставените на митническия представител данни са верни, че стоките не са под забрана, не са с особен режим и пр.

За да се стигне до упълномощаване за митническо представителство са налице множество действия, облечени в писмена форма между страните, съгласно и съобразно възприетия от съответния търговец начин на работа и документален инструментариум.

С промените държавата вече не се интересува как търговците професионалисти ще оформят отношенията си със своите клиенти, държавата има два инструмента:

- Право да държи митническия представител отговорен;

- Право на проверка на доказателствата за упълномощаване.

От съответния търговец зависи какви правила ще наложи от една страна, за да защити своя интерес и от друга страна, за да стане такъв партньор на митническите органи, за който да е валидно:

1. Че извършва редовно действия и формалности и

2. Че има такова управление на качеството, което гарантира състоянието му да представи доказателства при поискване от органите.

От митническите представители зависи какъв ресурс ще отделят за проверка, защото те трябва да разполагат с доказателства, че лицата, с които подписват договори или им предоставят пълномощия са лица, които имат представителна власт действително.

Регламентът и законът не забранява търговеца да продължи да работи със свръх форма – пълномощно с нотариална заверка без да се изисква такова /с дори изричен текст/ и вероятно това е разумен подход при еднократни или напълно непознати клиенти /стратиращи/.

Митническите представители сами трябва да определят начина си на работа и най-вече колко и какъв ресурс ще използват за проверка на клиентите преди пристъпване към изпълнение на техни митнически формалности, защото това пряко рефлектира върху риска, който ще носят за митническите задължения в последствие.

В края на запитването е посочено, че според юристи на митницата пълномощното със заверка е задължително, защото „ако работим с ненотариално заверени пълномощни, за всяко евентуално нарушение ще бъдем санкционирани ние, а не клиента/поради невъзможност да се докаже, че сме надлежно упълномощени“. Във връзка с изразеното становище от от митницата – считаме, че то не почива на закона, а и не се открива основание за такова мнение в практиката на този етап.

НОМА

София, 09.02.2017

TAPA FSR classification B certificate 2014
20.01.2017

TAPA FSR classification B certificate 2014

НОМА, има удоволствието да съобщи на своите членове, че фирма Гебрюдер Вайс ЕООД е сертифициран по стандарта за сигурност и безопасност TAPA FSR classification B certificate 2014.

Austria – Anti-Wage and Social Dumping Act as of 1st of January 2017
28.12.2016

Austria – Anti-Wage and Social Dumping Act as of 1st of January 2017

 В сила от 1-ви януари 2017 г. всяко трансгранично командироване в Австрия ще подлежи на разпоредбите на Антидъмпинговото социално законодателство (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz LSD-BG).

Транспортните оператори със седалище извън Австрия са задължени да подават предварителна информация за всеки командирован служител, вкл. временно прехвърлен на друго работно място, член на екипаж преди преминаването на границата, независимо дали командироващото предприятие е икономически свързано с австрийско търговски дружество при следните транспортни операции:

всички започващи от или приключващи в Австрия превози

всички каботажни превози в Австрия (облекчаване на съществуващата регулация, тъй като 5 дневния период е отменен)

всички транзитни пътувания и превози, ако началото или края на транзита е Австрия или в непосредствена близост до австрийската федерална граница (също без участието на австрийско търговски дружество)

 Регионалният социално-осигурителен фонд във Виена (Wiener Gebietskrankenkasse) е компетентният център за прилагането и спазването на разпоредбите на Антидъмпинговото социално законодателство (LSD-BG).

Раздел 4 на LSD-BG регламентира формалните изисквания, в случаите на трансгранична работа (от параграф § 19 до § 24):

ü уведомление за всеки командирован служител /уведомление за отдаване под наем на служител

ü документ А1 или E101 за социално осигуряване (издаден от компетентната институция за социално осигуряване в страната на командироващото предприятие – ако няма такъв документ потвърждаващ, че работникът или служителят ще бъде предмет на социалното осигуряване в Австрия през целия период на командироването – на немски език)

ü фиш за работната заплата

ü официално разрешение за работа на командированите служители в страната, където е установен работодателят, ако се изисква такъв документ.

 Посочените документи трябва да са на немски език, а трудовият договор се допуска да бъде на английски. За командированите лица в транспортния сектор документите трябва да са на разположение в кабината на превозното средство при влизане на територията на Австрия или да се удостовери, че са предоставени електронно.

За уведомление за командировани лица в Австрия се използва формуляр ZKO 3. Формуляр ZKO 4 се използва за уведомление на лица отдадени под наем в Австрия.

За командированите служители за по-дълъг период може да се попълни формуляр за 3-месечен период (който още не е публикуван), т.е. не е необходимо да се уведомява поотделно всеки отделен граничен пункт в рамките на период от три месеца.

В случай на повторно нарушение и неспазване на изискванията на LSD-BG, освен административни наказания, на работодателят ще бъде забранено предоставянето на услуги в Австрия за периода от 1 до максимум 5 години.

За повече информация вижте:

http://www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_10/home

http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_0/home

http://dienstgeber.wgkk.at/portal27/wgkkdgportal/content/contentWindow?contentid=10007.724482&action=2

https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B721d3a1bda1e4750953b05caa085a925&lang=en

https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B721d3a1bda1e4750953b05caa085a925

Източник: КЛЕКАТ/CLECAT

Митнически кодекс на Съюза
10.10.2016

Митнически кодекс на Съюза

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 952/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1452153712108&uri=CELEX:32013R0952

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1452153988197&uri=CELEX:32015R2446

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2447 НА КОМИСИЯТА от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1452154045220&uri=CELEX:32015R2447

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/341 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016R0341

 

 

 

 

ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
30.09.2016

ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

До:   г-н Владислав Горанов, Министър на финансите

копие: г-н Бойко Борисов,  Министър-председател на Република България

копие: г-н Божидар Данев, Изпълнителен председател на БСК

 Относно:                   ПРЕДСТОЯЩОТО ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ 

 

             Уважаеми г-н министър на финансите,

             Повод да се обърнем към Вас е публикуваният в портала за обществени консултации на Министерски съвет проект на Закона за акцизите и данъчните складове.

От гледна точка на оценката на въздействието на предстоящите промени, считаме за крайно необходимо те да се осъществят след обсъждането им между държавната администрация и икономическите оператори на национално ниво, представлявани от признатите и компетентни браншови организации, към които НОМА принадлежи.

 Във връзка с декларираното желание на държавната администрация за справяне с контрабандата на акцизни стоки, считаме, че в проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове са допуснати известни слабости, които не отразяват декларираното намерение.

 В проекта за изменение на ЗАДС, в чл. 122а се изменя по следния начин:

 „Чл. 122а.      (1) Лице, което е манипулирало, премахнало или въздействало по друг неправомерен начин върху средствата по чл. 102, ал. 3, т. 3 или техническите устройства по чл. 102а, се наказва с глоба за физическите лица в размер от 1 000 лв. до 10 000 лв. и с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 2 000 лв. до 20 000 лв.

(2) Лице, което е манипулирало или въздействало по друг неправомерен начин върху средствата за измерване и контрол по чл. 93, ал. 6, т. 2 и чл. 103а, както и върху оборудване, софтуер и мрежа, осигуряващи или свързани с предаване на данни, се наказва с глоба за физическите лица в размер от 1 000 лв. до 10 000 лв. и с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 5 000 лв. до 30 000 лв.

(3) При повторно нарушение по ал. 1, глобата е в размер до 15 000 лв., но не по-малко от 3 000 лв., а имуществената санкция – в размер до 30 000 лв., но не по-малко от 6 000 лв.

(4) При повторно нарушение по ал. 2, глобата е в размер до 15 000 лв., но не по-малко от 3 000 лв., а имуществената санкция – в размер до 50 000 лв., но не по-малко от 10 000 лв.

(5) Глобата и имуществената санкция по ал. 1 и 2 се налага и на лицата по чл. 102а, ал. 5.“

 Следващата промяна в проекта е предвидена за Чл. 126, който се изменя по следния начин:

  „Чл. 126 Лице, което държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или 6 документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, се наказва:

1. с глоба за физическите лица в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1 000 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 2 000 лв.;

2. с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2 000 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 4 000 лв.“

Видно от предложените промени на чл. 122а и чл. 126 е, че максималната санкция при контрабанда на акцизни стоки е до 2 000 лв. за физически лица и 4 000 лв. за юридически лица при повторно нарушение, а в случай на нарушаване на средствата за идентификация, измерване или отчет глобата може да достигне до 50 000 лв. за юридически лица и до 10 000 лв. за физическите.

Считаме, че в предложените текстове има очевидна диспропорция в размера на санкциите. Наказанията по двата члена се налагат във връзка с ощетяването на приходите от акциз в бюджета и поради тази причина би следвало да носят еднаква финансова тежест при налагането на административни санкции.

Предвид горното и с оглед уеднаквяване на наказателните мерки, предлагаме, чл.126 да бъде променен, както следва:

„Чл. 126 – Лице, което държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или 6 документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, се наказва:

1. с глоба за физическите лица в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от    5 000 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 20 000 лв.;

2. с имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 10 000 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 40 000 лв.“.

 София, 29.09.2016 г.                                                                       С уважение: …………………

 

                                                                                                          ЕМИЛ ДАНДОЛОВ

                                                                                                                     /Председател на УС на НОМА/

ПОКАНА ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НОМА
22.08.2016

ПОКАНА ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НОМА

Уважаеми членове на НОМА,

Въз основа на чл. 11, ал.2 и ал.3 от Устава на НОМА и Решение на Управителния съвет на организацията от 08.08.2016 г. и по инициатива на последното, Ви каня да присъствате на заседание на Общото събрание на членовете на НОМА, което ще се проведе на 29.09.2016г. от 15:00 часа на адрес: София 1336, ул. Андрей Германов № 11, при следния дневен ред:

- Избор на нов управителен съвет.

- Приемане на отчета на Управителния съвет за дейността на НОМА за 2016 г.;

- Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за посочения период;

- Разни.  

                                                                                                                                                                          С УВАЖЕНИЕ:________________________

(Емил Дандолов – Председател на  УС на НОМА)

 

Logistics Performance Index – LPI 2016
13.07.2016

Logistics Performance Index – LPI 2016

Публикуван е информационен бюлетин на ФИАТА, който съдържа анализ на Световната банка по отношение на показателя за ефективност на логистиката и веригата за доставки в световната икономика и търговия (Logistics Performance Index – LPI 2016). Класирани са 160 страни според услугите, които предоставят в областта на: митническото представителство, инфраструктурата, качеството на логистичните услуги, проследяването на товари и сроковете за доставка. За съжаление, проучването показва, че България изпада от 55 място през 2007г.  до 72 място през 2016г.

 

 

12345...

Членове

Социални мрежи