web analytics

30.04.2018

Еврокомисията разяснява митническите правила при Брекзит без сделка


Европейската комисия започна интензивна кампания за разясняване на митническите правила и изискванията за косвено данъчно облагане (например ДДС), които ще се прилагат, в случай че на 30 март Обединеното кралство прекрати членството си в ЕС без споразумение, предаде пресслужбата на институцията. Осведомителната кампания е част от подготовката на комисията за Брекзит без сделка и се провежда на фона на призивите на Европейския съвет от декември за активизиране на работата по подготовката за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС при всички възможни сценарии. Кампанията ще информира предприятията, които възнамеряват да търгуват с Обединеното кралство и след 30 март, за необходимите стъпки, осигуряващи възможно най-безпроблемен преход към новите условия. Новата кампания има за цел да повиши осведомеността сред бизнес средите в ЕС, и по-конкретно сред малките и средните предприятия. За да се подготвят за Брекзит без сделка и да продължат търговските си отношения с Обединеното кралство, европейските предприятия трябва: - да преценят дали разполагат с необходимия човешки и технически капацитет във връзка с митническите процедури и правила (например преференциалните правила за произход); - да се снабдят с необходимите митнически разрешения и регистрации, които ще улеснят търговската им дейност, в случай че Обединеното кралство остане част от тяхната верига на доставките; - да се свържат със своите национални митнически органи, за да се информират за необходимите допълнителни мерки. От днес предприятията разполагат с материали, включително списък с пет основни изисквания, с които трябва да се съобразят. Материалите са достъпни на всички езици на ЕС. Макар че ратифицирането на споразумението за оттегляне остава цел на еврокомисията, то е съпроводено с известна несигурност, се отбелязва в съобщението. Ако споразумението за оттегляне бъде ратифицирано преди 30 март, правото на ЕС ще престане да се прилага за Великобритания от 1 януари 2021 година. Ако споразумението не бъде ратифицирано преди 30 март, преходен срок няма да има и правото на ЕС ще престане да се прилага за Великобритания от 30 март. Ако Великобритания се оттегли от ЕС без споразумение, за вноса и износа на стоки към и от британския пазар ще се прилагат правилата за т.нар. трети държави, според които съответните стоки ще бъдат подложени на митнически формалности и надзор. Вносът от Великобритания ще бъде облаган с мита, ДДС и акцизи, докато износът към страната ще бъде освободен от ДДС.

12345...
На 27.04.2018 г изтича едномесечният срок по §2 от Преходните и заключителни разпоредби на НАРЕДБА № 2 от 19.03.2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път
30.04.2018

На 27.04.2018 г изтича едномесечният срок по §2 от Преходните и заключителни разпоредби на НАРЕДБА № 2 от 19.03.2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път

 На 27.04.2018 година изтича едномесечният срок по § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на НАРЕДБА № 2 от 19.03.2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път.

Във връзка с това ви информираме, че считано от 21.05.2018 година икономическите оператори ще могат да използват единствено направените след 02.10.2017 година регистрации за електронен обмен на информация с Агенция ,,Митници”.

За осигуряване на възможност за подаване на митнически и/или акцизни документи по електронен път, както и достъп до наличните централни електронни услуги DG TAXUD и национални електронни административни услуги на Агенция „Митници” след 21.05.2018 година е необходимо икономическите оператори да са извършили регистрация по реда на Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г. на директора на Агенция „Митници” (обнародвана в „Държавен вестник” бр. 77 от 26.09.2017 г.)  и изменена със Заповед № ЗАМ-164/23.01.2018 г. на директора на Агенция „Митници”(обнародвана в „Държавен вестник” бр. 10 от 30.01.2018 г.), или по реда на НАРЕДБА № 2 от 19.03.2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път.

Регистрацията за даден икономически оператор е еднократна и унифицирана за всички информационни системи и електронни услуги на Агенция „Митници” и Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз” (DG TAXUD).

Във всеки един момент от жизнения цикъл на тази регистрация, икономическият оператор, може да заявява или отказва достъп до избрани от него  конкретни информационни системи или услуги, като добавя при необходимост и допълнителни специфични данни, които са необходими за работата с конкретната услуга (например: валиден ЕОРИ и/или Акцизен номер и др.), т.е. веднъж създадена регистрацията  може да се допълва и актуализира.

 За осигуряване на безпроблемна работа с информационните системи на Агенция „Митници” след 21.05.2018 година е препоръчително всеки икономически оператор да направи проверка на следното:

 • § статус на регистрацията
 • § регистрирани ли са всички акцизни номера и ЕОРИ, които използва
 • § регистрирани ли са съответните служители и предоставени ли са им необходимите правата за достъп до информационните системи на Агенция „Митници”
 • § делегираните профили за митническо представителство.

  Проверка може да бъде направена от законния представител или супер потребителя на регистрираното лице на Е-портала на Агенция „Митници”, чрез използването на публичната онлайн услуга „Управление на потребителите и достъпа” ( https://ecustoms.bg/). Услугата е достъпна за икономическите оператори, преминали успешно Стъпки 1, 2 и 3 от таб „Регистрации” на Е-портала на Агенция „Митници”.

 С изтичането на гратисния период за акцизните пререгистрации (по реда на НАРЕДБА № 2 от 19.03.2018 г.) се финализира процеса по пререгистрация на икономическите оператори за работа с информационните системи на Агенция „Митници”. Припомняме, че за работа с митническите системи крайният срок за пререгистрация беше 31.01.2018 г., като  икономическите оператори направили пререгистрация/регистрация за работа с митническите информационни системи не е необходимо да правят нова регистрация по реда на НАРЕДБА № 2 от 19.03.2018 г., а само да актуализират наличната си регистрация добавяйки профилите свързани с дейностите по ЗАДС, акцизните номера и т.н..

При необходимост регистрация на нов икономически оператор, това може да се направи чрез портала на Агенция „Митници” по всяко време.

 За въпроси и допълнителна информация:  e-mail: servicedesk@customs.bg, тел: +359 2 98594980, web: https://servicedesk.customs.bg/. Ръководството за регистрация за външни потребители и други допълнителни инструкции свързани с регистрацията са публикувани „Актуални документи” на Е-портала на Агенция „Митници”.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
21.03.2018

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ” /НОМА/

Уважаеми дами и господа,

Въз основа на чл. 11, ал.2 и ал.3 от Устава на НОМА и Решение на Управителния съвет на организацията и по инициатива на последното, Ви каня да присъствате на заседание на Общото събрание на членовете на НОМА, което ще се проведе на 25.04.2018г. от 15:30 часа на адрес: София 1336, ул. Андрей Германов № 11, при следния дневен ред:

-Приемане на отчета Управителния съвет за дейността на НОМА за 2015 г.;

-Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за 2017г.;

-Избор на ново ръководство на Управителния съвет нa организацията;

- Разни.

С УВАЖЕНИЕ:________________________

(Емил Дандолов – Председател на НОМА)

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път
07.02.2018

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път

В портала за Обществени обсъждания към Министерски съвет е публикуван  Проект  на Наредба за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път

Проектът на наредба е ориентиран към ефективното използване на информационните и комуникационните технологии. Предвидените правила и процедури целят облекчаване на преноса на информация между икономическите оператори и митническите органи, администриращи акциза. Конкретните цели, които проектът на нормативен акт си е поставил, са свързани с регламентирането на условията, реда за подаване на документи по електронен път чрез използването на средства за електронна обработка на данни между информационните системи на Агенция „Митници“ и икономическите оператори. Датата на приключване на общественото обсъждане е 03.03.2018г.

МОТИВИ

към проекта на Наредба за определяне на условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път

Проекта на Наредба за определяне на условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път е изготвен в изпълнение на § 88 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 95 от 2009 г.). Предложеният проект e изготвен с цел издаване на нормативен акт, който да урежда обществените отношения свързани с условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) пред митническите органи по електронен път, и който да отговаря на актуалните изисквания на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), с които българското законодателство се привежда в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.). В проекта са отразени и последните изменения в действащото законодателство в областта на акцизите. Същевременно проектът е съобразен със степента на развитие на електронните системи в Агенция „Митници“.

Проектът на наредба е ориентиран към ефективното използване на информационните и комуникационните технологии. Предвидените правила и процедури целят облекчаване на преноса на информация между икономическите оператори и митническите органи, администриращи акциза.

Конкретните цели, които проектът на нормативен акт си е поставил, са свързани с регламентирането на условията, реда за подаване на документи по електронен път чрез използването на средства за електронна обработка на данни между информационните системи на Агенция „Митници“ и икономическите оператори.

В чл. 2 от проекта на наредба се определя, че подаването на документи по електронен път се извършва посредством използването на средства за електронна обработка на данни между информационните системи на Агенция „Митници“ и лицето, чрез директен обмен на съобщения между информационните системи на Агенция „Митници“ и информационната система на лицето, чрез предварително изградена връзка тип „система – система“ или чрез въвеждане на информация в информационните системи на Агенция „Митници“, чрез уеб интерфейс на Е-портал на Агенция „Митници“.

Съгласно разпоредбата на чл. 3 от проекта за обмена на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни е необходимо лицето да прилага квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 г и ЗЕДЕУУ и да бъде регистрирано за обмен на информация, извършван посредством използването на средства за електронна обработка на данни с Агенция „Митници“ по определен в наредбата ред.

Чл. 4 от проекта предвижда, че обменът на документи по електронен път се осъществява по спецификации, утвърдени със заповед на директора на Агенция „Митници“. Спецификацията се публикува на Е-портал на Агенция „Митници“ и на входа на информационната система.

В чл. 10 от проекта е уредено, че на регистрация за подаване на документи по електронен път подлежат всички лица, които ще подават документи по ЗАДС пред митническите органи по електронен път.

В чл. 20 от проекта е предвидено заявлението за регистрация да се подава само по електронен път, като при подаването му се извършват необходимите проверки. При наличието на технологична възможност е предвидено проверките да се извършват

автоматизирано чрез средата да служебен автоматизиран достъп до регистри с първични данни RegiX и да приключват с изпращане на отговор до заявителя, че електронното заявление е успешно прието, или че не е прието, ако са констатирани несъответствия, в случай че е посочена електронна поща.

С обмена на информация по електронен път между митническата администрация и икономическите оператори дейността на последните силно се облекчава и прави възможно да се поддържа връзка в реално време. Принципите на електронния обмен на информация между икономическите оператори и митническите учреждения, заложени в проекта на наредба, са унифицирани с тези, прилагани за целите на митническото законодателство, като са съобразени с промените в ЗЕДЕУУ при електронни трансакции на вътрешния пазар.

Предвидени са възможности с въвеждането на нови програмни продукти в областта на акцизите този обмен на информация допълнително да се обогатява и улеснява, в съответствие с измененията на действащото законодателство.

Проектът на наредба не предвижда финансови разходи за бюджета.

Финансови разходи за икономическите оператори не се предвиждат с оглед на обстоятелството, че икономическите оператори, както в обичайната си дейност така и при досегашните си взаимоотношения с административните органи, в голяма степен са изпълнили изискванията относно необходимостта самостоятелно и за своя сметка да комплектуват информационните си системи с необходимите апаратни, системни, мрежови и телекомуникационни средства. Също така са осигурили необходимите програмни и технически средства за защита на информацията, както и софтуерно и хардуерно са комуникационно обезпечени,

Един от основните очаквани резултати от прилагането на наредбата ще бъде същественото намаляване на разходите за хартия, архивохранилища, както и други разходи, свързани с хартиения носител. За икономическите оператори ще бъдат спестени човекочасове време предвид отпадане на нуждата от физическо присъствие за подаване на документи в митническите учреждения.

С проекта на наредба не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което не е изготвена таблица за съответствие с европейското право

ПРОЕКТ

НАРЕДБА № …….. от ……2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) пред митническите органи по електронен път в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление (ЗЕУ), Наредбата за общите изисквания към информационните системи регистрите и електронните административни услуги, Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕС) 910/2014 г. и Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).

Чл. 2. Всички лица, които подават документи по ЗАДС пред митническите органи по електронен път, подлежат на регистрация по реда на тази наредба.

Чл. 3. Подаването на документи по електронен път се извършва чрез електронен обмен на информация, посредством използването на средства за електронна обработка на данни, между информационните системи на Агенция „Митници“ и лицето, чрез:

1.директен обмен на съобщения между информационните системи на Агенция „Митници“ и информационната система на лицето чрез предварително изградена връзка от тип „система-система“;

2. въвеждане на информацията в информационните системи на Агенция „Митници“ чрез уеб интерфейса на Е-портала на Агенция „Митници“.

Чл. 4. За обмена на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни по реда на тази наредба е необходимо лицето:

1. да прилага квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 г. и ЗЕДЕУУ;

2. да бъде регистрирано за обмен на информация, извършван посредством използването на средства за електронна обработка на данни с Агенция „Митници“, по реда на тази наредба;

3. в случаите по чл. 3, т. 1 да е обезпечило изискванията по тази наредба за обмен на информацията чрез предварително изградена връзка от тип „система-система“.

Чл. 5. Обменът на информация по тази наредба се осъществява съгласно:

1. изискванията и формата на данните за подаване по електронен път, заложени в спецификациите на електронните системи, утвърдени със заповед на директора на Агенция „Митници“ и публикувани на Е-портала на Агенция „Митници“ и на входа на информационната система;

2. реализираните функционалности на електронния портал на Агенция „Митници“ за въвеждане на информацията в информационната система на администрацията чрез уеб интерфейс.

Чл. 6. (1) Информационните системи на Агенция „Митници“ работят в непрекъснат 24-часов режим. Електронните документи и информация, които са постъпили след края на

работното време на митническото учреждение, се обработват на следващия работен ден от постъпването им. Когато обработването на документите и информацията е свързано със спазването на законоустановени срокове:

1. документите и информацията се считат за постъпили към момента на постъпването им в информационната система на Агенция „Митници“;

2. сроковете за обработването на документите и информацията от страна на митническата администрация, постъпили след края на работното време, започват да текат, считано от следващия работен ден.

(2) Приемането, обработката на подадената информация и времето за отговор при обмена е в съответствие с разпоредбите на акцизното законодателство, правилата и условията, дадени в спецификациите по чл. 5 т. 1. за съответните електронни системи, като се отчита спецификата и компетентността на митническото учреждение, към което е подадена информацията.

Чл. 7. Не се обработва подадена по електронен път информация, която съдържа изпълним код или зловреден софтуер, независимо от формата му, нарушаващи сигурността на информационните системи на Агенция ,,Митници“.

Чл. 8. Действията, свързани с обмена и съхранението на информация, извършвани посредством използването на средства за електронна обработка на данни, се протоколират от информационните системи със системни записи и чрез подписване и удостоверяване по време в случаите, когато е приложимо.

Чл. 9. Лицето, което ще обменя информация с информационните системи на Агенция ,,Митници“ чрез връзка от тип „система-система“ по чл. 3, т. 1, трябва самостоятелно и за своя сметка:

1. да комплектува своята информационна система с необходимите апаратни, системни, мрежови и телекомуникационни средства, като връзката се осъществява с криптиран мрежов канал;

2. да осигури необходимите програмни и технически средства за защита на информацията;

3. да осигури необходимата възможност за връзка между своята информационна система и информационната система на Агенция ,,Митници“;

4. при електронния обмен на информация да спазва техническите изисквания за комуникационно оборудване и сигурност съгласно приложение № 1;

5. да осигури информационната система, чрез която ще предоставя информация към митническата администрация съгласно тази наредба, да е съвместима с информационната система на Агенция „Митници“ и напълно да отговаря на изискванията за обмен на съобщения, съгласно публикуваните на Е-портала на Агенция „Митници“ спецификации, както и да не възпрепятства бизнес процесите и осъществявания от митническите органи контрол;

6. преди въвеждане в експлоатация на връзката между информационните системи да проведе тестове за съвместимост по процедура съгласно приложение № 2.

Чл. 10. Агенция „Митници“ осигурява на лицата по чл. 3, т. 1 възможност за преглед на изпратените и получените съобщения при обмена на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни.

Раздел II

Регистрация

Чл. 11. Регистрацията за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни, наричана по-долу регистрация, се извършва чрез подаване на заявление за регистрация съгласно приложение № 3, като:

1. заявлението за регистрация се подава по електронен път посредством средствата, предоставени от Е-портала на Агенция „Митници“. В тези случаи спрямо заявлението се прилага квалифициран електронен подпис на правоимащото лице, наричан по-долу КЕП, издаден съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 г. и ЗЕДЕУУ;

2. регистрацията може да се извърши от лицето или от упълномощен от него представител;

3. към електронното заявление за регистрацията на юридическите лица се прилага КЕП на законния му представител или КЕП на упълномощеното лице. В случай че законните представители на юридическото лице са повече от един, се прилага пълномощно, с което се упълномощава едно от лицата да извърши регистрацията.

Чл. 12. За целите на регистрацията по реда на тази наредба се обработват следните данни:

1. акцизен номер на лицето, което се регистрира за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни, в случаите, когато то има регистрация по ЗАДС;

2. данни за автора на заявлението за регистрация по смисъла на чл. 4 от ЗЕДЕУУ:

2.1. трите имена;

2.2. уникален идентификатор (единен граждански номер (ЕГН), личен номер (ЛН) или личен номер на чужденец (ЛНЧ)), когато авторът е лице, регистрирано на територията на Република България;

2.3. информация за контакт;

2.4. адрес на електронна поща, на който се потвърждава стартираният процес на регистрация;

2.5. в случаите на представителство – информация, дали авторът действа като законен представител или въз основа на упълномощаване;

2.6. данни от удостоверението за КЕП, от което се извличат автоматично и се отнасят до:

а) наименованието и адреса на доставчика на удостоверителни услуги, както и указание за държавата, в която е установил своята дейност;

б) името или псевдонима на титуляра на електронния подпис;

в) единен граждански номер на титуляра или други особени атрибути, свързани с титуляра, ако удостоверението се издава за конкретна цел, както и ако доставчикът поддържа политика за издаване на удостоверения с вписване на такива атрибути;

г) публичния ключ, съответстващ на държания от титуляра частен ключ за създаване на квалифицирания електронен подпис;

д) срока на действие на удостоверението;

е) уникалния идентификационен код на удостоверението;

ж) уникален идентификатор на лицето – единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, ЕИК по Закона за регистър БУЛСТАТ.

2.7. в случаите на упълномощаване – данни за пълномощното.

3. данни за лицето, което се регистрира за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни:

3.1.трите имена, съответно наименование;

3.2. уникален идентификатор (ЕГН, ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, ЕИК по Закона за регистър БУЛСТАТ, ЛН и ЛНЧ), когато титулярът е регистриран на територията на Република България;

3.3. адрес на електронна поща, на който се изпраща съобщение за потвърждаване на стартирания процес на регистрация;

3.4. седалище и адрес на управление, когато заявлението се подава за юридическо лице или едноличен търговец;

3.5. друга информация за контакт.

4. данни за служителите, на които се предоставят права да подписват електронни документи на лицето и които ще въвеждат информация по електронен път:

4.1. трите имена;

4.2. потребителски права за достъп

4.3. данни от удостоверенията за КЕП, които ще бъдат прилагани. Данните се извличат автоматично и се отнасят до:

а) наименованието и адреса на доставчика на удостоверителни услуги, както и указание за държавата, в която е установил своята дейност;

б) името или псевдонима на титуляра на електронния подпис;

в) единен граждански номер на титуляра или други особени атрибути, свързани с титуляра, ако удостоверението се издава за конкретна цел, както и ако доставчикът поддържа политика за издаване на удостоверения с вписване на такива атрибути;

г) публичния ключ, съответстващ на държания от титуляра частен ключ за създаване на квалифицирания електронен подпис;

д) срока на действие на удостоверението;

е) уникалния идентификационен код на удостоверението;

ж) уникален идентификатор на лицето – ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, ЕИК по Закона за регистър БУЛСТАТ.

5. данни за служител на лицето с права за администриране на информацията, свързана с регистрацията и предоставяне/прекратяване на права за достъп на служители на лицето:

5.1. трите имена;

5.2. потребителски права за достъп;

5.3. данни от удостоверенията за КЕП, които ще бъдат прилагани. Данните се извличат автоматично и се отнасят до:

а) наименованието и адреса на доставчика на удостоверителни услуги, както и указание за държавата, в която е установил своята дейност;

б) името или псевдонима на титуляра на електронния подпис;

в) единен граждански номер на титуляра или други особени атрибути, свързани с титуляра, ако удостоверението се издава за конкретна цел, както и ако доставчикът поддържа политика за издаване на удостоверения с вписване на такива атрибути;

г) публичния ключ, съответстващ на държания от титуляра частен ключ за създаване на квалифицирания електронен подпис;

д) срока на действие на удостоверението;

е) уникалния идентификационен код на удостоверението;

ж) уникален идентификатор на лицето – ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, ЕИК по Закона за регистър БУЛСТАТ.

Чл. 13. (1) В случаите, в които данни по чл. 12 се обработват от митническата администрация, въз основа на друга съществуваща регистрация на автора или титуляра за ползване на функционалности на информационните системи на Агенция „Митници“ или са налични в първичен регистър на държавната администрация:

1. съответните данни се актуализират автоматично при попълването на уникален идентификатор на автора или титуляра;

2. титулярът се уведомява за извършените промени чрез изпращане на съобщение на посочения адрес на електронна поща преди приключване на процеса по регистрация по реда на тази наредба.

(2) Автоматичното актуализиране на данните на регистрираното лице, не отменя задължението на лицето да извърши съответното уведомяване за промяна, предвидено в ЗАДС.

Чл. 14. С регистрацията си за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни лицето декларира, че подадената от него информация е точна, пълна и вярна и гарантира автентичността на заявлението за регистрация.

Чл. 15. Документи на хартиен носител по отношение на регистрацията за въвеждане на информация по електронен път се изискват в следните случаи:

1. когато лицето не е установено на територията на страната, но е установено на територията на друга държава-членка на Европейския съюз или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. когато регистрацията се извършва от упълномощено лице.

Чл. 16. В случаите на чл. 15, т. 1 се представят документи за регистрация, издадени от компетентните органи на съответната държава, които осигуряват необходимите идентификационни данни и актуално състояние, не по-късно от 6 месеца преди подаване на документите за регистрация. Документите се оформят по начин, който отговаря на изискванията за легализация, произтичащи от Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена на 5 октомври 1961 г. в Хага (ДВ, бр. 45 от 2001 г., попр. бр.17 от 2014 г.), ратифицирана със закон (ДВ, бр. 47 от 2000 г.) или в съответствие с изискванията на действащи двустранни договори за правна помощ между Република България и съответната държава. В случай че документите, произхождащи от друга държава, не притежават или не могат да бъдат снабдени с апостил, за да произведат действие на територията на Република България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата практика, прилагана от Министерство на външните работи.

Чл. 17. В случаите на чл. 15, т. 2 се представя изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, доказващо, че лицето е упълномощено да извърши това действие.

Чл. 18. Документите по чл. 16 и чл. 17 се представят на хартиен носител в оригинал в Централно митническо управление на Агенция „Митници“, вкл. чрез изпращането им като препоръчана пощенска пратка чрез регистриран или лицензиран пощенски оператор. Документи, представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с точен превод на български език. В тези случаи се предоставя информация и за подаденото по електронен път заявление. Документите се представят в 7-дневен срок, считано от получаването на съобщението за стартиране на процеса на регистрация.

Чл. 19. Юридическите лица, установени в държава-членка на Европейски съюз, посочват безплатен публичен регистър, достъпен на английски език, от който да са видни изискуемите данни по регистрацията – в случай че такъв регистър е наличен.

Чл. 20. Заявлението за регистрация се подава само по електронен път, като при подаването му се извършват следните проверки:

1. проверка за наличието на зловреден софтуер и вируси;

2. проверка за посочването на адрес на електронна поща;

3. в случаите, когато регистрацията се отнася до физическо лице – проверки, свързани с идентификацията по реда на чл. 22, ал. 1 и 2 от Закона за електронното управление във връзка със Закона за електронната идентификация;

4. в случаите, когато заявлението се подава от името на юридическо лице, освен проверките по т. 3 по отношение на автора на електронното заявление, се извършва и проверка за наличие на уникален идентификатор на титуляра (юридическо лице);

5. проверка на валидността на удостоверението за КЕП.

Чл. 21. При наличието на технологична възможност проверките по чл. 20, т. 3 и т. 4 се извършват автоматизирано чрез средата за служебен автоматизиран достъп до регистри с

първични данни RegiX и приключват с изпращане на отговор до заявителя, че електронното заявление е успешно прието. При установено несъответствие до заявителя се изпраща автоматично съобщение, че заявлението не е прието, заедно с описание на причините за това, в случай че е посочен адрес на електронна поща.

Чл. 22. Директорът на Агенция „Митници“ определя служителите, отговорни за приемането на заявлението, изискваните документи и извършването на проверка на данните в тях, както и проверката на изпратените по електронен път документи.

Чл. 23. Стартираният процес на регистрация се потвърждава с електронно съобщение на адреса на електронна поща, посочен от лицето.

Чл. 24. Лицето трябва да приключи регистрацията на Е-портала на Агенция „Митници“ в 14-дневен срок от получаване на съобщението. При неспазване на срока се изпраща съобщение, с което се уведомява за прекратяване на процеса по извършването на регистрация, като се посочват и причините за това.

Чл. 25. (1) Потвърждаването на регистрацията или прекратяване на процеса за извършването на такава се съобщават на лицето с изпращането на електронно съобщение на посочения адрес на електронна поща.

(2) След потвърждаване на регистрацията лицето може да извършва обмен на информация с митническата администрация посредством използването на средства за електронна обработка на данни, в съответствие с тази наредба и да извършва действия в съответствие с предоставените му права.

Раздел III

Актуализация на данни

Чл. 26. Актуализацията на данни, които се обработват от първичен администратор на данни, се осъществява въз основа на служебно уведомяване, съобразно изискванията на Закона за електронното управление.

Чл. 27. В случаите, когато Агенция „Митници“ се явява първичен администратор на данни по смисъла на Закона за електронното управление, заявената от лицето промяна на такива данни, свързани с предоставянето на други административни услуги от страна на Агенция „Митници“, но касаещи регистрацията на лицето за въвеждане на информация по електронен път по тази наредба, се извършва по служебен път и по отношение на тази регистрация.

Чл. 28. В случаите, когато Агенция „Митници“ се явява първичен администратор на данни по смисъла на Закона за електронното управление, заявената от лицето промяна на такива данни, свързани с регистрацията му за въвеждане на информацията по електронен път по реда на тази наредба, но касаещи предоставянето на други административни услуги, предоставяни от Агенция „Митници“, се извършва по служебен път, по отношение и на тези административни услуги.

Чл. 29. В случаите на извършена актуализация по чл. 26 – 28 лицето се уведомява чрез съобщение, изпратено на посочения адрес на електронна поща, а при наличието на технологична възможност и през уеб интерфейс.

Чл. 30. В случаите, различни от тези по чл. 26 – 28, при промяна на обстоятелствата, свързани с регистрацията му по реда на тази наредба, лицето е длъжно да отрази промените в 7-дневен срок от тяхното настъпване, като:

1. промяната на данни в регистрацията се извършва чрез редактиране на заявлението;

2. спрямо редактираното заявление се прилага КЕП на лицето;

3. в случаите на промяна на упълномощаването допълнително се предоставя и пълномощно;

4. когато за промяната на данни е необходимо представянето на допълнителни документи, то се извършва по реда на раздел II;

5. потвърждение на извършената промяна се изпраща до посочения адрес на електронна поща.

Чл. 31. За неуредените въпроси по отношение на актуализацията на данни се прилагат съответните разпоредби, отнасящи се до извършването на първоначална регистрация.

Раздел IV

Деактивиране и възобновяване на регистрация на служител на лицето

Чл. 32. В случаите, в които служител на регистрирано лице, определен за въвеждане на информация по електронен път по реда на тази наредба, не е подавал такава за период от 6 месеца, извършената регистрация на този служител се деактивира. Деактивирането е ограничаване на възможността за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни на Агенция „Митници“.

Чл. 33. Лицето и служителят се уведомяват за извършеното деактивиране на регистрацията чрез съобщение, изпратено на посочените адреси на електронна поща.

Чл. 34. Лицето може да възобнови регистрацията си, като потвърди актуалността на данните от заявлението за регистрация и приложенията към него. Спрямо потвърденото заявление се прилага КЕП на лицето.

Чл. 35. Когато е настъпила промяна в обстоятелствата по чл. 30, лицето актуализира данните за регистрацията си в съответствие с изискванията на чл. 30, т. 1- 4.

Чл. 36. Лицето се уведомява за възобновяването на регистрацията или за причините, поради които регистрацията не може да бъде възобновена, с електронно съобщение, изпратено на посочения адрес на електронна поща.

Раздел V

Прекратяване на регистрация

Чл. 37. Регистрацията за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни се прекратява в следните случаи:

1. по искане на лицето;

2. когато лицето не изпълнява изискванията на тази наредба;

3. в 30-дневен срок след изтичане на календарния месец, следващ месеца, в който е влязло в сила решението за прекратяване на лиценза или регистрацията на лицето по ЗАДС, в случаите, в които лицето няма други лицензи или регистрации;

4. при прехвърляне на фирмата на едноличния търговец или заличаването му или при прекратяване на юридическото лице, с изключение на преобразуване чрез промяна на правната форма;

5. при обявена несъстоятелност;

6. при смърт на физическо лице;

7. при констатирана нередност по отношение на регистрацията.

Чл. 38. При прекратяване на регистрацията на лицето се изпраща съобщение на посочения адрес на електронна поща.

Раздел VI

Подаване и обработка на документи по ЗАДС по електронен път

Чл. 39. Електронните документи по ЗАДС се подават чрез електронните системи до компетентното митническо учреждение, което е определено за съответното лице по ЗАДС (по седалище на лицето или по местонахождение на данъчния склад или обект), в съответствие с образците на документите и съгласно изискванията, посочени в ЗАДС, Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) и нормативните актове, свързани с тяхното прилагане.

Чл. 40. (1) Подаването на документи по ЗАДС по електронен път се извършва в сроковете, определени в действащото законодателство.

(2) Приемането и обработването от митнически служител на подадените по електронен път документи се извършва в рамките на работното време на съответното митническо учреждение.

Чл. 41. (1) Информационната система извършва формален и логически контрол на данните в подадените документи. Формалният контрол включва в обхвата си спазване на изискванията за формат на записа, включително попълването на задължителните полета, проверка за компетентност на митницата, в която е подаден документът, ЕИК на икономическия оператор и др.

(2) След извършване на проверката системата регистрира приетите документи.

(3) Ако при извършване на проверката са открити несъответствия, системата изпраща съобщение до лицето за открити несъответствия.

(4) След като икономическият оператор коригира по електронен път установените от системата несъответствия, системата регистрира приетите документи.

Чл. 42. При наличие на извънредни обстоятелства, когато компютърната система не работи (аварийна процедура), се прилага редът предвиден в ЗАДС и ППЗАДС.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Информационна система“ е понятие по смисъла на чл. 4, т. 49 от ЗАДС.

2. „Лице“ е всяко физическо или юридическо лице, осъществяващо дейност като икономически оператор или негов законен представител, извършващо дейности, свързани със ЗАДС и подзаконовите актове за неговото прилагане.

3. „Аварийна процедура“ е процедурата, по която се работи в случаите, регламентирани в глава четвърта, раздел VIб от ЗАДС и чл. 80е от ППЗАДС.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Лицата, притежаващи съществуваща регистрация за ползване на функционалности на информационните системи на Агенция „Митници“, в срок от един месец, считано от датата на публикуване на наредбата в Държавен вестник следва да се регистрират по реда на раздел II от тази наредба, като в посочения срок могат да използват съществуващите към момента регистрации за електронен обмен на информация с Агенция ,,Митници“.

§3. До създаването и реализирането на Националната схема за електронна идентификация, идентификацията на лицата се извършва въз основа на данните от КЕП и информацията от заявлението.

§ 4 Наредбата се издава на основание § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр.95 от 01.12.2009 г.).

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в Държавен вестник.

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

Приложение № 1

към чл. 9, т. 4

Технически изисквания към икономическите оператори

1. Въведение

Това приложение определя изискванията за софтуерна, хардуерна и комуникационна обезпеченост на икономическите оператори, желаещи да подават документи по ЗАДС по електронен път.

2. Регистрация на икономическите оператори

Икономическите оператори, които желаят да осъществяват електронен обмен на данни с акцизната информационна система, трябва да бъдат предварително регистрирани в системата.

3. Архитектура и технически изисквания

3.1. Архитектура на обмена на данни

Архитектурата на възможните варианти за електронен обмен на данни схематично е представена на илюстрацията.

3.2. Софтуерни и хардуерни изисквания за реализиране на обмен на данни с информационните системи на АМ.

3.2.1. Изисквания за използването на електронния портал

За правилното визуализиране и функциониране на електронния портал на АМ и работното пространство на икономическия оператор се изисква използването на един от следните браузъри:

• Internet Explorer 8 и следващи версии;

• Firefox ESR 38.2 и следващи версии,

както и поддръжка на Java 1.7 и следващи версии, Javascript и cookies.

Поддържани потребителски операционни системи:

• Windows 32/64 bit.

Работната станция трябва да е снабдена с четец за смарт карти, съвместим с използваните носители от регистрираните по Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги доставчици на удостоверителни услуги, както и с необходимия за функционирането му софтуер.

3.2.2. Изисквания за използване на връзка от тип „система-система“

Информационната система на икономическия оператор трябва да дава възможност за непрекъснат обмен на XML съобщения, подписани с валиден универсален електронен подпис, предварително регистриран от икономическия оператор.

Обменът се осъществява посредством протокол WSDL през TCP/IP мрежа.

Не се допуска обмен на данни в явен (некриптиран) вид.

Икономическият оператор осигурява и конфигурира в своя мрежов възел маршрутизатор за криптирани връзки (VPN маршрутизатор). Техническите параметри на криптираната връзка с АМ (протоколи, ключове и др.) се предоставят на икономическия оператор по електронна поща след попълване на данните за връзка от тип „система-система“ в регистрационния формуляр.

3.3. Изисквания към телекомуникационното оборудване при използване на връзка от тип „система-система“ през интернет

При обмен на данни чрез връзка от тип „система-система“, изградена през интернет, сървърът/сървърите на информационната система на икономическия оператор трябва да използват предварително декларирани и съгласувани с АМ IP адреси. Същото правило важи и за външния IP адрес на VPN маршрутизатора на икономическия оператор.

Приложение № 2

към чл. 9, т. 6

Процедура за провеждане на тестове

1. Въведение

Това приложение описва организацията и начина за провеждане на тестове за съвместимост между автоматизираните информационни системи на икономическите оператори и акцизната информационна система.

Тестовете за съвместимост се провеждат с цел отстраняване на възможни софтуерни и телекомуникационни проблеми, проблеми, свързани с бизнес логиката на информационните системи на икономическите оператори, както и несъответствия с изискванията за сигурност на Агенция „Митници“.

Процедурата е задължителна за всички икономически оператори, които искат да обменят данни по електронен път, използвайки метода „система-система“.

При обмен на данни по електронен път посредством електронния портал на АМ тестове не се провеждат.

2. Общи положения

Тестовете за съвместимост между информационната система на икономическия оператор и акцизната информационна система се извършват, след като икономическият оператор се регистрира на електронния портал на Агенция „Митници“ за подаване на документи по ЗАДС по електронен път.

След успешна регистрация и когато икономическият оператор е попълнил данните, необходими за изграждане на връзка от тип „система-система“, той получава по електронна поща подробни технически изисквания към телекомуникационното оборудване и сигурността на връзката.

При готовност за осъществяване на връзка от страна на икономическия оператор той следва да подаде по електронна поща на адрес b2b@customs.bg заявление за провеждане на тестове, подписано с удостоверението за универсален електронен подпис на лице, притежаващо права за администриране на работното пространство на икономическия оператор.

Формулярът на заявлението може да бъде изтеглен от електронния портал на Агенция „Митници“.

В заявлението икономическият оператор декларира своята готовност и описва техническите параметри на телекомуникационното и криптиращото оборудване, което желае да използва.

Заявлението съдържа:

• данни за икономическия оператор – ЕИК, наименование, адрес;

• координати (телефон, адрес, имена) на служители на икономическия оператор за връзка по време на тестовете;

• начин на свързване;

•производител и модел на телекомуникационното и/или криптиращото оборудване;

• външен IP адрес;

• данни за телекомуникационния доставчик: име, вид и параметри на услугата;

• забележка и/или допълнителна информация.

Данните от заявлението се попълват отделно за всеки отделен офис на икономическия оператор, за който ще бъде изграждана самостоятелна връзка към Агенция „Митници“.

3. Обхват на тестовете

3.1. Организация на тестовете

Митническата администрация планира и организира осъществяването на тестовете, като уведомява всеки икономически оператор преди започването на теста и му предоставя детайлна информация относно провеждането му.

Агенция „Митници“ предоставя достъп на информационната система на икономическия оператор до тестов сървър в Централното митническо управление.

По време на провеждане на тестовете, информацията за обмена на съобщения с информационната система на икономическия оператор и за използваните механизми за сигурност се записва и анализира.

Резултатите от проведените тестове се документират в отделни доклади за всеки икономически оператор. При несъответствие с някое от изискванията тестовете се приемат за неуспешни.

Последователността на отделните тестове е описана в следващите точки.

3.2. Видове тестове

3.2.1. Тестове на телекомуникациите

Тестовете на телекомуникациите имат за цел проверка дали системата на икономическия оператор и митническата информационна система могат коректно да обменят мрежови пакети и дали връзката отговаря на изискванията за сигурност.

Тестовете на телекомуникациите се провеждат чрез изпращане в двете посоки на пакети от тип ICMP ping с подходяща големина с цел проверка на коректното им фрагментиране и преминаване, както и получаването на отговор.

Криптирането на връзката във всеки един момент трябва да отговаря на изискванията по това приложение.

Икономическите оператори, чиито системи успешно са преминали тестовете на телекомуникациите, преминават към тестове по бизнес сценарии.

3.2.2. Тестове по бизнес сценарии

По време на тестовете по бизнес сценарии, системата на икономическите оператори изпълнява описаните във функционалната спецификация бизнес сценарии, като се провеждат тестове на:

• Валидността на съдържанието на съобщенията:

> формата на XML съобщенията;

> валидността на електронния подпис съгласно изискванията по този документ;

> валидността в съответствие с правилата, описани във функционалната спецификация;

> валидността на данните (използваните номенклатури).

• Дали съобщенията се изпращат в последователността, описана в бизнес сценариите.

При неуспешно преминаване на някой от предвидените тестове след съгласуване с икономическия оператор митническата администрация определя дати за допълнителни тестове на съответната система.

Приложение № 3

към чл. 11

Заявление за регистрация

за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път I. Данни за лицето, което се регистрира за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни:
1. От ………………………………………………………………………..
(трите имена/наименование на заявителя)
2. Акцизен номер (когато такъв е наличен): ..…………………………………….…..
3. Уникален идентификатор (ЕГН, ЕИК по Закона за търговския регистър, ЕИК по Закона за регистър БУЛСТАТ, ЛНЧ), когато лицето е регистрирано на територията на Република България: ………………………………………………………….
4. Адрес на електронна поща:
5. Седалище и адрес на управление (за юридически лица и еднолични търговци):
6. Друга информация за контакт:
II. Данни за автора на заявлението (законен представител/упълномощено лице да извърши регистрацията):
1. Имена:
2. Уникален идентификатор (ЕГН или ЛНЧ), когато авторът е лице, регистрирано на територията на Република България:
3. Информация за контакт:
4. Адрес на електронна поща, на който се потвърждава стартираният процес на регистрация:
5. Информация за това дали авторът действа като: законен представител или упълномощено лице:
6. Данни за КЕП:
7. В случаите на упълномощаване – данни за пълномощното.
III. Данни за служител/упълномощено лице на лицето с права за администриране на информацията, свързана с електронната регистрация (При регистрацията се определя особен вид потребител – супер потребител. Това е служител на лицето или упълномощено лице, който има администраторски права за регистрацията.):
1. Имена:
2. Потребителски права за достъп:
3. Данни за КЕП:
4. Адрес на електронна поща:
IV. Данни за служителите на лицето или упълномощено лице от лицето, които ще въвеждат информация по електронен път:
1. Имена:

2. Потребителски права за достъп:

ПИСМО НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ОТНОСНО ПРОЦЕСА НА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ
18.01.2018

ПИСМО НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ОТНОСНО ПРОЦЕСА НА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

Поради повишения обществен интерес, НОМА публикува писмо от Агенция Митници до организацията, относно процеса по регистрация/пререгистрация на икономическите оператори.

Писмо Агенция Митници -пререгистрация

Kраен срок за пререгистрация на икономическите оператори
16.01.2018

Kраен срок за пререгистрация на икономическите оператори

Наближаващ краен срок за пререгистрация на икономическите оператори за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD)“ и Агенция „Митници“.

Уважаеми потребители,
На 31.01.2018 г. изтича срокът за пререгистрация на икономическите оператори за обмен на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ (DG TAXUD)“ и Агенция „Митници“.
Регистрацията и изискванията за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни е уредена със Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г. на директора на Агенция „Митници“ по чл. 66б, ал. 2 от Закона за митниците, която е обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 77 от 26.09.2017 г., както следва:

 • За икономическите оператори, които към 2.10.2017 г. притежават регистрация по реда на Заповед № ЗАМ-1127/04.11.2016 г. е предвиден преходен период в съответствие с раздел VI на Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г., в който следва да се регистрират съгласно новите изисквания.
 • За икономически оператори, които към 2.10.2017 г. не притежават регистрация за ползване на функционалности на информационните системи на Агенция „Митници“, следва да се регистрират по реда на Заповед № ЗАМ-1203/13.09.2017 г.

Предвиденият преходен период за пререгистрация е от 02.10.2017 г. до 31.01.2018 г. в рамките, на който ще могат да се използват и съществуващите към момента регистрации за електронен обмен на информация с Агенция „Митници“.
За въпроси и допълнителна информация:
e-mail: servicedesk@customs.bg,
тел: +359 2 98594980,
web: https://servicedesk.customs.bg/
или в секция Актуални документи/Регистрации

•	20 октомври 2017 г., Професионалната компетентност на работещите в контролните институции дискутираха на национален форум в Стопанска академия
16.11.2017

• 20 октомври 2017 г., Професионалната компетентност на работещите в контролните институции дискутираха на национален форум в Стопанска академия

Представители на контролните институции в България и на висши училища, които обучават студенти в специалности по контрол, участваха в юбилейна научна сесия на тема „Професионалната компетентност – гарант за обществено доверие към контрола” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. Националният форум, организиран от свищовското висше училище, факултет „Стопанска отчетност” и катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”, бе посветен на 25 години от създаването на специалност „Стопански и финансов контрол”.

Юбилейната научна сесия откри проф. д-р Георги Иванов – зам.-ректор и ръководител на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“. Представяйки избраната тема на дискусията той подчерта, че професионализма, морала и етиката на работещите в контролните институции са онези ключови фактори, които гарантират успешното постигане на целите, които обществото поставя пред тях. „Всички ние сме отговорни по отношение на младите хора, които завършват висшето си образование и искат да стартират своята кариера в системите за контрол в България – отговорни не само за тяхното обучение, но и за тяхната професионална реализация“, каза проф. Иванов. Той припомни, че през 1992 г. в Стопанска академия е приет първия за България випуск в специалност, която преподава специализирано контрол. 25 години по-късно, голяма част от ръководителите на контролните институции в страната ни са възпитаници на тази специалност и на Стопанска академия, и бяха сред участниците в юбилейната научна сесия.

Върховната одитна институция в България бе представена от Цветан Цветков – председател на Сметната палата и Тошко Тодоров – зам.-председател. От Министерството на финансите участваха Георги Йорданов – началник на Кабинета на министъра на финансите и Стефан Белчев – директор на Дирекция „Методология на контрола и вътрешния одит“. Националната агенция по приходите представиха нейният директор Галя Димитрова и Александър Георгиев – зам.-директор. Агенция „Митници“ бе представена от Юлиан Мирков – зам.директор и Венцислав Халаджов – началник на Митница – Русе. От Агенцията за държавна финансова инспекция участваха директорът Георги Начев и зам.-директорът Албена Белянова. Дирекция „Главен инспекторат“ към Министерски съвет бе представена от нейния ръководител Мария Томова и Марина Ралчева – държавен инспектор. От Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори участваха Виктор Трифонов – главен секретар и Нико Николов – държавен експерт по методология. Институтът на дипломираните експерт-счетоводители във форума представи Христо Досев – член на УС. От Агенцията по обществени поръчки участва директорът на Дирекция „Контрол на обществените поръчки“ – Бистра Христова. От страна на бизнеса, занимаващ се с контрол, участие взе председателят на УС на Националната организация на митническите агенти – Емил Дандолов. Образователните институции представиха преподаватели от трите висши училища, които имат традиции в обучението по икономика и контрол: проф. д-р Огнян Симеонов – ръководител на катедра „Финансов контрол“ към УНСС; преподаватели от катедра „Счетоводна отчетност“ при Икономически университет – Варна; преподаватели от катедрата-организатор на форума и от други катедри при свищовското висше училище.

Приветствие към участниците поднесе ректорът на Стопанска академия – доц. д-р Иван Марчевски. „Системата на висшето образование има дълг към контролните институции в България“, заяви доц. Марчевски. Той подчерта, че в нея работят над 15 000 специалисти, които се нуждаят от профилирана подготовка и трите висши училища, които са представени в този форум, са местата, където може да се предложи специализирано знание по контрол. „Ако не се отделя специално внимание за подготовката на кадри в толкова специфична материя, ще се създаде проблем за обществото, защото отговорността от изразходването на публичния финансов ресурс е изключително голяма. Ефективността от функционирането на икономиката, ефективността от изразходването на публичния финансов ресурс до голяма степен зависи от способността на контролните органи да следят за законосъобразността на изразходване на средствата и да помагат на институциите, които изразходват публичен ресурс, да го правят по правилния начин“, каза още ректорът на Стопанска академия.

В приветствието си, председателят на Сметната палата подчерта значимостта на форума и апелира за обединяване на усилията в посока подготовката на студенти в областта на финансовия контрол, които след това да намерят успешна професионална реализация в контролните институции в България. „Аз съм убеден, че всички в таза зала споделяме съвременото разбиране за една модерна контролна институция, която не само проверява, надзирава, контролира и санкционира, но и се стреми да предлага адекватни и ефективни управленски решения, които да са в помощ на организацията на работа и подобряване управлението на тези, които проверяваме. Без професионално подготвени кадри много трудно бихме се справили с тази наша мисия“, каза Цветан Цветков.

Участниците в националния форум си поставиха като основна цел постигне на сътрудничество и взаимодействие по отношение развитието на професионалната компетентност в контролните институции и ролята на висшите училища, в които се преподава контрол, за да се повиши общественото доверие към системите за контрол в Р България. В рамките на работната среща бяха представени три доклада по основните тематични направления на дискусията. Като председател на Сметната палата, Цветан Цветков говори за професионална компетентност и ефективност на контрола. „Рамки за професионална компетентност“ представи Стефан Белчев – директор Дирекция „Методология на контрола и вътрешния одит” към МФ. Ръководителят на катедрата-организатор, проф. д-р Георги Иванов изнесе доклад на тема „Сътрудничество между контролните институции и висшите училища за повишаване на професионалната компетентност“.

В резултат от дискусиите по темите, участниците във форума се обединиха около становището, че професионалната компетентност на работещите в контролните институции е ключов фактор за постигане на висока ефективност и ефикасност от тяхната дейност, а оттам и за повишаване доверието на обществото към резултатите от тяхната работа. Ръководителите на контролните институции поеха и конкретни ангажименти, сред които: да преразгледат своите рамки за професионална компетентност и на тази основа да разработят изискуем минимум от знания и компетентности за уеднаквяване на условията за успешен старт в кариерата на младите хора, завършили висше образование, в тях; да сформират, на обществени начала, работна група с представители от всички заинтересовани страни (контролни институции и висши училища, в които има акредитирани специалности за обучение по контрол) за разработване на единна политика с цел създаване на оптимални условия за обучение и реализация на младите хора в системата на контрола в страната.

В заключение, участниците в националния форум се съгласиха да работят за постигането на тези ангажименти по начин, съвместим с целите им за непрекъснато развитие на професионалната компетентност на работещите в ръководените от тях институции и в съответствие с действащите международни стандарти, добри европейски практики и постигнатите споразумения.

Източник: https://www.uni-svishtov.bg/?page=ZoomActivities&id=11743

Стартира централната услуга на DG TAXUD за подаване на заявление за митнически решения
17.10.2017

Стартира централната услуга на DG TAXUD за подаване на заявление за митнически решения

На 02.10.2017 г. стартира централната услуга на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз” за подаване на заявление за митнически решения. Системата„МКС: митнически решения” ще предостави хармонизиран потребителски интерфейс за взаимодействие на икономическите оператори с митническите органи (Търговски портал за митническите решения), който ще позволи на потребителите:

 • да изготвят и подават заявления до съответните митнически органи;
 • да управлява заявленията и разрешенията и да отговаря на исканията на митническите органи;
 • да разглежда и отпечатва заявленията и разрешенията.

Новата система е част от работна програма за разработването и въвеждането на електронните системи от митниците на държавите членки. Работната програма е разработена в съответствие с Митническия кодекс на Съюза, който се прилага от 1 май 2016 г. Новият Митнически кодекс предвижда всеки обмен на информация между митническите органи и между икономическите оператори и митническите органи, както и съхраняването на такава информация, да се извършват, като се използват средства за електронна обработка на данни, а информационните и комуникационните системи да предлагат еднакви функционални възможности на икономическите оператори във всички държави членки.

С цел осигуряване на достъп до централните електронни услуги на Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз” (DG TAXUD)”, който да отговаря на общностните функционални изисквания по отношение на Система за директен достъп на търговците до европейските информационни системи (UUM&DS Uniform user management & digital signature), Агенция „Митници” ще осигури възможност за регистрация на нови потребители (икономически оператори) и пререгистрация на икономически оператори, които вече имат регистрация за работа с информационните системи на Агенция „Митници”.

Регистрацията/Пререгистрацията за икономическия оператор е еднократна и унифицирана за всички електронни услуги, които предлага DG TAXUD и Агенция „Митници”, като в етапа на заявяване на конкретни услуги могат да се поискат и допълнителни специфични данни, които са необходими за работата с конкретната услуга, като валиден ЕОРИ и/или Акцизен номер и др.

Използването на централните електронни услуги на DG TAXUD налага задължителна регистрация или пререгистрация, която започва от 02.10.2017 г. и се извършва в е-Портала на Агенция „Митници” (e-customs.bg).

Предвиден преходен период за пререгистрация от 02.10.2017 до 31.01.2018 г,  в рамките на който икономическите оператори ще могат да използват съществуващите към момента регистрации за електронен обмен на информация с Агенция ,,Митници”.

Допълнителна информация за митническите решения

Централната услуга ще е достъпна от 2.10.2017 г. на адрес: https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/, само след извършване на регистрация съгласно новите изисквания.

В системата са обхванати следните заявления и разрешения:

 • Заявление или разрешение за статус на одобрен получател за режим съюзен транзит
 • Заявление или разрешение за статус на одобрен издател на доказателство за митническия статус на съюзни стоки
 • Заявление или разрешение за статус на одобрен изпращач за режим съюзен транзит
 • Заявление или разрешение за статус на одобрен получател за режим ТИР
 • Заявление или разрешение за статус на одобрен измервач на теглото на банани
 • Заявление или разрешение за централизирано оформяне
 • Заявление или разрешение за предоставяне на общо обезпечение, включително за евентуално намаление или освобождаване
 • Заявление или разрешение за опростяване на определянето на сумите, които са част от митническата стойност на стоките
 • Заявление или разрешение за управление на съоръжения за складиране за митническо складиране на стоки в обществен митнически склад тип I
 • Заявление или разрешение за управление на съоръжения за складиране за митническо складиране на стоки в обществен митнически склад тип II
 • Заявление или разрешение за управление на съоръжения за складиране за митническо складиране на стоки в частен митнически склад
 • Заявление или разрешение за отсрочване на плащане
 • Заявление или разрешение за митническо деклариране чрез вписване на данни в отчетността на декларатора, включително за режим износ
 • Разрешение за използване на електронен транспортен документ като митническа декларация
 • Заявление или разрешение за използване на режим специфична употреба
 • Заявление или разрешение за използване на режим активно усъвършенстване
 • Заявление или разрешение за използване на режим пасивно усъвършенстване
 • Заявление или разрешение за откриване на редовна корабна линия
 • Заявление или разрешение за самооценка
 • Заявление или разрешение за използване на опростена декларация
 • Заявление или разрешение за използване на пломби от специален тип
 • Заявление или разрешение за използване на режим временен внос
 • Заявление или разрешение за използване на декларация за транзит с намален набор от данни
 • Заявление или разрешение за управление на съоръжения за складиране за временно складиране на стоки

След 1 май 2016 г. е в сила ново митническо законодателство на Съюза, уредено с Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза, Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.

Съгласно разпоредбата на чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза, всеки обмен на информация, като например декларации, заявления или решения, между митническите органи и между икономическите оператори и митническите органи, както и съхранението на тази информация съгласно митническото законодателство, се извършва посредством използването на средства за електронна обработка на данни.

Съгласно разпоредбата на чл. 66б, ал. 2 от Закона за митниците, директорът на Агенция „Митници” със заповед определя изискванията за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни.

Източник:http://customs.bg/bg/pubs/7459

Customs Decisions System e-Learning module online
11.10.2017

Customs Decisions System e-Learning module online

As of 2 October 2017, the transitional arrangements for applying for customs decisions will end and economic operators will have to introduce all new applications for customs decisions or authorisations electronically and according to the new UCC requirements.

The European Commission and EU Member States have designed a new “Customs Decisions System” (CDS) for this purpose, based upon an IT architecture containing both national and EU common components.

Today, the European Commission has released an e-learning module to help the future users of the Customs Decision System prepare for the implementation of the new tool.

The e-learning course guides users through the set-up and implementation of the CDS, in line with the provisions defined in the UCC, and prepares them to confidently use the CDS in accordance with their role.

More on the Customs Decision System
More on the CDS e-learning course
More on the UCC e-learning programme

source:https://ec.europa.eu/taxation_customs/node/995_en

Публикувани са регламентите, въвеждащи от 1 Юли 2017 г., Автономните мерки за суспендиране на митата
08.08.2017

Публикувани са регламентите, въвеждащи от 1 Юли 2017 г., Автономните мерки за суспендиране на митата

Публикувани са регламентите, въвеждащи от 1 Юли 2017 г., Автономните мерки за суспендиране на митата (Регламент (ЕС) № 2017/1134 на Съвета от 20.06.2017 г.), както и Автономните тарифни квоти (Регламент (ЕС) № 2017/1133 на Съвета от 20.06.2017 г.). Текстовете могат да бъдат намерени в рубриката Митническа тарифа – подрубрика Автономни мерки за суспендиране на митата. Информираме също така, че 15 Август 2017 г. е крайният срок за подаване на искания за Автономните мерки за суспендиране на митата и Автономните тарифни квоти, които при одобрение ще има възможност да се прилагат от 1 Юли 2018 г.

Източник: http://customs.bg/bg/pubs/7362

Информация относно формулата за денатуриране на алкохол по общия метод
08.08.2017

Информация относно формулата за денатуриране на алкохол по общия метод

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1112 на Комисията от 22.06.2017 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 3199/93, относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаване от акциз, е променено приложението към Регламент (ЕО) № 3199/93, съгласно което Република България  прилага, считано от 01.08.2017 г., повишена концентрация на общата процедура за денатуриране, като на хектолитър абсолютен етанол се добавят:

 • - 3,0 литра изопропилов алкохол,
 • - 3,0 литра метилетилкетон,
 • - 1,0 грам денатониум бензоат.

Източник:http://customs.bg/bg/pubs/7363

АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИМИС
29.05.2017

АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИМИС

Членът на НОМА – Фирма „ЮНИТАКС ОБУЧЕНИЕ” ООД, организира семинар на тема “АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В МИТНИЧЕСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИМИС”

Семинарът ще се проведе на 16 юни 2017 г. (петък) в конферентната зала на Парк хотел “Витоша”, гр. София, ул. Росарио, № 1.

Семинарът ще включва дискусия на следните теми:

 • Промени в Регламента за изпълнение (ЕС) 2015/2447;
 • Очаквани изменения в Делегирания регламент (ЕС) 2015/2446 г.
 • Усъвършенстване на БИМИС с промяна и добавяне на нови функционалности;
 • Обсъждане на промените в областта на обезпеченията;
 • Обсъждане на въпроси, касаещи прилагането на специалните режими;
 • Въпроси, касаещи предстоящото преиздаване на разрешенията за ползване на специалните режими, съгласно новите правила;
 • Въвеждане на системата REX и използването на REX номера в хода на декларирането;
 • Промени в международните споразумения на ЕС, касаещи произхода на стоките;
 • Обсъждане на въпроси, свързани с прилагането на Регламент 952/2013.

  Лектори са водещи експерти от Агенция „Митници”:

 • г-жа Латинка Янкова – началник отдел “Транзит на стоки” в дирекция “Митнически режими и процедури” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 • г-жа Еленка Петрова – държавен експерт в отдел “Внос и износ” в дирекция “Митнически режими и процедури” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 • г-жа Веска Тодорова – началник отдел “Произход на стоките” в дирекция “ТП” при ЦМУ, Агенция „Митници”;
 • г-жа Хризантема Бауренска – държавен инспектор в отдел “МРП” в митница Варна.

Начало на семинара – 9.15 часа на 16.06.2017 г. (9.00 – 9.15 – регистрация).

Срок за потвърждение: до 09.06.2017 г. (петък).

Таксата за участие е 200 (двеста) лв. на човек (без ДДС).

За втори и следващ участник от една фирма, таксата е 190 (сто и деветдесет) лева (без ДДС).

Цената включва обучение, материали, кафе паузи и работен обяд (възможност за вегетарианско меню – при предварителна заявка).

Таксатасезаплащапобанковпътпосметкана“ЮНИТАКСОБУЧЕНИЕ”ООД

вТБ“АлианцБългария”АД, ФЦДамянГруев, София

IBAN: BG77BUIN95611000209773,

SWIFT (BIC): BUINBGSF

 Заявяване на участие и всякаква допълнителна информация: www.unitax-consult.com, тел.: (02) 954 32 80  •  тел./факс: (02) 954 32 08

митническото оформяне на стоки за износ към Канада от страни – членки на ЕС
27.04.2017

митническото оформяне на стоки за износ към Канада от страни – членки на ЕС

ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОТАВА
Служба по търговско-икономическите въпроси

325 Stewart Str, Ottawa, Ontario, K1N 6K5, Canada
Т: 001 613 897 7333; ф.: 001 613 789 35 24
e-mail: d.dragneva@mee.government.bg

Изх. №СК-52/07.04.2017 г.

ДО

ГОСПОДИН ВАСИЛ ВЕЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ

КОПИЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
ГОСПОЖА ДИЯНА НАЙДЕНОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА”
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЛЕВ,

За сведение на експортно ориентираните български производители, прилагам обща практическа информация, свързана с процедурите по митническото оформяне на стоки за износ към Канада от страна на страни – членки на ЕС по реда и при условията на Всеобхватното икономическото и търговско споразумение между ЕС и Канада (CETA). Информацията е разпространена от Делегацията на ЕС в Канада сред търговските представители на държавите – членки. За да се възползват от намалените тарифи и преференциалното третиране съгласно Споразумението след влизането му в сила, европейските износители следва:
1. Да кандидатстват за номер на регистриран износител (REX number) посредством попълване на форма – Заявление за регистриран износител. Заявлението (APPLICATION TO BECOME A REGISTERED EXPORTER) ще откриете в приложенията, а също и он-лайн на сайта на Европейската Комисия:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/canada_application_to_become_registered_exporter.pdf

Формата включва обща информация от търговския регистър за съответния износител и описание на стоките, предмет на износа;
2. Да изпратят попълнената форма до националната митница (приложена листа с контакти на митническите власти по азбучен ред на държавите – членки)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs_ms_contact_points_art3_tda_en.pdf

(Възможна е он-лайн регистрация)
3. Да попълнят Декларацията за произход на стоките, което включва посочване на вече получения номер на регистриран износител.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/canada_text_origin_declaration.pdf

4. На базата на Декларацията за произход, стоките, предмет на износа ще се ползват с преференциалния режим по реда на Споразумението.

Допълнителна информация може да бъде получена на уеб-сайта на Европейската Комисия: http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-cooperation-mutual-administrative-assistance-agreements/canada_en

 С уважение:

Десислава Драгнева
СТИВ – Канада

canada_text_origin_declaration

canada_application_to_become_registered_exporter

customs_ms_contact_points_art3_tda_en

 

унифициране от 1 юли 2017 г. на данъчната система в Индия чрез въвеждане на общ данък върху стоките и услугите (GST)
27.04.2017

унифициране от 1 юли 2017 г. на данъчната система в Индия чрез въвеждане на общ данък върху стоките и услугите (GST)

ОТ

ПОСОЛСТВОТО В ДЕЛХИ

ОТКРИТА

ОБИКНОВЕНА

 Изх. № Ив-02-406/ 26.04.2017 г.

 Kъм наш № Ив-02-674/ 08.08.2016 г.

 ДО     

 МИ – ВИП, ИПН

 МВнР – ГДДО, ВИО, ААО 

 КОПИЕ:

ИАНМСП, БТПП, БСК, АИКБ, КРИБ

 Относно: Планира се унифициране от 1 юли 2017 г. на данъчната система в Индия чрез  въвеждане на общ данък върху стоките и услугите (GST) в цялата страна 

 Индийското правителство, начело с премиера Нарендра Моди, е в процес на подготовка за въвеждане на най-голямата данъчна реформа в историята на страната, която има за цел да  въведе еднакви данъчни ставки във всички индийски щати. Това означава над един млрд. потребители във 29 щата в Индия, говорещи 22 официални езика и 9 млн. юридически лица, опериращи в различни сфери на бизнеса да бъдат обединени в един общ пазар чрез въвеждането на т.н. схема за данъците върху стоките и услугите GST (Goods and Services Tax).  Целта на мярката, която предстои да бъде въведена от 1 юли 2017 г. или близо 10 години след като бе предложена от партията Индийски национален конгрес, е да се улесни търговията и се уеднаквят данъците, като по този начин ще се насърчи събираемостта им и ще се създадат благоприятни условия за развитие на местната икономика, търговия и инвестиции. Планираните данъчни промени станаха популярни в Индия с лайтмотива „една нация – една данъчна система“.

Към момента стоките и услугите в Индия се облагат с различни ставки в отделните щати, многократно на различните етапи от производство, както и при придвижването им (логистиката) между отделните щати, като по този начин се получава натрупване на данъчна тежест, включително  върху начислени на по-ранен етап данъци. 

От 1 юли 2017 г. новите данъчни ставки в Индия се предвижда да бъдат начислявани  на финалния етап при продажбата, което ще даде възможност на производителите по-лесно да възстановяват данъчен кредит и ще намали възможностите за корупция.

Въвеждането на единно GST в Индия ще доведе до създаването на една от най-големите в света зони за свободна търговия, с население от над 1,3 млрд. души, което е повече от населението на САЩ, Европа, Канада и Австралия, взети заедно и която ще включва 29 отделни щата или повече от държавите в ЕС.

Новите данъчни ставки ще заменят общо 17 съществуващи понастоящем данъци на централно и щатско ниво, като по този начин ще доведат до хармонизиране на непреките данъци в цялата страна.

За въвеждането на новия данъчен режим, индийското правителство е предвидило 435 млн. щат. долара за петгодишен период, които ще бъдат използвани за изграждането на обща счетоводна система, а повече от 61 000 държавни чиновници ще преминат курс на обучение за нейното използване. Софтуерното осигуряване е възложено на една от най-големите индийски IT компании – Infosys Ltd.

Новата единна данъчна система ще се състои от четири основни ставки: 5%, 12%, 18% и 28%, като по предварителни данни се очаква  около 50%  от основните стоки в инфлационната потребителска кошница да не бъдат обект на облагане или да бъдат облагани с най-ниската ставка от 5%, като защитна мярка за социално слабите потребители. В същото време луксозните стоки, като например тютюна, алкохола, луксозните коли и др. ще бъдат подложени на най-високата данъчна ставка.

Въвеждането на новата данъчна система ще доведе до първоначални сътресения за индийския бизнес като разходи  по въвеждане на софтуерни продукти и обучение на персонала, както и нарушения на дейността. В дългосрочен план обаче, създаването на унифициран пазар ще улесни икономическите дейности, ще насърчи производството, ще стимулира търговията и логистиката между отделните щати и се очаква да доведе до спад в цените на редица стоки и услуги, както и ще спомогне за по-голяма събираемост на данъците. Правителството се надява опростената и единна данъчна система да направи Индия по-привлекателна за инвеститорите и да подобри позициите на страната в класацията на Световната банка, където понастоящем Индия се нарежда на 130 място сред общо 160 държави по показателя – „облекчени условия за бизнес“.

Планираното въвеждане на единна данъчна система върху стоките и услугите (GST) в Индия се очаква да  срещне известна съпротивата в отделни индийски щати, тъй като това ще намали значително техните директни финансови постъпления и ще увеличи финансовата им зависимост от централното правителство.

Унифицирането на системата на непреките данъци в страната е поредната инициатива на настоящото индийско правителство в посока стимулиране на бизнеса, насърчаване на икономиката и привличане на повече чуждестранни инвестиции.

Стъпка в тази посока е и лансираната през настоящата седмица идея на премира Моди  за промяна на 150-годишната традиция финансовата година в Индия  да започва от началото на април и да приключва в края на март следващата година. Идеята за унифициране на финансовата година с календарната (от януари до декември), която се планира от индийското правителство, се базира както  на необходимостта от по-добро планиране на селскостопанските субсидии от бюджета, в зависимост от мусонните валежи и  реализирания добив на селскостопанска продукция, така и на желанието да се създадат допълнителни условия за  улесняване на  чуждестранните компании, функциониращи на индийския пазар и насърчаване на притока на чужди капитали в страната.

 Изготвил:    Илия Деков, съветник, ръководител СТИВ-Делхи

 Одобрил:     Петко Дойков, посланик

 

*Източник: NSBS – The Bulgarian Association for Freight Forwarding, Transport and Logistics

В гр. Свищов се проведе първото у нас Национално ученическо състезание по “Митнически и данъчен контрол”
22.02.2017

В гр. Свищов се проведе първото у нас Национално ученическо състезание по “Митнически и данъчен контрол”

Поредното национално ученическо състезание по икономика, което организира Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, предизвика 210 ученици от 22 училища в страната. В 19-то издание на средношколската надпревара, което се проведе в пет направления, участваха ученици от Велико Търново, Видин, Враца, Горна Оряховица, Дупница, Козлодуй, Левски, Полски Тръмбеш, Плевен, Разград, Русе, Свищов, Силистра, София, Стара Загора, Търговище и Хайредин.

За пръв път у нас бе организирано и състезание в направление „Митнически и данъчен контрол”. Състезателите от направление „Митнически и данъчен контрол” бяха поставени в реална среда и се превъплатиха в ролите на митнически и данъчни инспектори. В първото задание те трябваше да извършат проверка на една вносна операция – фирмата-вносител доставя 3 вида натурални сокове от Чили с контейнер през пристанище Варна- Запад. Преглеждайки представените документи (международна фактура, коносамент и сертификат EUR.1) те трябваше да установят правилното оформяне на подадената от вносителя митническа декларация. На участниците в състезанието бяха предоставени и резултатите от извършена фактическа проверка на контейнера относно вида и количеството на внасяните стоки. Въз основа на контролните си действия, екипите установиха извършването на две нарушения от страна на фирмата-вносител – митническа контрабанда и митническа измама с цел избягване заплащането на вносни митни сборове. Като краен резултат шестте участващи екипа оформяха акт за установяване на митническо нарушения и описваха какви санкции трябва да бъдат наложени на фирмата-вносител. В ролята си пък на данъчни контрольори, средношколците трябваше въз основа на предоставена им информация относно дейността на фирма „Х”, да опишат какви проверки биха извършили за да удостоверят правомерността на декларирани разходи от фирмата за предоставени й транспортни услуги от друга фирма.

Освен за 1, 2, 3 място, беше присъдена и специална награда за креативност от Националната организация на митническите агенти (НОМА).

Специална награда на НОМА:

Екип №1 с ментор Анита Димитрова – IV курс, спец. СФК:

Стефани Мийкова и Петър Дойнов от ТГ – Стара Загора

Абибе Мустафа от ПГИ – Разград

245

Кратък анализ на промените, касаещи унищожаването на чуждестранни стоки
16.02.2017

Кратък анализ на промените, касаещи унищожаването на чуждестранни стоки

В края на май 2016 г., с влизането в сила на новия Митнически кодекс на Съюза(Регламент 952/2013, МКС) и актовете по неговото допълване и прилагане (Делегиран регламент 2015/2446 и Регламент за изпълнение 2015/2447) бяха въведени промени, касаещи унищожаването под митнически надзор, които макар и не толкова кардинални, заслужава да бъдат обсъдени.

По – специално, по силата на действащото преди това законодателство, унищожаването беше едно от възможните митнически направления, което можеше да бъде дадено на една чуждестранна стока, било по искане на заинтересуваното лице, било служебно от митническите органи. Съответно, получателят на една стока можеше да поиска да му бъде разрешено да я унищожи под митнически контрол, дори и без да сочи конкретни причини за това, стига унищожаването да не води до някакви разходи за митническата администрация, което условие впрочем е валидно и сега.

Понастоящем, обаче, нещата стоят по по – различен начин, като промяната следва основно от факта, че новият МКС изоставя идеята за митническите направления и респективно за унищожаването, като едно от тях.

В резултат на това, унищожаването се възприема като едно фактическо действие, към което има право да прибегне на първо място митническата администрация.

За разлика от предишната нормативна уредба, по новите правила унищожаването е предвидено по – скоро да се извършва служебно от митническите органи, когато например стоките са изоставени в полза на държавата, но не са могли да бъдат продадени или когато стоките са опасни за живота и здравето на хората, или в случаите когато стоките са обект на общи забрани и ограничения и т.н.

Естествено, оставена е възможност унищожаването да бъде допуснато и по искане на лицето, имащо пряко отношение към стоките, като за целта унищожаването е приравнено на действие по усъвършенстване на стоките (чл. 5, т. 37 от МКС). Следвайки логиката на цитираната разпоредба, унищожаването би могло да бъде допуснато посредством оформянето на режим активно усъвършенстване с всички формалности и последици, присъщи на режима, като разрешаване, обезпечаване, специфична отчетност и т.н.

Съществува и една трета възможност за унищожаване на чуждестранни стоки, която е изключение от общите правила на служебно унищожаване или унищожаване под режим активно усъвършенстване. Става въпрос за унищожаването на дефектни стоки или стоки, които не съответстват на условията на договора и които получателят не може или не желае да изведе от територията на страната. В тези случаи, митническите органи могат да допуснат унищожаване под митнически надзор (чл. 118, пар. 4 от МКС), което наподобява старото митническо направление унищожаване под митнически контрол.

Нещо повече, в горните случаи дори се говори и за унищожаване без предварително разрешаване и без участието на митнически органи – т.нар. унищожаване без митнически надзор, (чл. 180 от Регламент за изпълнение 2015/2447), като последната хипотеза, обаче, е разписана само като възможност за целите на възстановяването или опрощаването на дължимите държавни вземания. Т.е., към нея трябва да се прибягва много внимателно и с уговорката, че тя ще е работеща законова възможност само при условие, че за унищожаването на конкретните стоки бъдат представени безспорни доказателства. Освен това, добре е да се държи сметка и за общата забрана за разпореждане със стоки под митнически надзор без знанието и разрешението на митницата, въведена с чл. 5 на Закона за митниците, нарушаването на която би могло да доведе до сериозни последици. Ето защо, дори и без митнически надзор, препоръчително е унищожаването да се извършва след информиране на администрацията.

Самото унищожаване се извършва чрез механично деформиране, изгаряне или по друг подходящ начин, съобразно естеството на стоките, като следва да се спазват стриктно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. В тази насока няма никакви промени.

Трябва да се има предвид, че както при предното законодателство, така и сега е помислено за отпадъците и остатъците след едно унищожаване, които също са стока и за които също ще трябва да се извършат действия за поставяне под режим или за реекспорт, а също и евентуално ще се дължи и заплащането на вносни митни сборове и ДДС.

 

източник: адв. Георги Горанов

АС „Денкова, Горанов и партньори“

 

СТАНОВИЩЕ НА НОМА ОТНОСНО ЧЛ. 18 ОТ ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ И ЧЛ. 19 ОТ РЕГЛАМЕНТ 952/2013 НА МКС
09.02.2017

СТАНОВИЩЕ НА НОМА ОТНОСНО ЧЛ. 18 ОТ ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ И ЧЛ. 19 ОТ РЕГЛАМЕНТ 952/2013 НА МКС

Във връзка постъпили запитвания от членове, относно необходимостта от предоставяне на доказателство за упълномощаване пред митническите власти, организацията извърши правна консултация, резултатите от която са публикувани и на сайта на НОМА.

         С Регламент 952/2013 г. за създаване на Митнически кодекс на съюза и по-конкретно в чл.19 са установени някои правила, които основно целят да разтоварят държавата от прекомерни регулаторни изисквания в пречка на бизнеса, като прехвърлят изцяло отговорността върху бизнеса в неговото професионално измерение – търговци, регистрирани по ТЗ /митнически представители, икономически оператори/.

Държавата напълно защитава единствено своя интерес чрез правилото: „Лица, които пропуснат да заявят, че действат като митнически представители, или които заявят, че действат като такива, без да са упълномощени за това, се считат, че действат от свое име и за своя сметка“.

Регламентът не говори за пълномощно, т.е. не се сочи конкретна сделка или вид документ. В текстовете на този нормативен акт се говори за доказателства, че лице, което е заявило, че действа като митнически представител е упълномощено от представляваното лице. Митническите органи имат право да изискват такива доказателства. Дадена е и защита на дългогодишните професионални отношения между митнически представители и митнически органи – “ Митническите органи не изискват от лице, което действа като митнически представител, извършващ редовно действия и формалности, да представя всеки път доказателства за упълномощаване, при условие че това лице е в състояние да представи такива доказателства по искане на митническите органи“. Това „състояние“ можем да презюмираме, че фактически се установява след като при извършвани достатъчно на брой проверки е било установено, че митническият представител е в състояние да отговори на митнически органи адекватно.

Следва да се има предвид, че в цялата съдебна практика, съдът изследва, както: трайните отношения между митническия представител и клиента, така и отношенията между митническия агент и митническите органи.

Законът за митниците по отношение на лицата в чл.18 директно препраща към Регламента, а по отношение на доказването на упълномощаването между митнически представител и лицата, ползватели на професионалната услуга, законът е съвсем кратък:

- „Митническите органи могат да изискват от всяко лице, което заявява, че действа като представител, да представи доказателства за това. Освен в случаите по ал. 2, за доказателствата не се изисква нотариална заверка на подписите.“

Законът за митниците също не борави с понятието – пълномощно, а далеч по-широкото – доказателства за това, че едно лице действа като представител на друго.

Пълномощното е едностранна сделка, волеизявление, по силата на което едно лице предоставя права на друго лице да извършва определени действия. Пълномощното се ползва от митническите представители само в отношенията им с митническите органи по процедиране на митнически формалности на дадено лице. Това обаче не е единственият документ между страните – митнически представител – клиент. Пълномощното е отделен документ, който позволява да бъдат запазени в конфиденциалност търговските договорки, но иначе няма никаква пречка „упълномощаването“ да стане в договора, с който се възлагат, респ. приемат услугите по митническо представителство. В едно решение съдът приема, че при превоз, като става въпрос за стока в режим транзит, то превозвачът действа по договор за поръчка /договор, който е консенсуален, но неформален/, когато извършва формалностите по този режим, дори и без пълномощно.

Налице са някои от следните документи между тези страни по договора за извършване на услуги по митническо представителство:

- Кореспонденция между страните преди сключване на договор;

- Постигане на съгласие относно цената на извършваната услуга – според съдебната практика се касае за договор за поръчка;

- Договаряне на рамкови условия при по-големи клиенти;

- Уточнения на документите, които съпътстват стоките при митническото оформяне;

- Декларации, че предоставените на митническия представител данни са верни, че стоките не са под забрана, не са с особен режим и пр.

За да се стигне до упълномощаване за митническо представителство са налице множество действия, облечени в писмена форма между страните, съгласно и съобразно възприетия от съответния търговец начин на работа и документален инструментариум.

С промените държавата вече не се интересува как търговците професионалисти ще оформят отношенията си със своите клиенти, държавата има два инструмента:

- Право да държи митническия представител отговорен;

- Право на проверка на доказателствата за упълномощаване.

От съответния търговец зависи какви правила ще наложи от една страна, за да защити своя интерес и от друга страна, за да стане такъв партньор на митническите органи, за който да е валидно:

1. Че извършва редовно действия и формалности и

2. Че има такова управление на качеството, което гарантира състоянието му да представи доказателства при поискване от органите.

От митническите представители зависи какъв ресурс ще отделят за проверка, защото те трябва да разполагат с доказателства, че лицата, с които подписват договори или им предоставят пълномощия са лица, които имат представителна власт действително.

Регламентът и законът не забранява търговеца да продължи да работи със свръх форма – пълномощно с нотариална заверка без да се изисква такова /с дори изричен текст/ и вероятно това е разумен подход при еднократни или напълно непознати клиенти /стратиращи/.

Митническите представители сами трябва да определят начина си на работа и най-вече колко и какъв ресурс ще използват за проверка на клиентите преди пристъпване към изпълнение на техни митнически формалности, защото това пряко рефлектира върху риска, който ще носят за митническите задължения в последствие.

В края на запитването е посочено, че според юристи на митницата пълномощното със заверка е задължително, защото „ако работим с ненотариално заверени пълномощни, за всяко евентуално нарушение ще бъдем санкционирани ние, а не клиента/поради невъзможност да се докаже, че сме надлежно упълномощени“. Във връзка с изразеното становище от от митницата – считаме, че то не почива на закона, а и не се открива основание за такова мнение в практиката на този етап.

НОМА

София, 09.02.2017

TAPA FSR classification B certificate 2014
20.01.2017

TAPA FSR classification B certificate 2014

НОМА, има удоволствието да съобщи на своите членове, че фирма Гебрюдер Вайс ЕООД е сертифициран по стандарта за сигурност и безопасност TAPA FSR classification B certificate 2014.

Austria – Anti-Wage and Social Dumping Act as of 1st of January 2017
28.12.2016

Austria – Anti-Wage and Social Dumping Act as of 1st of January 2017

 В сила от 1-ви януари 2017 г. всяко трансгранично командироване в Австрия ще подлежи на разпоредбите на Антидъмпинговото социално законодателство (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz LSD-BG).

Транспортните оператори със седалище извън Австрия са задължени да подават предварителна информация за всеки командирован служител, вкл. временно прехвърлен на друго работно място, член на екипаж преди преминаването на границата, независимо дали командироващото предприятие е икономически свързано с австрийско търговски дружество при следните транспортни операции:

всички започващи от или приключващи в Австрия превози

всички каботажни превози в Австрия (облекчаване на съществуващата регулация, тъй като 5 дневния период е отменен)

всички транзитни пътувания и превози, ако началото или края на транзита е Австрия или в непосредствена близост до австрийската федерална граница (също без участието на австрийско търговски дружество)

 Регионалният социално-осигурителен фонд във Виена (Wiener Gebietskrankenkasse) е компетентният център за прилагането и спазването на разпоредбите на Антидъмпинговото социално законодателство (LSD-BG).

Раздел 4 на LSD-BG регламентира формалните изисквания, в случаите на трансгранична работа (от параграф § 19 до § 24):

ü уведомление за всеки командирован служител /уведомление за отдаване под наем на служител

ü документ А1 или E101 за социално осигуряване (издаден от компетентната институция за социално осигуряване в страната на командироващото предприятие – ако няма такъв документ потвърждаващ, че работникът или служителят ще бъде предмет на социалното осигуряване в Австрия през целия период на командироването – на немски език)

ü фиш за работната заплата

ü официално разрешение за работа на командированите служители в страната, където е установен работодателят, ако се изисква такъв документ.

 Посочените документи трябва да са на немски език, а трудовият договор се допуска да бъде на английски. За командированите лица в транспортния сектор документите трябва да са на разположение в кабината на превозното средство при влизане на територията на Австрия или да се удостовери, че са предоставени електронно.

За уведомление за командировани лица в Австрия се използва формуляр ZKO 3. Формуляр ZKO 4 се използва за уведомление на лица отдадени под наем в Австрия.

За командированите служители за по-дълъг период може да се попълни формуляр за 3-месечен период (който още не е публикуван), т.е. не е необходимо да се уведомява поотделно всеки отделен граничен пункт в рамките на период от три месеца.

В случай на повторно нарушение и неспазване на изискванията на LSD-BG, освен административни наказания, на работодателят ще бъде забранено предоставянето на услуги в Австрия за периода от 1 до максимум 5 години.

За повече информация вижте:

http://www.postingofworkers.at/cms/Z04/Z04_10/home

http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_0/home

http://dienstgeber.wgkk.at/portal27/wgkkdgportal/content/contentWindow?contentid=10007.724482&action=2

https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B721d3a1bda1e4750953b05caa085a925&lang=en

https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B721d3a1bda1e4750953b05caa085a925

Източник: КЛЕКАТ/CLECAT

12345...

Членове

доц. д-р Момчил Антов

СА “Д. А. Ценов”

Социални мрежи