web analytics

18.02.2019

Еврокомисията разяснява митническите правила при Брекзит без сделка


Европейската комисия започна интензивна кампания за разясняване на митническите правила и изискванията за косвено данъчно облагане (например ДДС), които ще се прилагат, в случай че на 30 март Обединеното кралство прекрати членството си в ЕС без споразумение, предаде пресслужбата на институцията. Осведомителната кампания е част от подготовката на комисията за Брекзит без сделка и се провежда на фона на призивите на Европейския съвет от декември за активизиране на работата по подготовката за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС при всички възможни сценарии. Кампанията ще информира предприятията, които възнамеряват да търгуват с Обединеното кралство и след 30 март, за необходимите стъпки, осигуряващи възможно най-безпроблемен преход към новите условия. Новата кампания има за цел да повиши осведомеността сред бизнес средите в ЕС, и по-конкретно сред малките и средните предприятия. За да се подготвят за Брекзит без сделка и да продължат търговските си отношения с Обединеното кралство, европейските предприятия трябва: - да преценят дали разполагат с необходимия човешки и технически капацитет във връзка с митническите процедури и правила (например преференциалните правила за произход); - да се снабдят с необходимите митнически разрешения и регистрации, които ще улеснят търговската им дейност, в случай че Обединеното кралство остане част от тяхната верига на доставките; - да се свържат със своите национални митнически органи, за да се информират за необходимите допълнителни мерки. От днес предприятията разполагат с материали, включително списък с пет основни изисквания, с които трябва да се съобразят. Материалите са достъпни на всички езици на ЕС. Макар че ратифицирането на споразумението за оттегляне остава цел на еврокомисията, то е съпроводено с известна несигурност, се отбелязва в съобщението. Ако споразумението за оттегляне бъде ратифицирано преди 30 март, правото на ЕС ще престане да се прилага за Великобритания от 1 януари 2021 година. Ако споразумението не бъде ратифицирано преди 30 март, преходен срок няма да има и правото на ЕС ще престане да се прилага за Великобритания от 30 март. Ако Великобритания се оттегли от ЕС без споразумение, за вноса и износа на стоки към и от британския пазар ще се прилагат правилата за т.нар. трети държави, според които съответните стоки ще бъдат подложени на митнически формалности и надзор. Вносът от Великобритания ще бъде облаган с мита, ДДС и акцизи, докато износът към страната ще бъде освободен от ДДС.

12345...
Еврокомисията разяснява митническите правила при Брекзит без сделка
18.02.2019

Еврокомисията разяснява митническите правила при Брекзит без сделка

Европейската комисия започна интензивна кампания за разясняване на митническите правила и изискванията за косвено данъчно облагане (например ДДС), които ще се прилагат, в случай че на 30 март Обединеното кралство прекрати членството си в ЕС без споразумение, предаде пресслужбата на институцията.

Осведомителната кампания е част от подготовката на комисията за Брекзит без сделка и се провежда на фона на призивите на Европейския съвет от декември за активизиране на работата по подготовката за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС при всички възможни сценарии.

Кампанията ще информира предприятията, които възнамеряват да търгуват с Обединеното кралство и след 30 март, за необходимите стъпки, осигуряващи възможно най-безпроблемен преход към новите условия.

Новата кампания има за цел да повиши осведомеността сред бизнес средите в ЕС, и по-конкретно сред малките и средните предприятия. За да се подготвят за Брекзит без сделка и да продължат търговските си отношения с Обединеното кралство, европейските предприятия трябва:
- да преценят дали разполагат с необходимия човешки и технически капацитет във връзка с митническите процедури и правила (например преференциалните правила за произход);
- да се снабдят с необходимите митнически разрешения и регистрации, които ще улеснят търговската им дейност, в случай че Обединеното кралство остане част от тяхната верига на доставките;
- да се свържат със своите национални митнически органи, за да се информират за необходимите допълнителни мерки.

От днес предприятията разполагат с материали, включително списък с пет основни изисквания, с които трябва да се съобразят. Материалите са достъпни на всички езици на ЕС.

Макар че ратифицирането на споразумението за оттегляне остава цел на еврокомисията, то е съпроводено с известна несигурност, се отбелязва в съобщението. Ако споразумението за оттегляне бъде ратифицирано преди 30 март, правото на ЕС ще престане да се прилага за Великобритания от 1 януари 2021 година. Ако споразумението не бъде ратифицирано преди 30 март, преходен срок няма да има и правото на ЕС ще престане да се прилага за Великобритания от 30 март.

Ако Великобритания се оттегли от ЕС без споразумение, за вноса и износа на стоки към и от британския пазар ще се прилагат правилата за т.нар. трети държави, според които съответните стоки ще бъдат подложени на митнически формалности и надзор. Вносът от Великобритания ще бъде облаган с мита, ДДС и акцизи, докато износът към страната ще бъде освободен от ДДС.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
05.02.2019

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ” /НОМА/

От: Емил Иванов Дандолов, в качеството си на председател на „НАЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ” /НОМА/, с ЕИК 130115696

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 11, ал. 2 и ал.3 от Устава на НОМА и Решение на Управителния съвет на организацията и по инициатива на последния, Ви каня да присъствате на заседание на Общото събрание на членовете на НОМА, което ще се проведе на 20.02.2019г. от 15:30 часа на адрес: София 1336, ул. Андрей Германов № 11, при следния дневен ред:

 1. Приемане на отчета Управителния съвет за дейността на НОМА за 2018 г.;
 2. Приемане на бюджет на НОМА за 2019г.;

  3. Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018г.;

  4. Промени в устава на НОМА;

  5. Осбовождаване от длъжност на членовете и избор на нов Управителния съвет нa НОМА;

  6. Освобождаване от длъжност на Председателя и избор на нов Председател на НОМА

7. Разни.

Съгласно Устава на дружеството членовете се представляват от законните им представители или упълномощени с писмено пълномощно лица. Моля да използвате приложения към поканата образец на пълномощно.

 С УВАЖЕНИЕ:________________________

(Емил Дандолов – Председател на НОМА)

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ /НОМА/
28.01.2019

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИТЕ АГЕНТИ /НОМА/

На 24.01.2019 г. от 15:30 часа, на адрес: гр. София 1336, ул. Андрей Германов № 11, по покана на Управителния съвет на Национална организация на митническите агенти (НОМА), ЕИК 130115696, със седалище в гр. София, п.к. 1336, ул. “Андрей Германов” № 11, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, се проведе заседание на Общото събрание (ОС) на НОМА, при следния предварително обявен дневен ред:

 1. Приемане на отчета Управителния съвет за дейността на НОМА за 2018 г.;
 2. Приемане на бюджет на НОМА за 2019 г.;
 3. Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018 г.;
 4. Промени в устава на НОМА;
 5. Осбовождаване от длъжност на членовете и избор на нов Управителния съвет нa НОМА;
 6. Освобождаване от длъжност на Председателя и избор на нов Председател на НОМА;
 7. Разни.

Всички членове са предварително уведомени за дневния ред на ОС с изрични писмени покани, получени по надлежния ред, както и чрез електронно писмо, адресирано до предоставения електронен контакт (електронна поща).

На заседанието присъстват представители на 12 членове на НОМА от общо 18 членове – налице е необходимият кворум и ОС може да взема законосъобразни решения. ОС пристъпи към разглеждане на въпросите от дневния ред.

 ПО ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:

 След като обсъди представения от Управителния съвет отчет за дейността на НОМА за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г., ОС ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

ПРИЕМА без възражения отчета за дейността на НОМА за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г., представен от Управителния съвет чрез Председателя Емил Иванов Дандолов.

ПО ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:

 След като обсъди предложения от Управителния съвет проект за определяне на бюджет на НОМА за 2019 г., както и предложенията относно размера и срока за внасяне на годишния членски внос, ОС ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

ПРИЕМА без възражения проекта за бюджет на НОМА за 2019 г.

ОПРЕДЕЛЯ годишен членски внос за 2019 г. в размер на 400,00 лева, който да бъде внесен от редовните членове на Сдружението и в размер на 100,00 лева, който да бъде внесен от асоциирани членове на Сдружението, съобразно чл. 23, ал. 2 и ал. 3  от Устава на НОМА.

 ПО ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред:

 След като обсъди предложението за освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2013 година, ОС ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

 ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ Председателя и членовете на Управителния съвет за дейността им в това качество за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

 ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

 След като обсъди предложенията за промени в Устава на Сдружението, ОС ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

 ИЗМЕНЯ СЕ чл. 8, ал. 2 по следния начин: „Решението на Управителния съвет за изключване подлежи на обжалване пред Общото събрание на Сдружението в едномесечен срок от получаване на писменото съобщение за това, но не по-късно от една година от датата на вземането на решението.“

 ИЗМЕНЯ СЕ чл. 11, ал. 3 по следния начин: „Общото събрание се свиква с писмена покана, която се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията и се публикува на електронния сайт на организацията най-малко 14 дни преди определената дата на събранието. Поканата може да се изпрати до всеки член чрез лично връчване на получателя или чрез електронно писмо, адресирано до предоставения контакт, или чрез  препоръчано писмо с обратна разписка в посочения срок. В поканата се посочва датата, часа, дневния ред и мястото за провеждане на Общото събрание.“

ИЗМЕНЯ СЕ чл. 14, ал. 1, т. 5, като заличава думите „Контролния съвет“

СЪЗДАВА СЕ нова т. 9 на чл. 14, ал. 1 със следния текст: „Взема решение за откриване на позиции за назначаване на служители, наети за подпомагане дейността на Председателя, и за определяне възнаграждението им.“

ИЗМЕНЯ СЕ чл. 14, ал. 4 по следния начин: „Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава и могат да бъдат оспорвани пред окръжния съд по седалището на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.“

ОТМЕНЯ СЕ чл. 19

ИЗМЕНЯ СЕ чл. 21, ал. 3 по следния начин: „Председателят ръководи оперативно работите на Сдружението и решава въпросите, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание и Управителния съвет, включително назначава и освобождава от длъжност работници и служители, наети за подпомагане дейността му, при открити позиции съгласно чл.14, ал.1, т.9.“

ПО ТОЧКА ПЕТА от дневния ред:

 След обсъждане и избор на нови членове на Управителния съвет, ОС ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

 ОСВОБОЖДАВА членовете на Управителния съвет от дейността им тяхното избиране на 29.09.2016 г. до настоящия момент, като на тяхно място

ИЗБИРА нов Управителен съвет, за следващ мандат от 3 години, съгласно Устава на НОМА, в следния състав:

 1. Емил Иванов Дандолов
 2. Божидар Божидаров Иванчев

 ПО ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред:

 След обсъждане и избор на председател на Сдружението, ОС ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

 ОСВОБОЖДАВА Емил Иванов Дандолов от позицията Председател на Сдружението, като го освобождава от отговорност за периода от неговото назначаване – 08.04.2013 г. до настоящия момент.

ИЗБИРА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ на НОМАМомчил Бориславов Антов, който, съгласно чл. 21, ал. 1 от Устава е и член на Управителния съвет по право.

 ПО ТОЧКА СЕДМА от дневния ред:

 След обсъждане на предложенията по последната точка от дневния ред, ОС ЕДИНОДУШНО ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

ВЪЗЛАГА на Председателя на Сдружението – Момчил Бориславов Антов лично или чрез упълномощено от него лице, да предприеме всички необходими действия за привеждане в изпълнение на взетите днес решения, включително да ги обяви пред Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД, ЗАСЕДАНИЕТО СЕ ЗАКРИ.

EU team in Korea for government consultations over labour commitments under the trade agreement
22.01.2019

EU team in Korea for government consultations over labour commitments under the trade agreement

Today, the EU has begun government consultations with the Republic of Korea regarding the country’s implementation of commitments related to trade and sustainable development under the EU-Korea free trade agreement. The aim is to arrive at an amicable and mutually satisfactory solution to the EU’s concerns, specifically on labour rights.

The EU has two key longstanding concerns with regard to Korea’s implementation of the commitments on multilateral labour standards and agreements in the chapter on trade and sustainable development, in particular those concerning:

 • the respect for the International Labour Organisation (ILO) fundamental principles of freedom of association and the right to collective bargaining
 • the pending ratification by Korea of four fundamental ILO Conventions: two concerning freedom of association and the right to collective bargaining; and two concerning forced labour

Both issues are closely interrelated and require a number of legislative and administrative reforms on labour in Korea.
Background
On 17 December 2018 the EU formally requested consultations with the government of the Republic of Korea.
For more information

Press release: EU steps up engagement with Republic of Korea over labour commitments under the trade agreement
Link to the request for consultations

source: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1973

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/72 of 17 January 2019 imposing a definitive countervailing duty on imports of electric bicycles originating in the People’s Republic of China
22.01.2019

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/72 of 17 January 2019 imposing a definitive countervailing duty on imports of electric bicycles originating in the People’s Republic of China

THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union (1), and in particular Articles 15 and 24(1) thereof, Whereas: 1.PROCEDURE 1.1.Initiation (1) On 21 December 2017, the European Commission (‘the Commission’) initiated an anti-subsidy investigation with regard to imports into the Union of electric bicycles originating in the People’s Republic of China (‘the PRC’, ‘China’ or ‘the country concerned’). The initiation was based on Article 10 of Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Union (‘the basic Regulation’). It published a Notice of initiation in the Official Journal of the European Union (‘Notice of initiation’) (2). (2) The Commission initiated the investigation following a complaint lodged on 8 November 2017 by the European Bicycle Manufacturers Association (‘EBMA’ or ‘the complainant’) on behalf of Union producers representing more than 25 % of the total Union production of electric bicycles. The complaint contained evidence of subsidisation and of a resulting injury that was sufficient to justify the initiation of the investigation. (3) Prior to the initiation of the anti-subsidy investigation, the Commission notified the Government of China (‘GOC’) (3) that it had received a properly documented complaint, and invited the GOC for consultations in accordance with Article 10(7) of the basic Regulation. The GOC accepted the offer for consultations, which were held on 18 December 2017. During the consultations, due note was taken of the comments submitted by the GOC. However, no mutually agreed solution could be reached. (4) On 18 July 2018, the Commission imposed a provisional anti-dumping duty on imports of the same product originating in the PRC (4) (‘the anti-dumping Regulation’) in an investigation which had been initiated by Notice published on 20 October 2017 (5) (‘the parallel anti-dumping investigation’). (5) The injury, causation and Union interest analyses performed in the present anti-subsidy investigation and the parallel anti-dumping investigation are mutatis mutandis identical, since the definition of the Union industry, the representative Union producers and the investigation period are the same in both investigations. All the relevant elements pertaining to these aspects have been taken into account also in the present investigation. (6) The GOC, the China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic products (‘CCCME’), the Collective of European Importers of Electric Bicycles (‘CEIEB’), the latter both representing several interested parties, submitted comments after the initiation of the proceeding. (7) These parties argued that the reasons for which the Commission granted confidential treatment to the identity of some of the interested parties supporting the complaint were both insufficient and unfounded. They added that some Union producers import complete electric bicycles from the PRC and thus, in light of Article 9(1) of the

basic Regulation, may be precluded from being considered as being part of the Union Industry. They pointed out that confidential treatment of the identity of some of the interested parties precludes the exporting producers from properly examining the standing in this case. In a similar vein, they argued that the complaint does neither contain a list of all known Union producers of the like product, nor the volume and value produced by these producers. (8) The Commission rejected this claim. The Commission recalled that Article 9(1) of the basic Regulation does not preclude considering some Union producers as part of the domestic industry just because they import the product concerned. Moreover, the Commission was satisfied with the level of support expressed by the Union industry for the initiation of the case at hand. In addition, the complaint contained a list of known producers in the Union (6), as well as their total production volume (7). Interested parties were, accordingly, able to assess the list of known Union producers of the like product. (9) This information allowed the GOC, the CCCME and the CEIEB to identify that two companies listed as Union producers are also importing electric bicycles from the country concerned. It is therefore clear that these interested parties could fully exercise their rights of defence in this respect. (10) The claims were therefore rejected. (11) The CCCME further argued that the complaint lacked the necessary level of sufficient evidence to result in the initiation of an investigation. The CCCME gave four reasons to support this claim. (12) First, the import data, based on Chinese export statistics obtained from Chinese customs, together with the adjustments made to it to filter out the product subject to this investigation, should not be kept confidential and its source should be duly examined by the Commission. (13) Second, certain information in the complaint such as, for instance, the alleged overcapacity in the relevant sector in the PRC, is misleading as they relate not only to the electric bicycles sector but electric bicycles and bicycles together. Similarly, the value of the Union’s electric bicycles market would be overestimated as it covers all light electric vehicles and not only electric bicycles. (14) Third, while the complaint focuses on claims of subsidisation of the Chinese electric bicycles market, it never examines subsidies existing in Europe. (15) Fourth, according to the CCCME, the complaint made a series of unjustified claims that are harmful to the electric bicycles industry in the PRC, alleging that it is the Union producers who drive the innovation in this business and that the Chinese producers are merely replicating the status quo of the Union-developed electric bicycles technology. (16) The Commission carried out an examination of the complaint in accordance with Article 10 of the basic Regulation, coming to the conclusion that the requirements for initiation of an investigation were met, namely that the adequacy and accuracy of the evidence presented by the complainant was sufficient. According to Article 10(2) of the basic Regulation, a complaint shall contain such information as is reasonably available to the complainant on the factors indicated therein. On the basis of the evidence provided, the Commission deemed that requirement satisfied. In this respect, none of the aspects raised by CCCME was dispositive for the Commission to have initiated the investigation into the alleged injurious subsidisation. (17) First, regarding the Chinese import data, the Commission refers to Section 3.2 of Implementing Regulation (EU) 2018/671 (‘the registration Regulation’) (8) and to section 4.3.1 of the present Regulation, where that argument is sufficiently addressed. (18) Second, regarding the overcapacity in China, it is indeed relevant to examine overcapacities for electric bicycles and bicycles together, since production capacity for bicycles can be converted to electric bicycles with little cost or effort (see recital (634), and there is evidence on record that this is indeed regularly done by companies producing both products. (19) Finally, the elements concerning innovation and replication or subsidies in the EU had no weight on the Commission’s assessment underlying the initiation of this case, as they do not fall within the factors considered for this purpose.

(20) The Commission therefore concluded that the complaint contained sufficient evidence of subsidisation and of resulting material injury that was sufficient to justify the initiation of the investigation. 1.2.Registration of imports (21) On 31 January 2018, the complainant submitted a request for registration of imports of electric bicycles from the PRC under Article 24(5) of the basic Regulation. On 3 May 2018, the Commission published the registration Regulation making imports of electric bicycles from the PRC subject to registration as of 4 May 2018 onwards. (22) Responding to the request for registration, interested parties submitted comments that were addressed in the registration Regulation. The Commission confirmed that the complainants submitted sufficient evidence justifying the need to register imports. In particular, imports and market shares from the PRC had sharply increased. The comments were therefore rejected. 1.3.Investigation period and period considered (23) The investigation of subsidisation and injury covered the period from 1 October 2016 to 30 September 2017 (‘the investigation period’ or ‘IP’). The examination of trends relevant for the assessment of injury covered the period from 1 January 2014 to 30 September 2017 (‘the period considered’). 1.4.Interested parties (24) In the Notice of initiation, the Commission invited interested parties to contact it in order to participate in the investigation. In addition, the Commission specifically informed the complainant, other known Union producers, the known exporting producers and the GOC, the known importers, suppliers and users, traders, as well as associations known to be concerned about the initiation of the investigation and invited them to participate. (25) Interested parties had an opportunity to comment on the initiation of the investigation and to request a hearing with the Commission and/or the Hearing Officer in trade proceedings. 1.5.Sampling (26) In the Notice of initiation, the Commission stated that it might sample the interested parties in accordance with Article 27 of the basic Regulation. 1.5.1.Sampling of Union Producers (27) In its Notice of initiation, the Commission stated that it had provisionally selected a sample of Union producers. The Commission selected the sample on the basis of the highest representative sales volumes of the like product in the investigation period whilst ensuring a spread in product types and a geographical spread. (28) This sample consisted of four Union producers. The sampled Union producers accounted for 60 % of the total production volume and 58 % of total sales of the Union industry. The Commission invited interested parties to comment on the provisional sample. (29) In light of the above, the Commission confirmed that the sample is representative of the Union industry. 1.5.2.Sampling of importers (30) To decide whether sampling was necessary and, if so, to select a sample, the Commission asked unrelated importers to provide the information specified in the Notice of initiation. (31) Twenty-one unrelated importers provided the requested information and agreed to be included in the sample. In accordance with Article 27(1) of the basic Regulation, the Commission selected a sample of five unrelated importers on the basis of the largest volume of imports into the Union. In accordance with Article 27(2) of the basic Regulation, all known importers concerned were consulted on the selection of the sample. (32) In light of the above, the Commission concluded that the sample is representative of the cooperating importers.

1.5.3.Sampling of exporting producers (33) To decide whether sampling was necessary and, if so, to select a sample, the Commission asked all exporting producers in the PRC to provide the information specified in the Notice of initiation. In addition, the Commission requested the authorities of the GOC to identify and/or contact other exporting producers, if any, that could be interested in participating in the investigation. (34) Seventy-eight exporting producers/group(s) of exporting producers in the country concerned provided the requested information and agreed to be included in the sample. In accordance with Article 27(1)(b) of the basic Regulation, the Commission selected the following sample of five groups of exporting producers on the basis of the volume of the product concerned referred to in recital (60) below exported to the Union also taking into consideration the level of investments relating to the product concerned during the investigation period and the geographical spread. This is considered to be the largest representative volume of exports to the Union which could reasonably be investigated within the time available: — Bodo Vehicle Group Co., Ltd. (Bodo), — Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd. (Giant), — Jinhua Vision Industry Co., Ltd. and Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd. (Jinhua Vision Group), — Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd. (Rununion Group), — Yadea Technology Group Co., Ltd. (Yadea Group). (35) The sampled groups of exporting producers (‘the sampled exporting producers’) represented 43 % of the total imports of the product concerned to the Union. (36) In accordance with Article 27(2) of the basic Regulation, all known exporting producers concerned, and the GOC, were consulted on the selection of the sample. Comments on the proposed sample were received from the complainant and three exporting producers, one included, two not included in the sample. (37) The complainant observed that Tianjin and Jiangsu are the provinces with the largest production of electric bicycles. In this regard, the complainant argued that the proposed sample underrepresented the Tianjin-based companies and proposed to insert another exporting producer in the sample. (38) The Commission observed that two companies within the sampled exporting producers or group of companies were based in Tianjin. Therefore, the Commission considered that the companies based in the Municipality of Tianjin were sufficiently covered. (39) One cooperating exporting producer, which was not sampled, requested to be included in the sample. Its request was based on three elements. First, the company exported to the Union via a related trader. Second, the company imported a large amount of input materials. Third, including the company would result in a higher geographical spread of the sample. (40) The Commission did not consider the first two elements to be a criterion for selecting a sample, which should be based in accordance with Article 27(1) on the largest representative volume of exports of the product subject to an investigation that can be investigated within the time available. In addition, among the companies which made themselves known during the sampling exercise there are several selling into the Union using a related trader and were also exporting input material. Moreover, the Commission already considered sufficient the geographical spread reached with the proposed sample, covering three of the most important regions for the electric bicycles production, therefore the request was rejected. (41) One exporting producer, which was sampled, requested to be excluded from the sample. Its request was based on three elements. First, the company exported a lower volume than the other four sampled groups. Second, they restated downwards their level of investments, clarifying that the amount considered by the Commission was inclusive of investments in other products. Third, they are present in a geographical area which is already covered by other companies in the sample. (42)The Commission based its selection not only on the export volumes to the European Union, also taking into consideration indicia of the alleged subsidisation, according to the information available on the cooperating companies’ last available Annual Accounts and the geographical spread, during the investigation period. The exporting producer in question, considering all these factors together, was considered to be already represented by the selected sample.

source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0073&from=EN

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/67 of 16 January 2019 imposing safeguard measures with regard to imports of Indica rice originating in Cambodia and Myanmar/Burma
22.01.2019

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/67 of 16 January 2019 imposing safeguard measures with regard to imports of Indica rice originating in Cambodia and Myanmar/Burma

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/67 of 16 January 2019 imposing safeguard measures with regard to imports of Indica rice originating in Cambodia and Myanmar/Burma

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0067&from=EN

EU imposes safeguard measures on rice from Cambodia and Myanmar
22.01.2019

EU imposes safeguard measures on rice from Cambodia and Myanmar

An investigation has confirmed a significant increase of imports of Indica rice from Cambodia and Myanmar into the European Union that has caused economic damage to European producers. The European Commission has therefore decided today to re-introduce import duties that will be steadily reduced over a period of three years.

According to the Commission’s decision, to be published in tomorrow’s Official Journal, as of 18 January the European Union will reinstate the normal customs duty on this product of €175 per tonne in year one, progressively reducing it to €150 per tonne in year two, and €125 per tonne in year three.

During the investigation launched in March 2018, the Commission found that imports of Indica rice from both countries combined have increased by 89% in the past five rice-growing seasons. At the same time, the investigation found that the prices were substantially lower than those on the EU market and had actually decreased over the same period. This surge in low-price imports has caused serious difficulties for EU rice producers to the extent that their market share in the EU dropped substantially from 61% to 29%.

Cambodia and Myanmar are beneficiaries of the EU’s Everything But Arms (EBA) trade scheme, which unilaterally grants duty-and quota-free access to the world’s least developed countries (apart from arms and ammunition). This is one pillar of the EU’s Generalised Scheme of Preferences (GSP) tariff-reduction scheme for developing countries. Today’s action is being taken using the safeguards mechanism of the GSP Regulation.

Background

The initial request for trade safeguards on rice imports was tabled by the Italian government in February 2018 and supported by all other EU rice growing Member States (Spain, France, Portugal, Greece, Hungary, Romania and Bulgaria). The Commission opened a formal investigation on 16 March 2018. The measures will be in place for three years.

The decision will be published in the EU’s Official Journal on 17 January and will enter into force the following day.

For More Information

EU trade relation with Cambodia

EU trade relations with Myanmar

Generalised scheme of preferences

source: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1970

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 6 от 2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците (ДВ, бр. 75 от 2016 г.)
21.01.2019

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 6 от 2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците (ДВ, бр. 75 от 2016 г.)

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 6 от 2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците (ДВ, бр. 75 от 2016 г.)

С Наредба № 6 от 2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците (Наредба № 6 от 2016 г.), издадена от министъра на финансите, се уреждат условията и редът за разпореждане чрез унищожаване на задържани, отнети или изоставени в полза на държавата стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците (ЗМ) с изключение на акцизните стоки.

С § 50 и § 64, първо изречение от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 98 от 2018 г.), са извършени промени в Закона за митниците и са предвидени структурни промени в Агенция „Митници“. Прието е, че Агенция „Митници“ е структурирана в Централно митническо управление и териториални дирекции. Териториалната дирекция е структурирана в териториално управление и митнически бюра и/или митнически пунктове. Териториалните дирекции се ръководят и представляват от директор. Съществуващите митници се закриват със заповед на министъра на финансите, на основание чл. 8 от Закона за митниците.

Направените предложения са във връзка с промените в структурата на Агенция „Митници“, съгласно чл. 7, ал. 2 и 4, чл. 8 и чл. 9, ал. 4 от Закона за митниците (в сила от 07.01.2019 г.).

източник: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4027

ПРОЕКТ!

Наредба за изменение на Наредба № 6 от 2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците

(ДВ, бр. 75 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „началника на съответната митница“ се заменят с „директора на съответната териториална дирекция“.

2. В ал. 2, изречение първо думите „заместник-началник на митница“ се заменят със „заместник-директор на териториална дирекция“.

3. В ал. 3, изречение първо думите „началника на митницата“ се заменят с „директора на териториалната дирекция“.

§ 2. В чл. 4, ал. 1 думите „началникът на митницата“ се заменят с „директорът на териториалната дирекция“.

§ 3. В чл. 8 думите „началник на митница“ се заменят с „директор на териториална дирекция“.

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

МОТИВИ

към проектa на Наредба за изменение на Наредба № 6 от 2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците

(ДВ, бр. 75 от 2016 г.)

С Наредба № 6 от 2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците (Наредба № 6 от 2016 г.), издадена от министъра на финансите, се уреждат условията и редът за разпореждане чрез унищожаване на задържани, отнети или изоставени в полза на държавата стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците (ЗМ) с изключение на акцизните стоки.

С § 50 и § 64, първо изречение от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 98 от 2018 г.), са извършени промени в Закона за митниците и са предвидени структурни промени в Агенция „Митници“. Прието е, че Агенция „Митници“ е структурирана в Централно митническо управление и териториални дирекции. Териториалната дирекция е структурирана в териториално управление и митнически бюра и/или митнически пунктове. Териториалните дирекции се ръководят и представляват от директор. Съществуващите митници се закриват със заповед на министъра на финансите, на основание чл. 8 от Закона за митниците.

Направените предложения са във връзка с промените в структурата на Агенция „Митници“, съгласно чл. 7, ал. 2 и 4, чл. 8 и чл. 9, ал. 4 от Закона за митниците (в сила от 07.01.2019 г.).

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Устройствения правилник на Агенция „Митници“ (посл. изм. с ДВ, бр. 2 от 2019 г.), Агенцията е структурирана в Централно митническо управление и в териториални дирекции. Съгласно чл. 29, ал. 1 от същия акт, териториалната дирекция е административно звено в структурата на Агенцията, като се ръководи и представлява от директор (чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Агенция „Митници“).

С предложените промени се прецизират текстове от наредбата – изменят се чл. 3, ал. 1, 2 и 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 8, като думите „заместник-началник на митница“ се заменят със „заместник-директор на териториална дирекция“ и навсякъде думите „началника на съответната митница“, „началника на митницата“, „началникът на митницата“ и „началник на митница“ се заменят съответно с „директора на съответната териториална дирекция“, „директора на териториалната дирекция“, „директорът на териториалната дирекция“ и „директор на териториална дирекция“.

С предложените промени в Наредба № 6 от 2016 г. не се възпрепятства дейността, не се увеличават разходите и не се създава допълнителна административна тежест за икономическите оператори. Предложените промени в наредбата няма да доведат до необходимост от допълнителни финансови средства за бюджета.

С проекта не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвен анализ за съответствие с европейското право

Отговорна дирекция:  Агенция “Митници”
E-mail:  pr@customs.bg
Въвеждане в реална експлоатация на нова Митническа информационна система за внасяне (МИСВ) на Агенция „Митници“
07.01.2019

Въвеждане в реална експлоатация на нова Митническа информационна система за внасяне (МИСВ) на Агенция „Митници“

Новата информационна система за внасяне е разработена в съответствие с изискванията заложените в новата законодателна рамка -  Регламент (ЕС) No 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза (МКС), Делегиран регламент на Комисията (EC) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) No 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (Делегиран регламент – ДР) и  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) No 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза ( Регламент за изпълнение – РИ).

В тази връзка Агенция „Митници” Ви информира, че в срок до 24.00 часа на 07.01.2019 г., икономическите оператори следва да предприемат необходимите действия по отношение на заявяване на достъп до МИСВ и делегиране на права за митническо представителство.

За целите на използването на МИСВ е необходимо да бъдат заявени профилите „Митническата информационна система за внасяне” и „Митническо задължение” чрез услугата „Управление на потребителите и достъпа” на Е-портала на Агенция „Митници”. Правата по тези профили автоматично ще се активират от 00.00 часа на 08.01.2019 г.

Съществуващите към момента профили на икономическите оператори за подаване на митнически декларации за внасяне (МДВ) и декларации за временно складиране (ДВС) по електронен път ще са активни до 24.00 часа на 07.01.2019 г.

До 24.00 часа на 07.01.2019, електронното подаване на митнически декларации за внасяне (МДВ) (съобщение BG715) и декларации за временно складиране (ДВС) (съобщение BGM15) ще се осъществява към модул „Внасяне” на Българската интегрирана митническа информационна система (БИМИС).

Считано от 08.01.2019 г. електронното подаване на митнически декларации за внасяне (МДВ) и декларации за временно складиране (ДВС) (съобщения BG415*) ще се осъществява към Митническата информационна система за внасяне (МИСВ), като електронното подаване на МДВ и ДВС към модул „Внасяне” на БИМИС ще бъде преустановено.

В тази връзка, следва да се има в предвид, че по отношение на Митническата декларация за внасяне (МДВ) и декларации за временно складиране (ДВС) не се прилага Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) No 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза (МКС), за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие.

Митническата декларация за внасяне (МДВ) и декларации за временно складиране (ДВС), следва да бъде оформена в съответствие с изискванията за данни заложени в Приложение Б на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза и Регламент за изпълнение (ЕС) 2447/2015 за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.

В допълнение на горното следва да се има предвид, че когато митническата декларация се счита за заявление за разрешение за специални режими Активно усъвършенстване, Временен внос и Специфична употреба в съответствие с чл. 163 от ДР(опростена процедура за издаване на разрешение), освен данните по приложение Б, допълнително се предоставят и данните по колона 8f (Заявление и разрешение за използване на режим временен внос, специфична употреба, активно усъвършенстване или пасивно усъвършенстване в ситуации, в които се прилага чл.163 във вр. с  чл. 211, пар.1, буква „а” от МКС) от ПРИЛОЖЕНИЕ A на ДР и РИ.

Митническата информационна система за внасяне (МИСВ) е разработена в рамките на проект „Надграждане на основните системи на Агенция „Митници” за предоставяне на данни и услуги към външни системи – БИМИС 2020 (фаза 1)”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

източник: https://customs.bg/wps/portal/agency/media-center/on-focus/26-11-info-sisem-new-vnos

Считано от 00.00 часа на 07.01.2019 г. влизат в сила промените в структурата на Агенция „Митници“
07.01.2019

Считано от 00.00 часа на 07.01.2019 г. влизат в сила промените в структурата на Агенция „Митници“

Считано от 00.00 часа на 07.01.2019 г. в структурата на Агенция „Митници“ се закриват съществуващите досега митници и се създават пет нови териториални дирекции – Тракийска (с обхвата на Митница Пловдив), Югозападна (с обхвата на митници Югозападна, Столична и Аерогара София), Дунавска (с обхвата на митници Русе, Свищов и Лом),  Северна морска (с обхвата на Митница Варна) и Южна морска (с обхвата на Митница Бургас).

Дейността, компетентността, правата и задълженията на закритите митници преминават съответно:

 •       На Митница Пловдив към Териториална дирекция Тракийска;
 •       На Митници Аерогара София, Столична и Югозападна – към Териториална дирекция Югозападна;
 •       На Митници  Лом, Свищов и Русе – към Териториална дирекция Дунавска;
 •       На Митница Варна към Териториална дирекция Северна морска;
 •       На Митница Бургас към Териториална дирекция Южна морска.

Закриващите се митническите учреждения довършват митническите формалности за съответните митнически операции до 00.00 часа на 07.01.2019 г. Започнатите, но неприключени към 00.00 часа на 07.01.2019 г. операции, се довършват от съответните правоприемащи структури.

Започнатите от компетентните органи и длъжностни лица в закриващите се митници и митнически учреждения производства се довършват от компетентните органи и длъжностни лица от правоприемащите структури, съгласно действащото законодателство.

Актуален списък на учрежденията правоприемници можете да намерите ТУК.

Списък на кодовете и компетентностите на учрежденията можете да видите ТУК (приложение към Заповед № ЗАМ -1758 от 27 декември 2018 г. (ДВ, бр. 2 от 2019 г.))

Компетентностите и териториалния обхват на новите учреждения относно облагането с акциз и контрола върху производството, складирането, движението и обезпечаването на акцизните стоки се определя със Заповед № ЗАМ-1766/32-376427 от 28 декември 2018 г. (ДВ, бр. 2 от 2019 г.)

Информация за промени в банковите сметки на митничеките учрежденияе публикувана в раздел БАНКОВИ СМЕТКИ

Поради необходимостта от пренастройването на електронните системи е обявена временна неработоспособност на следните системи:

•          БАЦИС от 00.00 ч. до 02.00 ч. на 07.01.2019 г.;

•          МИСТ, СКВ, МИСИ, МИСВ, РЕЗМА, ЕОРИ, СРД2 от 00.00 ч. до 09.00 ч. на 07.01.2019 г.

За времето на неработоспособност на системите обработката се извършва в „авариен режим“, съгласно указания за обявяване, прекратяване и организация на работа, при възникване на проблем с функционирането на информационните системи на Агенция „Митници”, свързани с режими на внасяне, изнасяне и транзит на стоки.

Няма промяна в организацията на работа относно стоки, подлежащи на ветеринарен и фитосанитарен контрол, както и на други стоки, подлежащи на специална регулация, като те се обработват от новите учреждения съгласно Заповед ЗАМ – 1759 от 27 декември 2018 г. за изменение на  Заповед № ЗАМ-1125/32-309807 от 4.11.2016 г. на директора на Агенция „Митници“ (ДВ, бр. 94 от 2016 г.), изменена със Заповед № ЗАМ-1154/32-242605 от 21.08. 2018 г. на директора на Агенция „Митници“ (ДВ, бр. 74 от 2018 г.), публикувана в  Държавен вестник, бр.2 от 2019 г.

източник: https://customs.bg/wps/portal/agency/media-center/on-focus/04-01-new-structura

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
03.01.2019

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Проект!

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; доп., бр. 61 от 2006 г., бр. 70 от 2006 г., бр. 8 и 33 от 2007 г., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г., бр. 12 и 28 от 2014 г., бр. 49 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 13 и 80 от 2017 г., бр. 60 от 2018 г.) §1. В чл. 4б се правят следните изменения: 1. В ал. 5 думите „началника на митница Столична“ се заменят с „директора на териториална дирекция Югозападна“. 2. В ал. 6 думите „Митница Столична“ и „Началникът на митница Столична“ се заменят съответно с „Териториална дирекция Югозападна“ и „Директорът на териториална дирекция Югозападна“. §2. В чл. 22, ал. 2 се създава изречение второ: „При зареждането на плавателни и въздухоплавателни средства с енергийни продукти се прилагат формалностите във връзка с митническа декларация за износ съгласно чл. 269, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 269 от 10 октомври 2013 г.).“ §3. В чл. 23а, ал. 3 се създават т. 4 – 6: „4. декларация по образец съгласно приложение № 4з или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 4з, която се предоставя на доставчика от корабопритежателя на плавателен съд, независимо дали е установен или не е установен на територията на страната, и с която се декларират целите на плаването, във връзка с изпълнението на критериите за прилагане на правото за възстановяване на акциз за енергийни продукти по чл. 26, ал. 2 от закона; 5. декларация по образец съгласно приложение № 4и или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 4и, която се предоставя на доставчика от законен представител или упълномощено лице на авиационен оператор, независимо дали е установен или не е установен на територията на страната, с която се декларират целите на въздухоплаването, във връзка с изпълнението на критериите за прилагане на правото за възстановяване на акциз за енергийни продукти по чл. 26, ал. 2 от закона; 6. митническа декларация, удостоверяваща напускането на енергийните продукти на митническата територия на Съюза с тяхната доставка на борда на плавателно или въздухоплавателното средство, в която лицето доставчик е вписано като износител.“ §4. В глава втора наименованието на раздел Vб се изменя така: „Ред и начин за осъществяване на дейности по обработка на тютюневи листа и дейности с отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона“ §5. В глава втора, раздел Vб се създава чл. 26п: „Чл. 26п. (1) Лицата, които извършват дейност по обработка на тютюневи листа, които не съдържат глицерин, декларират това обстоятелство пред компетентното митническо учреждение по местонахождение на обекта. 2 (2) При промяна на декларираните обстоятелства лицата са длъжни да уведомят директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта в 7 дневен срок от настъпването им. (3) За удостоверяване истинността на декларираната информация митническите органи могат да извършват проверки и да вземат проби за лабораторен анализ.“. §6. В глава втора се създава раздел Vв с чл. 26р: „Раздел Vв Специален ред на уведомяване на митническите органи за акцизни стоки с колекционерска стойност Чл. 26р. (1) Уведомлението по чл. 45ж от закона се подава на хартиен носител до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта/помещението, където ще се съхраняват акцизните стоки с колекционерска стойност. (2) Уведомлението по ал. 1 се подава от лицето, което е придобило акцизните стоки с колекционерска стойност, предварително, но не по-късно от три дни от датата на придобиването им. (3) Акцизните стоки с колекционерска стойност, които ще бъдат предлагани за продажба в страната или ще бъдат съхранявани в обекти или помещения, свързани със стопанска дейност, се въвеждат в данъчен склад за поставяне на бандерол. (4) Акцизните стоки по ал. 3 се съхраняват в данъчния склад като стоки на вложител по чл. 65, ал. 3, т. 2 от закона. (5) Уведомлението по ал. 1 се подава по образец съгласно приложение № 4к.“. §7. В чл. 37а, ал. 5 след думите „по чл.57а, ал.1, т.1-3б, 5 и 6 от закона“ се добавя „или при промяна в обстоятелствата, отнасящи се до добавяне на нов обект за осъществяване на дейност“. §8. Член 46а се отменя. §9. В чл. 49а, ал. 3 думите „прилага и копие от решението за прекратяване на съответния лиценз за управление на данъчен склад“ се заменят с „посочва номер и дата на решението за прекратяване на съответния лиценз за управление на данъчен склад“. §10. В чл. 53а се правят следните изменения: 1. В ал. 4 думите „бракуват и“ се заличават. 2. В ал.7 думите „бракуват и“ се заличават. §11. В чл. 55к думите „количеството на установените фири“ се заменят с „пореден номер на уникалната референция на стоковия запис – количество фира изразено в мерната единица в съответствие с приложение № 7у или в съответствие с Таблица 11 – „Акцизен продукт“ от Приложение II на Регламент № 684/2009 г. – изписано на български език „Фира“, като в скоби се изписва „фира“ на английски език или на официалния език на държавата членка на изпращане.“. §12. В чл. 57, ал. 4 думите „код по КН2710 19 71 до 2710 19 93 размерът на обезпечението е 0 лева, с изключение на смазочни масла с код по КН 2710 19 99“ се заменят с „код по КН2710 19 71 до 2710 19 93 и консистентни смазки (греси) включени 3 в код по КН 2710 19 99 размерът на обезпечението е 0 лева, с изключение на други смазочни масла с код по КН 2710 19 99“. §13. В чл. 58б се правят следните допълнения: 1. В ал. 3 след думите „по чл. 58а“ се добавя „или лицето по чл. 76в, ал. 4“. 2. В ал. 5 след думите „от 2710 19 71 до 2710 19 93“ се добавя „и консистентни смазки (греси), включени в код по КН 2710 19 99“. 3. Създава ал. 6: „(6) В случаите по ал. 5 директорът на териториалната дирекция или оправомощено от него лице, в срока по чл. 76в, ал. 6 от закона, уведомява писмено или по електронен път на посочен от лицето електронен адрес за генерирания уникален идентификационен номер за целите на подаване на електронен акцизен данъчен документ и акцизна декларация.“ § 14. В чл. 60, ал. 2 т. 4 се отменя. § 15. В чл. 66 ал. 2 се изменя така: „(2) При промяна на регистрираната цена тютюневите изделия, обозначени със стара цена, могат да бъдат освобождавани за потребление в срок до 30 дни от влизането в сила на новата регистрирана цена, като не се допуска освобождаване за потребление на тютюневи изделия, обозначени със стара регистрирана цена, ако са освободени за потребление тютюневи изделия с регистрирана нова цена. При промяна на регистрирана цена след изтичане на 14-дневен срок от датата на влизане в сила на новата регистрирана цена тютюневите изделия, обозначени със стара цена: 1. не могат да бъдат въвеждани в данъчен склад за складиране; 2. не могат да бъдат въвеждани в местата за съхранение на произведените в данъчния склад тютюневи изделия; 3. не могат да бъдат внасяни или получавани на територията на страната от територията на друга държава членка.“ § 16. В чл. 66б, ал. 2, т. 9 думата „бандерола“ се заменя с „потребителската опаковка“. § 17. В чл. 66в, ал. 9, т. 11 думата „бандерола“ се заменя с „потребителската опаковка“. § 18. В чл. 68 думите „чл. 53а, ал. 6 и 11“ и запетаята след тях се заличават. § 19. В чл. 69 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „облепени с бандерол с изписана върху него стара цена“ се заменят със „с посочена върху потребителската опаковка стара цена“. 2. В ал. 2 думите „облепени с бандерол с изписана върху него стара цена“ се заменят със „с посочена върху потребителската опаковка стара цена“ и думите „броят, видът и стойността на бандеролите“ се заменят с „броят, видът на бандеролите и продажната цена, посочена върху потребителската опаковка“. § 20. Член 70 се изменя така: „Чл. 70. При промяна на регистрираните цени на тютюневите изделия освободените за потребление акцизни стоки, облепени с бандерол и с изписана на 4 потребителската опаковка цена, се продават по цената върху потребителската опаковка до изчерпване на количествата.“ § 21. В чл. 71 се създават ал. 3 и 4: „(3) Размерът на акциза за цигарите, дължим в случаи на липси на бандероли, се определя на база продажната цена по ал. 1, т.1. (4) Размерът на акциза за пури, пурети и тютюн за пушене, дължим в случаи на липси на бандероли, се определя на база най-голямата вместимост на потребителска опаковка, заявена от съответния икономически оператор.“ § 22. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2: а) в т. 2, буква „м“ думите „а „1“ – собственост на вложител“ се заменят с „1“ – собственост на вложител или „2“ – собственост на лице по чл. 45ж от закона“; б) в т. 3, буква „л“ думите „а „1“ – собственост на вложител“ се заменят с „1“ – собственост на вложител или „2“ – собственост на лице по чл. 45ж от закона“; 2. В ал. 3 се създават т. 18 и 19: „18. 18 – въвеждане на стока съгласно чл. 45ж от закона; 19. 19 – въвеждане на стока съгласно чл. 53, ал. 5 от закона.“ 3. В ал. 5, т. 6 накрая се добавя „(не се попълва когато бандеролите не са облепени върху тютюневите изделия);“. § 23. В чл. 78 се създава ал. 7: „(7) Лицензираните складодържатели, получили лиценз за управление на данъчен склад по реда на раздел IIа от глава четвърта от закона, са длъжни да установяват загубите от естествените фири на енергийни продукти в края на всяко тримесечие, като ги документират с документа по образец съгласно приложение № 23. Фирите се вписват в регистър „Дневник на складовата наличност“ на датата на извършване на проверката (инвентаризация).“ § 24. В чл. 85а се правят следните допълнения: 1. В т. 1а накрая се поставя запетая и се добавя „както и при изнасяне“. 2. Създава се т.17б: „17б. 401 – стоки, освободени за потребление съгласно чл. 45ж от закона;“ 3. Създава се т. 51а: „51а. 72 – извеждане на стока съгласно чл. 53, ал. 5 от закона;“ 4. Създава се т. 62а: „62а. 951 – сделка между лица, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2 от закона, като търговци на електрическа енергия и лица, получили лиценз за търговия с електрическа енергия по Закона за енергетиката;“. § 25. Създава се чл. 109б: „Чл. 109б. Разпоредбите на чл. 109 не се прилагат за ацетилен с код по КН 2901 29 00, който е предназначен за използване, предлага се за продажба или се използва само като гориво за отопление, за който еквивалентното гориво е втечнен нефтен газ (LPG).“ § 26. В чл. 111б се създава ал. 5: 5 „(5) Декларациите по ал. 1 се съхраняват от пощенските оператори в срока по чл. 38, ал. 1, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. След изтичане на срока за съхранението им декларациите могат да се унищожават.“ § 27. В чл. 114, ал. 1 се правят следните допълнения: 1. В т. 9 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен“. 2. В т. 10 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация“. § 28. В приложение № 3 се правят следните изменения и допълнения: 1. В подразделението „Съгласно чл. 24а, ал. 6 ЗАДС прилагам следните документи:“ се правят следните допълнения: а) в т. 7 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен;“ б) в т. 8 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация;“ в) в т. 10 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документи и административният/е органа/и на издаването, въз основа на които да може служебно да се събере информация;“ г) в т. 13 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация.“ д) създава се т. 14: „14. декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници и/или акционерите за обстоятелствата по чл. 24а, ал. 7 от закона.“ е) след т. 14 се добавя: „Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 7, 8, 10 и 13, в случаи на непредставяне на копия от същите:“ 2. Думите „Подпис и печат“ се заменят с „Име, подпис и печат“. § 29. Създава се приложение № 4з към чл. 23а, ал. 3, т. 4: „Приложение № 4з към чл. 23а, ал. 3, т. 4 ДЕКЛАРАЦИЯ Ние, ………………………………………………………………………………………………………………………………….. (име на корабопритежателя) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. (седалище, адрес на управление) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 6 (ЕИК (ако има такъв) на корабопритежателя) ……………………………………………………………………………………………………………………………… (име и регистрационен номер (ако има такъв) на плавателния съд) Декларираме, че посоченият по-горе плавателен съд: 1. е вписан в корабен регистър на държавата ……………….., под чието знаме плава; 2. се използва за търговски цели, и по-специално: транспортиране на пътници срещу заплащане да/не транспортиране стоки срещу заплащане да/не предоставяне на услуги срещу заплащане да/не 3. се използва за нуждите на държавни органи да/не. Настоящата декларация се предоставя във връзка с прилагането на правото на освобождаване от облагане с акциз по чл. 24, ал.1, т. 1 от ЗАДС и на възстановяване на акциз по чл. 26, ал. 2 от ЗАДС. Долуподписаният ……………………………………………………………………………… , декларирам, че (Имена на капитан на кораба, корабен мениджър или на представител на корабен агент ведно с данните на корабен агент) посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК. Дата …… Длъжност ……… подпис и печат ……..“ § 30. Създава се приложение № 4и към чл. 23а, ал. 3, т. 5: „Приложение № 4и към чл. 23а, ал. 3, т. 5 ДЕКЛАРАЦИЯ Аз …………………………………………………………………………………………………………………………….. (три имена), в качеството си на законен представител или упълномощено лице на авиационен оператор:………………………………………………………………………….……………………………………… (наименование) адрес ……………………………………………………. ЕИК ………………………………………………………. Номер/дата на документ за авиационен оператор …………………………………………………………. Декларирам, че посоченият по-горе авиационен оператор извършва полет/и за търговски цели, и по-специално: 1. транспортиране на пътници срещу заплащане да/не 2. транспортиране стоки срещу заплащане да/не предоставяне на услуги срещу заплащане да/не 3. извършва полет/и за нуждите на държавни органи да/не. Настоящата декларация се предоставя във връзка с прилагането на правото на освобождаване от облагане с акциз по чл. 24, ал. 1, т. 1 от ЗАДС и на възстановяване на акциз по чл. 26, ал. 2 от ЗАДС. Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК. Дата …… Длъжност ……… подпис и печат ……..“ § 31. Създава се приложение № 4к към чл. 26р, ал. 5: 7 „Приложение № 4к към чл. 26р, ал. 5 Вх. № ………….. ДО Дата ………….. г. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ……………………. УВЕДОМЛЕНИЕ от лицата по чл. 45ж от Закона за акцизите и данъчните складове ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., представляван от …………………………………………………………………………………………………………………………………………………, ЕГН/ЛНЧ ……………………………………………………….., ЕИК …………………………………………………………………, ИНДС…………………………………………………………………… Седалище и адрес на управление: Държава …………………… Област …………………… Община ……………. Населено място …………. Пощенски код …….. Улица ………………………………………………………………………………………………….. Номер ……………………………………………. Телефон ………………………………………. Мобилен …………………………………… Факс …………………………………………………. Е-mail ………………………………………………………………… Уеб адрес …………………………………………………………………………. Адрес за кореспонденция: Държава …………………… Област …………………… Община ……………. Населено място …………. Пощенски код …….. Улица ………………………………………………………………………………………………….. Номер ……………………………………………. Телефон ………………………………………. Мобилен …………………………………… Факс …………………………………………………. Е-mail ………………………………………………………………… Уеб адрес …………………………………………………………………………. Лице за контакти: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Телефон ………………………………………. Мобилен …………………………………… Факс …………………………………………………. Е-mail ………………………………………………………………… Уеб адрес …………………………………………………………………………. Точен адрес на обекта или помещението, където ще се съхраняват акцизните стоки с колекционерска стойност: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Данни за акцизните стоки: 1………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… (вид, марка,количество,вместимост и алкохолно съдържание,отличителни белези и/или фактори,от значение за колекционерската стойност) 2………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… (име/наименование на лицето, от което са придобити акцизните стоки и негов адрес за кореспонденция) 3………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… (начин на придобиване) 4………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… (номер и дата на фактура, в случай че акцизните стоки са придобити чрез покупка от лицето, подаващо уведомлението) 5………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… (предназначение на акцизните стоки – за частна колекция или за колекция, предполагаща продажба на акцизните стоки) 6………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… Към уведомлението прилагам: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… (копие на фактурата по т. 4, сертификат или друг документ, удостоверяващ възможната колекционерска стойност на акцизните стоки) ……………………………….. (име, подпис, печат) Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“. Адрес на Централното митническо управление на Агенция „Митници“: София, ул. Г. С. Раковски 47.“ § 32. В приложение № 5 се правят следните изменения и допълнения: 1. В подразделението „Съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1 ЗАДС предоставям следната информация:“ т. 8 се отменя. 2. В подразделението „Съгласно чл. 48, ал. 2 от закона прилагам следните документи:“ : а) в т. 5 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация;“; б) в т. 6 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен;“; в) точка 12 се отменя; 8 г) създават се т. 19 – 21: „19. копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта или посочване на индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация; 20. декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници и/или акционерите за обстоятелствата по чл. 47, ал. 3 от закона. 21. документ, доказващ, че дестилационните съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки са придобити: а) от лице, регистрирано по Закона за виното и спиртните напитки, или б) след проведена публична продан или в) от лице, което е извършвало дейност с дестилационните съоръжения като лицензиран складодържател или регистрирано лице по чл. 57, ал. 1 от закона.“ д) след т. 21 се добавя: „Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 5, 6 и 19, в случаи на непредставяне на копия от същите:“ 3. Навсякъде думите „Подпис и печат“ се заменят с „Име, подпис и печат“. § 33. В приложение № 5а се правят следните изменения и допълнения: 1. В подразделението „На основание чл. 52, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) Ви уведомявам за промени в обстоятелствата, при които е издаден Лиценз за управление на данъчен склад № …….. / ………г., както следва:“ т. 8 се отменя. 2. В подразделението „Съгласно чл. 48, ал. 2 от закона прилагам следните документи:“: а) в т. 5 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация;“; б) в т. 6 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен;“; в) точка 12 се отменя; г) създават се т. 20 – 22: „20. копие от разрешението за въвеждане в редовна експлоатация на обекта или посочване на индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация; 21. декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници и/или акционерите за обстоятелствата по чл. 47, ал. 3 от закона; 22. документ, доказващ, че дестилационните съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки са придобити: а) от лице, регистрирано по Закона за виното и спиртните напитки, или б) след проведена публична продан или в) от лице, което е извършвало дейност с дестилационните съоръжения като лицензиран складодържател или регистрирано лице по чл. 57, ал. 1 от закона.“ д) след т. 22 се добавя : „Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 5, 6 и 20, в случаи на непредставяне на копия от същите:“ 9 3. Навсякъде думите „Подпис и печат“ се заменят с „Име, подпис и печат“. § 34. В приложение № 5б думите „Подпис и печат“ се заменят с „Име, подпис и печат“. § 35. В приложение № 5г думите „Подпис и печат“ се заменят с „Име, подпис и печат“. § 36. В приложение № 6 се правят следните допълнения: 1. В т. 2 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на издадения документ и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация;“ 2. В т. 3 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на издаденото разрешение и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация;“ 3. Създава се т. 7: „7. документ, доказващ, че дестилационните съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки са придобити: а) от лице, регистрирано по Закона за виното и спиртните напитки, или б) след проведена публична продан или в) от лице, което е извършвало дейност с дестилационните съоръжения като лицензиран складодържател, или регистрирано лице по ал. 1.“ 4. След т. 7 се добавя: „Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 2 и 3, в случаи на непредставяне на копия от същите:“ § 37. В приложение № 6а думите „Подпис и печат“ се заменят с „Име, подпис и печат“. § 38. В приложение № 7a, в подразделението „Съгласно чл. 57б, ал. 6 ЗАДС прилагам следните документи:“ се правят следните допълнения: 1. В т. 6 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на издадения документ и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация;“ 2. Създава се т. 10: „10. декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници и/или акционерите за обстоятелствата по чл. 57б, ал. 6, т. 10 от закона.“ 3. След т. 10 се добавя: „Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 6, в случаи на непредставяне на копия от същите:“ § 39. В приложение № 7б думите „Точно местонахождение на обекта или мрежата, от която на територията на компетентното митническо учреждение се извършват продажби на акцизните стоки от лицата по чл. 57б от закона“ се заменят с „Точно местонахождение на обекта или мрежата, от който/която се извършват продажби на акцизните стоки от лицата по чл. 57б от закона“ и думите „(само за лицата по чл. 57б, ал. 2 ЗАДС)“ се заличават. 10 § 40. В приложение № 7в, в подразделението „Прилагам следните документи съгласно чл. 57б, ал. 6 ЗАДС:“ се правят следните допълнения: 1. В т. 6 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на издадения документ и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация;“ 2. След т. 10 се добавя: „Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 6, в случаи на непредставяне на копия от същите:“ § 41. В приложение № 7г се правят следните изменения и допълнения: 1. В подразделението „На основание чл. 57в, ал. 1 ЗАДС моля да бъда регистриран като регистриран получател. Предоставям Ви следната информация:“ т. 4 се отменя. 2. В подразделението „Прилагам следните документи:“: а) в т. 1 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на издадения документ и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация;“; б) в т. 2 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен;“; в) точка 8 се отменя; г) след т. 11 се добавя: „Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 1 и 2, в случаи на непредставяне на копия от същите:“ § 42. В приложение № 7е се правят следните изменения и допълнения: 1. В подразделението „На основание чл. 57д, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) Ви уведомявам за промени в обстоятелствата, при които е издадено Удостоверение за регистрация на регистриран получател № …………, както следва:“ т. 4 се отменя; 2. В подразделението „Прилагам следните документи:“: а) в т. 1 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на издадения документ и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация“; б) в т. 2 накраясе добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен“; в) точка 8 се отменя; г) след т. 12 се добавя: „Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 1 и 2, в случаи на непредставяне на копия от същите:“. § 43. В приложение № 7ж се правят следните изменения и допълнения: 1. В подразделението „Моля да ми бъде разрешено да получа еднократно определено количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, като Ви предоставям следната информация:“ т. 4 се отменя. 11 2. В подразделението „Прилагам следните документи съгласно чл. 58а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС):“ думите „съгласно чл. 58а, ал. 1“ се заменят със „съгласно чл. 58а, ал. 2“ и се правят следните изменения и допълнения: а) в т. 1 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на издадения документ и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация;“; б) в т. 2 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен;“; в) точка 9 се отменя; г) след т. 12 се добавя: „Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 1 и 2, в случаи на непредставяне на копия от същите:“ § 44. В приложение № 7и се правят следните изменения: 1. В подразделението „Съгласно изискванията на чл. 58г, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) предоставям следната информация:“ т. 5 се отменя. 2. В подразделението „Прилагам съгласно чл. 58г, ал. 2 следните документи:“ т. 6 се отменя. 3. Думите „Подпис и печат“ се заменят с „Име, подпис и печат“. § 45. В приложение № 7л се правят следните изменения: 1. В подразделението „На основание чл. 58ж, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) Ви уведомявам за промени в обстоятелствата, при които е издадено Удостоверение за регистрация на регистриран изпращач № …………, както следва:“ т. 5 се отменя. 2. В подразделението „Съгласно чл. 58г, ал. 2 от закона прилагам следните документи:“ т. 6 се отменя. 3. Думите „Подпис и печат“ се заменят с „Име, подпис и печат“. § 46. В приложение № 7п се правят следните изменения и допълнения: 1. В подразделението „На основание чл. 66, ал. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) във връзка с чл. 49а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) Ви уведомявам за необходимостта от съхранение/дообработка на акцизни стоки с начислен/заплатен акциз в данъчен склад с идентификационен номер ………………………….., като Ви представям следната информация:“ се създава т. 7: „7. номер и дата решението за прекратяване на Лиценз № … за управление на данъчен склад, в случай, че не е приложено копие на решението.“ 2. В подразделението „Прилагам следните документи:“ т. 3 се отменя. § 47. В приложение № 7у в таблицата накрая се създава нов ред : Е018 Е litre Енергийни продукти с кодове по КН 3824 99 55, 3824 99 80 и 3824 99 85 § 48. В приложение № 10 думите„Колони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10, 11, 12, 13, 14 и 15 се попълват за тютюневи изделия“ се заменя с: 12 „Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 14 се попълват за цигари. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14 и 15 се попълват за пури, пурети и тютюн за пушене.“. § 49. В приложение № 11 накрая се добавя: „Забележка: 1. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 се попълват за алкохол и алкохолни напитки. 2. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 и 17 се попълват за цигари. 3. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 се попълват за пури, пурети и тютюн за пушене.“ § 50. В приложение № 11а накрая се добавя: „Забележка: I. Случаите, когато описът се подава за връщане на бандероли, които не са облепвани върху акцизни стоки. 1. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 се попълват за алкохол и алкохолни напитки. 2. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 и 19 се попълват за цигари, пури, пурети и тютюн за пушене. II. Случаите, когато описът се подава за бандероли, които ще се бракуват. 1. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 се попълват за алкохол и алкохолни напитки. 2. Колони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 се попълват за цигари. 3. Колони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 се попълват за пури, пурети и тютюн за пушене.“ § 51. В приложение № 12 накрая се добавя: „Забележка: 1. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 се попълват за алкохол и алкохолни напитки. 2. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 и 19 се попълват за цигари, пури, пурети и тютюн за пушене.“ § 52. В приложение № 12а накрая се добавя: „Забележка: 1. Колони 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 се попълват за алкохол и алкохолни напитки. 2. Колони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 се попълват за цигари. 3. Колони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 се попълват за пури, пурети и тютюн за пушене.“ § 53. В приложение № 12в, в указанията за попълване думите „За тютюневи изделия се попълват задължително колони: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17“ се заменят с:„За цигарите в т. 1, 2, 4, 5, 9 и 10 не се попълват колони 4, 9, 10, 11, 12 и 14. За пури, пурети и тютюн за пушене в т. 1, 2, 4, 5, 9 и 10 не се попълват колони 4, 9, 10, 11 и 12.“ 13 § 54. В приложение № 14, в т. 2.4а от обяснителните бележки накрая се добавя „или кубичен метър“. § 55. В Приложение № 17аб, в таблицата се правят следните изменения: 1. в колона втора на първия ред думите „2018 г.“ се заменят с „2019 г.“. 2. Числата „2710 12 51“ и „2710 12 59“ се заменят с числото „2710 12 50″. 3. За код по КН 3826 00 90 числото за код на АП „E910“ се заменя числото „E920“. 4. За кодове по КН 3824 99 55, 3824 99 80 и 3824 99 85 числото за код на АП „E920“ се заменя с числото „E018“. 5. да се добави към кодове по КН 3824 99 92*, 3824 99 93**, 3824 99 96*** числото 3824 99 86. § 56. В приложение № 17в се правят следните допълнения: 1. В т. 5 и 6 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на издадения документ и административният орган на издаване, въз основа на които да може служебно да се събере информация“ 2. След т. 9 се добавя: „Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 5 и 6, в случаи на непредставяне на копия от същите:“ § 57. В приложение № 19а се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 6 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен;“ 2. В т. 7 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация;“ 3. След т. 10 се добавя: „Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация по т. 6 и 7, в случаи на непредставяне на копия от същите:“ 4. Думите „Подпис и печат“ се заменят с „Име, подпис и печат“. § 58. В приложение № 19в се правят следните изменения и допълнения: 1. В т. 6 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация, чрез извършване на справка в средата за междурегистров обмен;“ 2. В т. 7 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация;“ 3. В т. 11 накрая се добавя „или посочване на индивидуализиращите данни на съответния/те документи, въз основа на които да може служебно да се събере информация;“ 4. След т. 12 се добавя: „Предоставям следната информация относно посочване на индивидуализиращите данни на съответните документи, въз основа на които да може 14 служебно да се събере информация по т. 6, 7 и 11, в случаи на непредставяне на копия от същите:“ 5. Думите „Подпис и печат“ се заменят с „Име, подпис и печат“. § 59. Навсякъде в правилника думите „началника на компетентното митническо учреждение“, „началникът на митницата“, „началника на митницата“, „началникът на компетентната митница“, „началника на компетентната митница“, „началникът на съответната митница“, „началника на съответната митница“, „митница“ и „митницата“, „компетентната митница“, „териториално митническо управление“ и „ТМУ“ се заменят съответно с „директора на компетентната териториалната дирекция“, „директорът на териториалната дирекция“, „директора на териториалната дирекция“, „директорът на компетентната териториална дирекция“, „директора на компетентната териториална дирекция“, „директорът на съответната териториална дирекция“ „директора на съответната териториална дирекция“, „териториална дирекция“, „териториалната дирекция“, „ териториално управление“ и „ТУ“. § 60. Параграфи 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 48, 49, 50, 51, 52 и 53 влизат в сила от 20 май 2019 г., а § 39 влиза в сила от 1 юли 2019 г.

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3993

Проект на НАРЕДБА за допълнение на Наредба № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“
03.01.2019

Проект на НАРЕДБА за допълнение на Наредба № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“

Проект!

НАРЕДБА за допълнение на Наредба № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция „Митници“

(ДВ, бр. 94 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 1 се създават т. 13-15:

„13. регистър „Протокол за извършена акцизна проверка“;

14. регистър „Протокол за извършена митническа проверка“;

15. регистър „Административнонаказателно производство“.“.

§ 2. В глава втора се създават раздели XIII-XV с чл. 27-29:

Раздел XIII

„Регистър „Протокол за извършена акцизна проверка“

Чл. 27. (1) Агенция „Митници“ води и поддържа електронен регистър „Протокол за извършена акцизна проверка“, в който се регистрират протоколите за извършени проверки за спазване на Закона за акцизите и данъчните складове и нормативните актове по неговото прилагане.

(2) Регистърът съдържа данни за:

1. номера и датата на протокола;

2. името и длъжността на органа, който го е съставил, и на органите, които са извършили действията;

3. имената, адресите и качеството на лицата, които са участвали или присъствали при извършване на действията;

4. индивидуализиращите данни за проверяваното лице;

5. датата и мястото на действията;

6. времето, когато са започнали и завършили действията;

(3) Вписване на данни и обстоятелства в регистъра се извършва от митнически служител.

(4) За всеки запис в регистъра се генерира уникален референтен номер.

(5) Регистърът позволява търсенето, преглеждането и коригирането на данни и обстоятелства по генерирания уникален референтен номер.

Раздел XIV

Регистър „Протокол за извършена митническа проверка“

Чл. 28. (1) Агенция „Митници“ води и поддържа електронен регистър „Протокол за извършена митническа проверка“, в който се регистрират протоколите за извършени проверки за спазване на митническото законодателство.

(2) Регистърът съдържа данни за:

1. номера и датата на протокола;

2. името и длъжността на органа, който го е съставил, и на органите, които са извършили действията;

3. имената, адресите и качеството на лицата, които са участвали или присъствали при извършване на действията;

4. индивидуализиращите данни за проверяваното лице;

5. датата и мястото на действията;

6. времето, когато са започнали и завършили действията;

7. посока на движение (излизане и/или влизане от Съюза или страната) 2

(3) Вписване на данни и обстоятелства в регистъра се извършва от митнически служител.

(4) За всеки запис в регистъра се генерира уникален референтен номер.

(5) Регистърът позволява търсенето, преглеждането и коригирането на данни и обстоятелства по генерирания уникален референтен номер.

Раздел XV

Регистър „Административнонаказателно производство“

Чл. 28. (1) Агенция „Митници“ води и поддържа електронен регистър „Административнонаказателно производство“, в който се регистрират данни за образувани административнонаказателни производства.

(2) Регистърът съдържа данни за:

1. номер на административнонаказателното производство;

2. номер и дата на съставяне на акта за установяване на административно нарушение, трите имена на актосъставителя;

3. индивидуализиращите данни за лице;

4. номер и дата на наказателното постановление или споразумение за прекратяване на административнонаказателното производство, или мотивирана резолюция за прекратяване на административнонаказателното производство.

5. размер на наложена глоба/имуществена санкция в наказателното постановление или споразумение за прекратяване на административнонаказателното производство;

6. решение за одобряване или за отказ за одобряване на споразумение за прекратяване на административнонаказателното производство – номер и дата;

7. дата на влизане в сила.

(3) Вписване на данни и обстоятелства в регистъра се извършва от митнически служител.

(4) За всеки запис в регистъра се генерира уникален референтен номер.

(5) Регистърът позволява търсенето, преглеждането и коригирането на данни и обстоятелства по генерирания уникален референтен номер.“.

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3992

Общото събрание на членовете на НОМА
13.12.2018

Общото събрание на членовете на НОМА

 

Въз основа на чл. 11, ал.2 и ал.3 от Устава на НОМА и Решение на Управителния съвет на организацията и по инициатива на последното, УС кани членовете на организацията да присъстват на заседание на Общото събрание на НОМА, което ще се проведе на 24.01.2019г. от 15:30 часа на адрес: София 1336, ул. Андрей Германов № 11, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета Управителния съвет за дейността на НОМА за 2018 г.;

2. Приемане на бюджет на НОМА за 2019г.;

3. Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управителния съвет за дейността им през 2018г.;

4. Промени в устава на НОМА;

5. Осбовождаване от длъжност на членовете и избор на нов Управителния съвет нa НОМА;

6. Освобождаване от длъжност на Председателя и избор на нов Председател на НОМА

 

7. Разни.

 

Съгласно Устава на дружеството членовете се представляват от законните им представители или упълномощени с писмено пълномощно лица.

 

Brexit: European Commission intensifies preparedness work and outlines contingency action plan in the event of a no deal scenario with the UK
11.12.2018

Brexit: European Commission intensifies preparedness work and outlines contingency action plan in the event of a no deal scenario with the UK

The European Commission has today published detailed information on its ongoing preparedness and contingency work in the event of a no deal scenario in the Article 50 negotiations with the United Kingdom.

 1. First, the Commission has published a Communication, which outlines a limited number of contingency actions in priority areas that could be implemented if no agreement is reached with the United Kingdom. This follows a first preparedness Communication published on 19 July 2018.
 2. Secondly, the College of Commissioners has adopted two legislative proposals to amend existing EU law in the area of visas and energy efficiency to take account of the UK’s withdrawal. These targeted legislative adaptations are necessary, irrespective of the outcome of the withdrawal negotiations.
 3. Thirdly, a notice has been published providing extensive information on the changes that will occur – in the event of no deal – for persons travelling between the EU and the UK, and vice versa, after 29 March 2019, or for businesses providing services in relation to such travel. It includes information on such things as border checks and customs controls, driving licences and pet passports, amongst others.

While the European Commission is working hard for a deal, and continues to put citizens first in the negotiations, the UK’s withdrawal will undoubtedly cause disruption – for example in business supply chains – whether or not there is a deal. Contingency measures cannot remedy the full effects of this disruption. In the event of a no deal scenario, these disruptions will be even more significant and the speed of preparations would have to increase significantly. Contingency measures in narrowly defined areas may, exceptionally, be needed in order to protect the interests and the integrity of the EU.

Communication: A Contingency Action Plan

Today’s Communication provides details on the types of contingency measures that could be taken, should it appear likely that the UK will leave the EU in a disorderly manner. The Commission has identified priority areas where such measures could be necessary, given the significant impact a no deal scenario would have for citizens and businesses: residency and visa-related issues, financial services, air transport, customs, sanitary/phytosanitary rules, the transfer of personal data, and climate policy. Any contingency measures would only be taken in limited areas where they are necessary to protect the vital interests of the EU and where preparedness measures are not currently possible. They would be temporary in nature, limited in scope, adopted unilaterally by the EU and must remain compatible with EU law. Today’s Communication also sets out the detailed legislative steps that should be taken should such contingency measures be deemed necessary.

As outlined in the Commission’s first Communication of 19 July 2018, only a small part of preparations can be carried out by the EU institutions. Preparing for the UK’s withdrawal is a joint effort at EU, national, regional and local levels, as well as by economic operators. While national measures by Member States represent a central element on contingency planning, the Commission stands ready to intensify its coordination of the work of Member States in order to ensure that the EU remains united and that any measures are applied consistently and coherently within the EU. In particular, the Commission will support Ireland in finding solutions addressing the specific challenges of Irish businesses.

Legislative proposals (energy efficiency & visa requirements)

Two legislative proposals were adopted today by the College of Commissioners:

-      Energy efficiency: The Commission has today proposed to make a technical adaptation to the EU’s energy legislation (the Energy Efficiency Directive) to take account of the UK’s withdrawal. The EU’s energy efficiency targets are based on EU28 energy consumption figures. Since the UK is leaving, it is necessary to adapt these consumption figures to reflect the EU at 27. This does not affect in any way the June 2018 political agreement on the EU’s energy efficiency targets. The EU remains committed to its energy efficiency target for 2030 of at least 32.5%.

-      Visas: The Commission has today proposed to amend the Visa Regulation. This would mean that when EU law no longer applies in the U.K, on 30 March 2019 in case of a no deal or at the end of the transition period in case of an orderly withdrawal, UK nationals would be exempt from any visa requirement for short stays in the EU. This is entirely conditional on the UK also granting reciprocal and non-discriminatory visa-free travel to EU citizens travelling to the UK. This is in line with the Commission’s commitment to put citizens first in the negotiations with the UK.

Over the past year, the Commission has screened the entire Union acquis (body of EU law) to examine whether any changes are needed in light of the UK’s withdrawal. To that effect, the Commission has adopted (and will adopt whenever necessary) specific, targeted legislative proposals to ensure that EU rules continue to function smoothly in a Union of 27 after the UK’s withdrawal. Today’s two proposals are part of this work. A full list of such legislative proposals is annexed to today’s Communication.

The proposed measures are specific, limited and targeted at remedying the negative impact of a disorderly withdrawal or at enabling the necessary adaptation of the legislation.

Notice on Travelling between EU and UK after 29 March 2019

Today’s notice outlines several areas where the UK’s withdrawal from the EU will have a significant impact on the ease of travelling between the EU and the UK post-Brexit. In case of a no deal scenario, EU law will stop applying to the UK at midnight on 29 March 2019 – certain entry and exit checks at the EU’s external border will be necessary. Goods entering the EU from the UK – in particular, of animal origin – may also be subject to customs controls and other related checks, controls and restrictions. Some licences and certificates, for example, drivers’ licences or pet passports, may also no longer be valid.

Preparedness seminars

Over the past year, the Commission has held technical discussions with the EU27 Member States both on general issues of preparedness and on specific sectorial, legal and administrative preparedness steps. The Commission will step up its coordination and support efforts over the coming weeks, by organising a series of intensive preparedness seminars on a range of issues, including financial services, air transport, social security coordination, sanitary and phytosanitary requirements, amongst others.

Background

On 29 March 2017, the United Kingdom notified the European Council of its intention to leave the European Union. Unless a ratified Withdrawal Agreement establishes another date or the European Council, in accordance with Article 50(3) of the Treaty on European Union and in agreement with the United Kingdom, unanimously decides that the Treaties cease to apply at a later date, all Union primary and secondary law will cease to apply to the United Kingdom from 30 March 2019, 00:00h (CET) (‘the withdrawal date’). The United Kingdom will then become a third country.

Stakeholders, as well as national and EU authorities, therefore need to prepare for two possible main scenarios:

 • If the Withdrawal Agreement is ratified before 30 March 2019, EU law will cease to apply to and in the UK on 1 January 2021, i.e. after a transition period of 21 months.
 • If the Withdrawal Agreement is not ratified before 30 March 2019, there will be no transition period and EU law will cease to apply to and in the UK as of 30 March 2019. This is referred to as the “no deal” or “cliff-edge” scenario.

Over the past year, the Commission has published 78 sector-specific preparedness notices to inform the public about the consequences of the UK’s withdrawal in the absence of any Withdrawal Agreement. These are almost all available in all official EU languages. The Commission has also adopted eight legislative preparedness proposals for measures that must be adopted irrespective of whether the UK’s withdrawal is orderly or otherwise. For example, by 30 March 2019 the two London-based agencies – the European Medicines Agency and the European Banking Authority – as well as other UK-based bodies, like the Galileo Security Monitoring Centre, will be leaving the UK and a number of tasks performed by UK authorities will also have to be reassigned away from the UK.

The Commission’s preparedness work is coordinated by the Commission’s Secretariat-General.

For more information:

Text of the Communication

Notice on Travelling between EU-UK

Legislative proposal: Energy Efficiency

Legislative proposal: Visa Requirements

Factsheet: “Seven Things You Need To Know When Travelling between the UK and the EU after Brexit” (see attached)

1st preparedness Communication, July 2018

List of pending legislative initiatives on “preparedness”

The European Commission’s Brexit Preparedness website (incl. “Brexit preparedness notices“)

European Council (Article 50) – Conclusions of 29 June 2018

European Council (Article 50) Guidelines on the framework for the future EU-UK relationship (23 March 2018)

 

source: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6403_en.htm

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.12.2018

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

За изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

§ 1. В Устройствения правилник на Агенция „Митници”, приет с Постановление № 57 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2014 г.; изм., бр. 100 от 2014 г., бр. 31, 64 и 85 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 102 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 6:

а) създава се нова т. 6:

„6. съгласувано с министъра на финансите назначава и освобождава главните директори на главни дирекции, директорите на дирекции в специализираната администрация на Агенцията и директорите на териториалните дирекции;”.

б) досегашните т. 6-21 стават съответно 7-22.

2. В чл. 7:

а) в ал. 1 думите „митници: Аерогара София, Бургас, Варна, Лом, Пловдив, Свищов, Столична, Русе и Югозападна” се заменят с „териториални дирекции: Тракийска, Югозападна, Дунавска, Северна морска и Южна морска.”.

б) в ал. 2 след думите „обща администрация” се добавя „Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване”, Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ и”, а цифрата „6” се заменя с „3”.

в) създават се ал. 3 и 4:

„(3) Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ е част от специализираната администрация на Централно митническо управление на Агенцията. Главната дирекция се ръководи от главен директор, който може да се подпомага от заместник главни директори. Функциите на заместник главните директори се определят от директора на Агенцията. Главната дирекция е организирана в териториални звена, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг. Териториалните звена на Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване” са териториални отдели, които са под ръководството на главния директор на главната дирекция и не се включват в структурата на териториалните дирекции. Териториалните отдели на Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ се ръководят от началник, който ръководи пряко и дейността на съответния териториален отдел. Функциите, дейността и задачите на териториалните отдели на Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ се определят и утвърждават от директора на Агенцията.

(4) Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ е част от специализираната администрация на Централно митническо управление на Агенцията. Главната дирекция се ръководи от главен директор, който може да се подпомага от заместник главни директори. Функциите на заместник главните директори се определят от директора на Агенцията. Главната дирекция е организирана в териториални звена, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг. Териториалните звена на Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност” са териториални отдели, които са под ръководството на главния директор на главната дирекция и не се включват в структурата на териториалните дирекции. Териториалните отдели на Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ се ръководят от началник, който ръководи пряко и дейността на съответния териториален отдел. Функциите, дейността и задачите на териториалните отдели на Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ се определят и утвърждават от директора на Агенцията.”.

3. В чл. 8, ал. 2 числото „560” се заменя с „1304”.

4. В чл. 9:

а) в ал. 1 думата „митниците” се заменя с „териториалните дирекции”.

б) в ал. 2 думата „Дирекциите“ се заменя с „Главните дирекции и дирекциите”.

в) ал. 3 основният текст се изменя така:

„(3) Главните дирекции, дирекциите в Централното митническо управление и териториалните дирекции в рамките на своята компетентност:”.

г) в ал. 4 и 5 думата „Дирекциите“ се заменя с „Главните дирекции и дирекциите”.

5. В чл. 10, ал. 3 думите „началниците на митници” се заменят с „директорите на териториалните дирекции”.

6. В чл. 10а:

а) в ал. 3 след думата „Инспекторатът“ се добавя „изготвя стратегически план за своята дейност и“,

б) в ал. 4:

аа) в т. 1 след думите „извънпланови проверки“ се добавя „за осъществяване на административен контрол;

бб) в т. 7 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси, приета с Постановление № 209 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 81 от 2018 г.)”;

вв) точка 10 се отменя;

гг) точка 11 се изменя така:

„11. съставя актове за установяване на административни нарушения по чл. 238б от Закона за митниците, чл. 173 и чл. 174 относно декларациите за несъвместимост и чл. 176 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чл. 302, чл. 303 и чл. 305, във връзка с чл. 307, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и по чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания, в случаите, когато са нарушени задължения във връзка с административното обслужване, предвидени в Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление № 246 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 47 и 64 от 2008 г., бр. 25 и 58 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 27 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г. и бр. 61 от 2017 г.);“

дд) създава се нова т. 12:

„12. извършва проверки по предоставянето на административни услуги;“

ее) досегашната т. 12 става т. 13;

в) в ал. 5 след думите „писмена заповед“ се добавя „или писмено разпореждане“.

г) алинея 7 се изменя така:

„(7) Служителите в Агенцията са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите в инспектората при осъществяването на функциите им. Инспекторите в инспектората при и по повод осъществяването на функциите си имат право:

1. на свободен достъп до всички помещения, документи и до цялата информация, необходима за изпълнение на техните задължения;

2. да проверяват всички документи и носители на информация, включително електронни, системите за управление и контрол и други, които имат значение за осъществяване на функциите им;

3. да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица и от други структурни звена, които са необходими за извършване на проверките.“.

д) алинея 8 се изменя така:

„(8) Инспекторатът ежегодно до 15 февруари представя за утвърждаване от директора на Агенцията отчет за дейността си.“.

7. В глава трета се създава раздел ІІІа „Длъжностно лице по защита на данните“ с чл. 11а:

„Раздел IІІа Длъжностно лице по защита на личните данни:

Чл. 11а. (1) Длъжностното лице по защита на личните данни е на пряко подчинение на директора на Агенцията и осъществява дейности по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на личните данни и в съответствие с Регламент 679/2016 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

(2) Длъжностното лице по защита на личните данни:

1. контролира и наблюдава спазването на правилата за защита на данните и осигурява прилагането на политиката за защита на данните в Агенцията;

2. информира и консултира директора на Агенцията и служителите за задълженията им, произтичащи от Общия регламент относно защитата на данните и на нормативните актове, регламентиращи защитата на личните данни;

3. следи за осведомеността и обучението на служителите в Агенцията в областта на защитата на личните данни;

4. информира и дава препоръки относно съответствието на операциите по обработване на личните данни с установените изисквания;

5. предоставя експертни становища и насоки по въпроси, свързани със законодателната и регулаторната защита на данните и отчита рисковете, свързани с операциите по обработване на личните данни;

6. осъществява сътрудничеството с Комисията по защита на личните данни и е контактна точка за Комисията по защита на личните данни по въпроси, свързани с обработването на личните данни;

7. подпомага организирането на обработката на данните в съответствие с приложимите правила за защита на данните, съобразно целите на обработването;

8. участва във всички въпроси, свързани със защитата на данните;

9. извършва вътрешен анализ на дейностите по обработване на лични данни;

10. отчита рисковете, свързани с операциите по обработване на данните, като се съобразява с естеството, обхвата, контекста и целите на обработването;

11. предоставя своевременна информация за рисковете пред защитата на данните и води до усъвършенстване на прилаганите мерки за защита;

12. участва при изготвянето на документация, свързана със защита на данните – оценка на въздействието, правила и процедури и др.;

13. организира и контролира воденето на регистрите на дейностите по обработване на личните данни;

14. осигурява законност при трансфер на лични данни на трети страни или международни организации;

15. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи защитата на данните или възложени от директора на Агенцията в тази област.“

8. В чл. 13, т. 5 се изменя така:

„5. дирекция „Административно обслужване и международна дейност”;”

9. В чл. 14:

а) в т. 9 думата „контролирани“ се заменя със „събирани“;

б) в т. 23 думите „винетни такси“ се заменят с „други такси, определени в нормативен акт“.

10. В чл. 16:

а) в т. 9 думата „митниците” се заменя с „териториалните дирекции”;

б) в т. 15 думите „поддържа регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” се заменят с „приема, съхранява и поддържа регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.

11. В чл. 18:

а) основният текст се изменя така:

„Дирекция „Административно обслужване и международна дейност”

б) създават се т. 14 – 28:

„14. участва в разработването и следи за прилагането на основни и стратегически документи и оперативни планове, свързани с изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, в частта им от компетентността на Агенцията;

15. подпомага и координира участието на Република България в програми на Европейския съюз в частта им от компетентността на Агенцията;

16. подпомага и координира изготвянето на проектите на позиции по въпроси от компетентността на Агенцията, които се разглеждат от Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия и техните спомагателни органи в процеса на вземане на решения на Европейския съюз;

17. координира участието на служители на Агенцията в работата на органите на Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз, както и в дейностите на международни организации;

18. координира, подпомага и участва в процеса на присъединяване на Република България към международни митнически конвенции и спогодби и подпомага останалите дирекции при изпълнението на ангажиментите, произтичащи за митническата администрация от тези международни договори;

19. подпомага и координира сътрудничеството на Агенцията с други митнически администрации и участва в процеса на подготовка, съгласуване и сключване на двустранни митнически спогодби, съвместно с компетентната дирекция от специализираната администрация на Агенцията;

20. подпомага подготовката на позицията на Република България и подпомага участието в работата на Световната митническа организация и координира участието на другите дирекции;

21. участва и координира представителството на Агенцията в регионални инициативи и проекти;

22. подготвя материалите и координира участието в работата с международни организации и институции, доколкото те осъществяват дейност, свързана с компетенциите на Агенцията;

23. участва в процеса на програмиране на програми на Европейския съюз и на други международни организации и институции и организира разработването на документация за изпълнение на проектите по тези програми в частта от компетентността на Агенцията;

24. подпомага и координира изпълнението на текущите проекти по програмите на Европейския съюз и на други международни организации и институции от компетентността на Агенцията;

25. изготвя отчетните документи за проектите по програмите на Европейския съюз и на други международни организации и институции от компетентността на Агенцията;

26. организира и координира участието на Агенцията в международни срещи, заседания и други прояви;

27. извършва превода на международната кореспонденция на ръководството на Агенцията и осигурява превод на международни форуми;

28. подготвя, координира, осъществява и отчита организирането, провеждането и протоколното обслужване на официални и работни срещи на ръководството на Агенцията и поддържа протоколната кореспонденция.”.

12. В чл. 18б, т. 4 след думите „доколкото друго“ се добавя „не е утвърдено от директора на Агенцията или“.

13. В чл. 18в, т. 26 думата „митниците” се заменя с „териториалните дирекции”.

14. Член 19 се изменя така:

„ Чл. 19. Специализираната администрация в Централното митническо управление на Агенцията е организирана във:

1. Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“;

2. Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“;

3. дирекция „Митническа дейност и методология“;

4. дирекция „Акцизна дейност и методология“;

5. дирекция „Централна митническа лаборатория.“ .

15. Създава се чл. 19а:

„Чл. 19а. Главнa дирекция „Митническо разузнаване и разследване”:

1. участва в разработването на митническата политика в областта на превенцията, разузнаването и разследването на административни нарушения/престъпления от компетентността на митническите органи;

2. ръководи, подпомага и контролира дейността на териториалните отдели, както и ръководи методически, подпомага и контролира дейността на митническите учреждения в областта на:

а) противодействието на административни нарушения/престъпления от компетентността на митническите органи;

б) противодействието и разследването на незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;

в) противодействието на нарушения на законодателството на Европейския съюз, възлагащо контролни функции на митническите органи;

г) проверки на лица, държащи или извършващи дейности с акцизни стоки и обезпечаването на доказателства;

д) контрола върху пренасяните през държавната граница парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях;

е) противодействието и разследването на незаконно пренасяните през държавната граница парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях;

ж) прилагането на мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост;

з) установяването на административни нарушения и налагането на административни наказания;

и) използването на митнически кучета;

3. осъществява взаимодействие и обмен на информация с правоохранителни и правоприлагащи органи в областта на разузнаването и разследването на административни нарушения/престъпления от компетентността на митническите органи;

4. осъществява управление на риска в обща рамка, включващо обмен на информация за риск и на резултатите от анализ на риска между митническите администрации въз основа на установени общи критерии и стандарти за риск, контролни мерки и приоритетни области за контрол;

5. събира, обработва, анализира, оценява и разпространява данни и информация за целите на анализ на риска и предотвратяване извършването на нарушения и престъпления от компетентността на митническите органи:

а) лица, обекти, стоки и транспортни средства, за които е идентифициран риск;

б) движението на стоки, свързано с риска;

в) митнически формалности, за които е идентифициран риск;

г) дейности с акцизни стоки и тяхното движение, за които е идентифициран риск;

6. извършва оценка на риска и разработва рискови профили, предлага мерки за ограничаване на възможностите за излагане на риска;

7. планира и организира, включително чрез координационен център, извършване на проверки, като при необходимост осъществява прякото им оперативно ръководство;

8. организира и осъществява проверки чрез служители на Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване” в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и на цялата територия на страната;

9. извършва проверки на лица, държащи или извършващи дейности с акцизни стоки и обезпечава доказателства;

10. самостоятелно и съвместно с компетентните звена от структурата на Агенцията осъществява митнически контрол и извършва проверки за спазване на митническото, акцизното и валутното законодателство и за противодействието на митнически, акцизни и валутни нарушения и престъпления, незаконния трафик на наркотични вещества, прекурсори, оръжия и изделия и технологии с възможна двойна употреба, както и прилагането на мерки за защита на правата върху интелектуалната собственост;

11. организира и осъществява проверки съгласно компетентността си по Закона за пътищата;

12. участва в дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС);

13. осъществява административна взаимопомощ и сътрудничество в обхвата на Регламент на Съвета (ЕО) № 515/1997 г., Конвенция Неапол II и сключените споразумения за административно сътрудничество на европейско и национално ниво; 7

14. участва в различни форми на обучение и съдейства за повишаване квалификацията на митническите служители в областта на митническото разузнаване и разследване;

15. осъществява дейностите по проверка и установяване на нарушения във връзка с прилагането на законодателството на Европейския съюз, възлагащо функции на митническите органи;

16. приема, съхранява и унищожава наркотични вещества и прекурсори;

17. осъществява проверки със специализирано техническо оборудване и технически средства с източници на йонизиращи лъчения за нуждите на митническия надзор и контрол на стоки и превозни средства;

18. планира и организира цялостната дейност със специализирано техническо оборудване и технически средства с източници на йонизиращи лъчения в Агенцията съгласно изискванията на националното и съюзното законодателство;

19. координира, контролира и ръководи териториалните отдели при използването на специализирано техническо оборудване и технически средства с източници на йонизиращи лъчения;

20. координира и контролира дейностите по извършване на анализ на рентгеновите изображения, получени в хода на митническия контрол, и обобщава резултатите чрез денонощен център за анализ, както и извършва сканиране и разчитане на образите, извършени със специализирано техническо оборудване с източници на йонизиращи лъчения като отразява резултатите по определен ред;

21. планира, ръководи и контролира дейностите по внедряване, експлоатация и поддръжка на специализираното техническо оборудване и технически средства с източници на йонизиращи лъчения в Агенцията;

22. създава и периодично актуализира базата данни от сканирани обекти и следи за техническото състояние на специализираното техническо оборудване;

23. анализира потребностите и участва в обучения в областта на използването на специализирано техническо оборудване и технически средства с източници на йонизиращи лъчения;

24. организира, осъществява и координира оперативно-издирвателна и конвойна дейност;

25. организира и координира дейността по разследване на престъпления в случаите, при условията и по реда, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, както и осъществява разследване или отделни действия по разследването на престъпления по чл. 234, 242, 242а и 251 от Наказателния кодекс и по чл. 255 от Наказателния кодекс по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи, при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс

26. осъществява наблюдение в интернет пространството и събира и анализира данни с цел установяване и разкриване на нарушения и престъпления от компетентността на митническите органи;

27. осъществява дейност по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания;

28. образува административнонаказателни производства при установяване на нарушения от компетентността на митническите органи, събира, анализира и обобщава доказателства за извършени нарушения в хода на административнонаказателното производство;

29. изготвя проекти на наказателни постановления, споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства, мотивирани резолюции за прекратяване на административнонаказателни производства, решения за одобряване или отказ за одобряване на сключени споразумения, постановления за налагане на обезпечителни мерки и заповеди за налагане на принудителни административни мерки от компетентността на Агенцията;

30. събира, обобщава и предоставя данни за нарушения, установени от митническите органи и съхранявани в информационните фондове на Агенцията;

31. осъществява проучване, анализ и систематизиране на дейността по прилагане на административнонаказателните разпоредби на митническото, акцизното и валутното законодателство на база административната и съдебната практика и дава методически указания с цел повишаване на ефективността в тази област;

32. осъществява правно и експертно обезпечаване на дейността на главната дирекция:

а) изготвя и съгласува за законосъобразност проекти на индивидуални административни актове съгласно компетентността на главната дирекция;

б) изготвя проекти на нормативни и вътрешноведомствени актове съгласно компетентността на главната дирекция;

в) осъществява процесуално представителство по административнонаказателни производства, както и в други случаи, възложени от директора на Агенцията;

33. организира, координира и участва в специализирани национални и международни операции;

34. анализира и обобщава информацията, свързана с осъществяване на оперативен контрол във връзка с прилагане на митническото, валутното и акцизното законодателство;

35. подпомага и координира дейността на митническите учреждения по администриране на пътни и винетни такси на граничните контролно-пропускателни пунктове във връзка с действащия разрешителен режим за движението на моторните превозни средства на територията на Република България;

36. обменя информация с други дирекции в Централно митническо управление и териториалните дирекции в Агенцията съобразно компетентността им във връзка с дейността по предотвратяване и разкриване на митнически, акцизни и валутни нарушения и престъпления.”.

16. Създава се чл. 19б:

„Чл. 19б. Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“:

1. участва в разработването на стратегията, приоритетите, планове и програми за развитие в областта на информационните технологии в Агенцията;

2. определя насоките за развитие, организира и контролира внедряването на нови информационни и комуникационни технологии в Агенцията;

3. осъществява планирането и организирането на дейностите по развитието на услугите, предоставяни от електронния портал на Агенцията в съответствие с приетите стандарти и изискванията на Европейския съюз;

4. осигурява взаимодействието с автоматизираните информационни системи, функциониращи в други държавни органи и институции;

5. осигурява съответствието на информационните системи на митническата администрация с изискванията на Европейския съюз;

6. проучва информационните потребности на Агенцията, извършва анализи и прави предложения за придобиването, ползването и модернизирането на хардуерни, софтуерни продукти и услуги в областта на информационните технологии в Агенцията;

7. координира, ръководи и участва в изграждането на бизнес моделите на информационните системи на митническата администрация;

8. организира, ръководи и координира дейностите по планиране, изграждане, поддържане и развитие на информационните системи на митническата администрация;

9. осигурява непрекъснато техническо наблюдение и контрол, администрира и поддържа инфраструктурата на информационните технологии и работоспособността на информационните системи на митническата администрация;

10. участва в изготвянето на документите по сигурността, необходими за акредитиране на автоматизираните информационни системи или мрежи за класифицирана информация, в администрирането им и в процеса на тяхното развитие и експлоатация;

11. осъществява методическо ръководство на архивирането на специфични митнически документи в митническите учреждения;

12. осъществява методическо ръководство и подпомага митническите учреждения при процесите на електронен обмен на данни (обмен, структура и формат на съобщенията и набори от данни) в обхвата на информационните системи на Агенцията;

13. участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове съобразно компетенциите на дирекцията;

14. разработва стратегически документи относно информационно-аналитичната дейност и предлага дългосрочни и средносрочни приоритети;

15. извършва анализи и осъществява експертно-аналитична оценка при формирането на концепции във връзка с осъществяване дейността на Агенцията;

16. подпомага директора на Агенцията при формулиране на целите на Агенцията, планира изпълнението им и оценява ефекта от постигането им; анализира ефектите от изпълнението на мерките по събираемостта на акциза;

17. разработва документи с планов, програмен и отчетен характер в рамките на процесите на стратегическото планиране;

18. разработва насоки за осигуряване на информационно-проучвателната и аналитичната дейност на звената в Агенцията;

19. изготвя и прилага методология за събиране на информация, анализ и оценка на работните процеси чрез разработване и внедряване на показатели за резултатност, идентифицира и прави предложения за тяхното оптимизиране;

20. подпомага информационно дейността на директора на Агенцията за вземане на решения и провеждане на ефективна контролна дейност от митническите органи, като изготвя и предоставя информационни и аналитични материали;

21. обработва и анализира информация, придобита при или по повод изпълнение на дейностите на Агенцията;

22. изисква информация и становища от структурите на Агенцията във връзка с възложени от директора на Агенцията анализи и проверки;

23. в областта на статистиката осъществява връзките и координацията с другите ведомства, обмена на информация с други държавни органи, международен обмен на данни с други митнически администрации и поддържа база данни;

24. организира, ръководи и осигурява дейностите в областта на митническата и акцизната статистика;

25. разработва и обобщава анализи и статистически прогнози за дейността на митническата администрация.

17. Член 24 се отменя.

18. Член 25 се отменя.

19. Член 26 се отменя.

20. Наименованието на раздел VII от глава трета се изменя така:

„Раздел VII Териториални дирекции“.

21. В чл. 29:

а) в ал. 1 думата „Митницата” се заменя с „Териториалната дирекция”.

б) в ал. 2 думите „Началникът на митницата” се заменят с „Директорът на териториалната дирекция”.

22. В чл. 30:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) Териториалната дирекция е структурирана в териториално управление и митнически бюра и/или митнически пунктове.“.

б) в ал. 2 думите „териториалното митническо управление” се заменят с „териториалното управление”.

23. В чл. 31:

а) в ал. 1 думите „Териториалното митническо управление” и „митницата” се заменят съответно с „Териториалното управление” и „териториалната дирекция”.

б) в ал. 2 навсякъде думите „териториалното митническо управление” се заменят с „териториалното управление”.

в) в ал. 3 думите „териториалните митнически управления” се заменят с „териториалните управления”.

24. Член 32 се изменя така:

„Чл. 32 (1) Териториалната дирекция се ръководи и представлява от директор, който се назначава от директора на Агенцията съгласувано с министъра на финансите, без да се прилага чл. 10, ал. 12 от Закона за митниците. Правоотношението с директора на териториалната дирекция може да бъде прекратено без предизвестие от директора на Агенцията по негова преценка, съгласувано с министъра на финансите.

(2) При изпълнението на правомощията си директорът на териториалната дирекция се подпомага от заместник-директори.

(3) Директорът на териториалната дирекция делегира със заповед правомощия на заместник-директорите на териториалните дирекции и определя техните функции.

(4) Функциите на директор на териториалната дирекция в негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен със заповед на директора на Агенцията заместник-директор или от друг служител.”.

25. В чл. 33:

а) основният текст се изменя така:

„Директорът на териториалната дирекция:”;

б) навсякъде думите „митницата” и „териториалното митническо управление” се заменят съответно с „териториалната дирекция” и „териториалното управление”.

26. В чл. 34, ал. 2 думите „началника на митницата” се заменят с „директора на териториалната дирекция”.

27. В чл. 35:

а) в основния текст думата „митницата” се заменя с „териториалната дирекция”;

б) в т. 4 думите „вносни сборове” се заменят с „митата”.

в) в т. 12 думата „митницата” се заменя с „териториалната дирекция”.

28. В чл. 36:

а) в ал. 1 думата „митниците” се заменя с „териториалните дирекции”;

б) в ал. 2 думите „началника на митницата” се заменят с „директора на териториалната дирекция”.

29. В чл. 37:

а) в ал. 3 думите „началника на митницата” се заменят с „директора на териториалната дирекция”.

б) в ал. 4 думата „митниците” се заменя с „териториалните дирекции”.

30. В чл. 39, ал. 2 думите „дирекция „Национален учебен център” се заменят с „Националния учебен център на Агенцията”. 

31. В чл. 43, ал. 1 думите „началника на митницата” се заменят с „директора на териториалната дирекция”.

32. Приложението към чл. 8, ал. 2 се изменя така:

„Приложение към чл. 8, ал. 2

Численост на персонала в Централното митническо управление на Агенция „Митници” – 1304 щатни бройки Директор 1
Заместник-директори 3
Главен секретар 1
Инспекторат 12
Звено за вътрешен одит Длъжностно лице по защита на личните данни 3 1
Обща администрация, 174
в т. ч.:
дирекция „Финанси, управление на собствеността и обществени поръчки“ 70
дирекция „Управление на човешките ресурси“ 36
дирекция „Административно обслужване и международна дейност“ 38
дирекция „Правна дейност и обжалване“ 22
дирекция „Сигурност“ 8
Специализирана администрация, 1109
в т.ч.: Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване” 855 Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“ 123
дирекция „Митническа дейност и методология“ 64
дирекция „Акцизна дейност и методология“ 41
дирекция „Централна митническа лаборатория“ 26“

 

§ 2. В Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; доп., бр. 80 от 2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 и 85 от 2015 г., бр. 32, 36, 54, 76 и 86 от 2016 г., бр. 9, 44, 86 и 94 от 2017 г., бр. 24 и 72 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. На ред 26, в колона „Наименование на длъжността“ думите „и в Агенция „Митници“ се заличават.

2. Създава се ред 26а:  

11

12

13

източник: http://www.minfin.bg/bg/legislation8/209

How will the UK withdrawal affect you?
16.11.2018

How will the UK withdrawal affect you?

The EU and the UK have announced a draft Withdrawal Agreement. This agreement needs to be ratified by both sides to take effect, which can take until early 2019. Only thereafter, companies may benefit from a transition period, which would give them more time to prepare for the effects of the UK withdrawal from the EU. At that time, ECHA will also update these pages including the Q&As for companies.

The withdrawal of the United Kingdom (UK) from the European Union (EU) will take effect from 30 March 2019.

If your company is established in the EU-27/EEA, you will be affected whenever your supply chains as a customer or supplier extend to the UK.

If your company is established in the UK, the EU chemicals legislation, which includes REACH, CLP, BPR and PIC, will no longer apply to you if your chemical substances, mixtures or articles, biocidal products or active substances are placed on the market only in the UK. This is also the case if you export certain chemicals directly to non-EU/EEA countries from the UK.

However, you should follow the development of the UK legislation, as the UK intends to make the EU legislation valid within the UK (at least temporarily) after the withdrawal.

If your business is in any way connected to the remaining 27 EU Member States or the EEA countries, you will have to prepare for changes.

Start by identifying your role in the supply chain and your future connection to the EU-27 and EEA market. Where and with whom you do business will determine how the withdrawal will affect you.

From the options below, select the role that describes your business and see how you can start preparing for the UK’s withdrawal from the EU. If your situation does not fit any of these roles or you wish to know more, you can read all our Q&As under “Advice to companies / Q&As”.

UK-based REACH registrant

Only an EU/EEA-based company can register a substance under the REACH Regulation. If your company is based in the UK and has registered a substance under REACH, the registration will no longer exist after the UK withdraws from the EU. This also means that you will no longer have to update the REACH registration dossier after 30 March 2019.

If you want to continue doing business in the EU/EEA after the UK’s withdrawal, you have the option of appointing an only representative to manage your registrations. You also have the option of moving your operations related to the registered substance to a legal entity within the EU.

A registrant is responsible for the substances covered by their registrations. This means that the responsible staff and relevant documentation must be present at the address of the registrant – setting up a company on paper only in the EU-27 or EEA is not sufficient.

UK-based only representative

If you represent a non-EU company and you are based in the UK, you will no longer be able to act as an only representative after the withdrawal, unless you relocate to an EU-27 or EEA country. Otherwise, to remain legally on the EU market, the non-EU manufacturer that appointed you will need to find a new only representative, based in one of the EU-27 or EEA countries. The registrations will have to be transferred to that new only representative.

UK-based manufacturer or supplier under the BPR

If you want to apply for an active substance approval, you have to submit your application in an EU-27 or EEA country. You can submit the application even after the date of the UK’s withdrawal.

Supplier of biocidal substances or products

Under the BPR, substance or product suppliers of biocides have to either be located in the EU or have an appointed EU-based representative to be listed in the Article 95 list of substances and suppliers. Non-EU companies are included together with their appointed EU representatives.

As a UK-based supplier, you will need to appoint an EU-based representative ahead of the UK’s withdrawal to avoid being removed from the Article 95 list.

Non-EU companies listed under Article 95 of the BPR and with an EU representative located in the UK will also need to get a new representative within the EU.

EU-27-based company

If your company is based in one of the remaining EU-27 or EEA countries, EU legislation and obligations will continue to apply to you. However, your business partners in the UK will need to adjust their operations to follow the new UK chemicals legislation.

If you purchased a chemical substance from a UK-based company that registered a substance under REACH, you will no longer be able to rely on the substance being legally registered after the UK has left the EU.

For the substance to remain legally registered, the company from which you bought the chemical will need to appoint an only representative established in one of the EU-27 or EEA countries. Alternatively, you can choose to register the substance yourself as an importer.

UK-based authorisation holder under REACH

After the UK’s withdrawal from the EU, EU legislation will no longer apply to the UK. This means that, for example, if your UK-based company holds or is covered by a REACH authorisation for certain uses of an Annex XIV substance, the conditions of the authorisation no longer apply to you.

Authorisations granted to UK-based companies will no longer exist, so EU-based companies relying on such authorisations will need to find suppliers with valid authorisations in the EU-27/EEA, or apply for new authorisations themselves.

A UK-based company can transfer its authorisation to an only representative in the EU. You can make the transfer after the UK’s withdrawal, but to be prepared, you can already make a formal agreement with the only representative that would become effective from the date of the UK’s withdrawal.

EU-27 downstream user of an authorised substance

REACH authorisations granted to UK suppliers will no longer exist after the UK withdraws from the EU. If you rely on such an authorisation and want to continue using the substance, you can apply and become an authorisation holder of the substance yourself.

Remember that UK-based manufacturers and formulators can transfer their authorisation to an only representative based in one of the remaining 27 EU Member States or the EEA.

UK-based only representatives can transfer their authorisation or pending application for authorisation to a new only representative based in the EU-27/EEA, appointed by the non-EU manufacturer. Please note, however, that UK-based importers cannot transfer their authorisation to an only representative in the EU-27/EEA.

Manufacturer or formulator outside the EU/EEA

If you have appointed an only representative that is located in the UK, you can appoint a new only representative, located within the EU-27/EEA. The new appointment must take place ahead of the UK withdrawal and be notified to ECHA (through the ‘Legal entity change’ functionality in REACH-IT) without undue delay.

If your substance has been registered by a UK-based importer, that registration will not exist after the UK’s withdrawal. This means that to continue having access to the EU market, the imported substance will need to be registered by an EU-27/EEA-based legal entity. To this end, you can appoint an only representative located within the EU-27/EEA to carry out the required registration of the imported substance. Alternatively, your customers within the EU-27/EEA will each have to register the substances they import.

source: https://echa.europa.eu/uk-withdrawal-from-the-eu

The European Union and Singapore have finished negotiating a Free Trade Agreement and an Investment Protection Agreement
01.11.2018

The European Union and Singapore have finished negotiating a Free Trade Agreement and an Investment Protection Agreement

The agreements aim to:

 • remove nearly all customs duties and get rid of overlapping bureaucracy
 • improve trade for goods like electronics, food products and pharmaceuticals
 • stimulate green growth, remove trade obstacles for green tech and create opportunities for environmental services
 • encourage EU companies to invest more in Singapore, and Singaporean companies to invest more in the EU.

The European Commission has now presented the finalised texts of the agreements to the Council. In line with the procedures foreseen in the EU Treaties, the trade and investment agreements will require the approval of the Council before they are sent to the European Parliament for consent.

European Commission proposes signature and conclusion of Japan and Singapore agreements

The Commission today presented the outcome of negotiations for the Economic Partnership Agreement with Japan and the trade and investment agreements with Singapore to the Council. This is the first step towards the signature and conclusion of these agreements.

A swift conclusion and a quick implementation of the most important trade agreement ever negotiated by the EU was a personal commitment undertaken by the President of the European Commission Jean¬Claude Juncker and the Prime Minister of Japan Shinzo Abe. During a bilateral Summit and at the margins of a G7 Summit, both leaders provided political leadership at the highest level in order to accelerate and finalise negotiations in 2017. The agreement should be signed in the upcoming EU- Japan Summit, to be held in Brussels by the summer.

President of the European Commission Jean-Claude Juncker said: “Europe believes in open and fair trade, based on a global rulebook. Our economy depends on it, our companies thrive off it and our consumers expect it. Along with like-minded partners around the world it helps us create jobs and set standards both at home and abroad. Today we take a step forwards towards concluding agreements with two of our closest Asian partners, Japan and Singapore. The impact of these agreements will go far beyond our respective shores – it sends a clear and unambiguous message that we stand together against protectionism and in defence of multilateralism. This is more important than ever.”

Vice-President Jyrki Katainen, responsible for Jobs, Growth, Investment and Competitiveness said: “The EU stands up for an open, rules-based and fair trade order. Japan and Singapore are key and like-minded economic partners. The signature of deep and comprehensive trade agreements with them will benefit our exporters, workers and consumers – by for example eliminating duties worth €1 billion per year on EU exports to Japan every year. It is also a concrete step towards a better global trade order, based on shared values and rules. We now hope for a swift and smooth conclusion of these agreements, which will allow EU firms, workers, farmers and consumers to reap the benefits of these deals as soon as possible.”

Commissioner for Trade Cecilia Malmström said: “With Japan and Singapore we are making a strong statement in defence of open and fair trade based on rules. These win-win agreements will also create major opportunities for European businesses and citizens. The economic partnership with Japan will cover an area with 600 million consumers and a third of global GDP. Its economic potential is clearly unprecedented. Singapore is already a gateway for Europe into South East Asia, and with our new agreements we aim for a strong boost to our trade with the region. Both Japan and Singapore are important partners for us in defending multilateralism and ensuring strong international organisations.”

The Japan agreement is the biggest bilateral trade partnership ever negotiated by the European Union. The Economic Partnership Agreement will open huge market opportunities for both sides, strengthen cooperation between Europe and Japan in a range of areas, reaffirm their shared commitment to sustainable development, and include for the first time a specific commitment to the Paris climate agreement. It will remove the vast majority of customs duties that cost EU companies exporting to Japan €1 billion a year. The agreement will also eliminate a number of long-standing regulatory barriers, such as double testing and overlapping bureaucracy. It will open up the Japanese market of 127 million consumers to key EU agricultural exports, protect over 200 traditional European regional food and drink products in Japan (the so-called Geographical Indications) and increase EU export opportunities in a range of other sectors, including the ability for European companies to bid for public contracts in many Japanese cities.

The EU and Japan are also in the final stages of negotiation of a Strategic Partnership Agreement.

Upon entry into force, it will upgrade the political relations between the two sides by reinforcing political dialogue, affirming shared values and common principles, and enabling closer cooperation to tackle common challenges, bilaterally and in multilateral fora.

The trade and investment agreements with Singapore are the EU’s first completed bilateral deals with a member of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Within ASEAN, Singapore is by far the EU’s largest partner with a total bilateral trade in goods of €53.3 billion (2017) and in services of €44.4
billion (2016). Over 10,000 EU companies are established in Singapore and use it as a hub to serve the whole Pacific region. With these agreements, the EU has therefore made an important stride towards setting high standards and rules for the important and fast-growing Southeast Asian region. The deals also represent the first building block of a future region-to-region trade and investment agreement between the EU and ASEAN. Singapore is already the number one location for European investment in Asia, with investment between the two growing rapidly in recent years. Bilateral investment stocks reached €256 billion in 2016.
As well as offering huge economic opportunities, the trade agreements also include comprehensive chapters on trade and sustainable development; setting the highest standards of labour, safety, environmental and consumer protection; as well as strengthening joint actions on sustainable development and climate change and fully safeguarding public services.

Next steps

Once approved by the Council, the agreements will be sent to the European Parliament, aiming for the entry into force of the trade agreements with Japan and Singapore before the end of the current mandate of the European Commission in 2019; the investment protection agreement with Singapore will follow its ratification procedure also at Member State level.

At the same time, negotiations with Japan continue on investment protection standards and investment protection dispute resolution. The firm commitment on both sides is to move towards an agreement in the investment protection negotiations as soon as possible, in light of the shared commitment to a stable and secure investment environment in Europe and Japan.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1826

The texts proposed by the EU for the trade deal with Indonesia
01.11.2018

The texts proposed by the EU for the trade deal with Indonesia

The EU is negotiating a Free Trade Agreement (FTA) with Indonesia with the objective to facilitate and create new market access, increase trade between the EU and Indonesia as well as to expand direct investment. The aim is to conclude an agreement similar in coverage to what the EU achieved in its trade agreements with Singapore in 2014 and Vietnam in 2015.

Process

The EU officially launched negotiations with Indonesia on 18 July 2016. The fifth round was held from 9 to 13 July in Brussels, and the next round is scheduled for the week of 15 October in Indonesia.

Before launching talks the EU carried out a joint scoping exercise with Indonesia to determine the scope and the level of ambition of a future trade agreement. The exercise was successfully concluded in April 2016 and in July 2016 EU governments authorised the Commission to start negotiations.

The European Commission negotiates the FTA on behalf of all the EU Member States. The EU’s Trade department regularly debriefs and consults with Member States and the European Parliament on the state of play of the negotiations.

Background on bilateral trade relations with ASEAN (Association of South East Asian Nations)

Within the ASEAN region, the EU has already concluded negotiations with Singapore and Vietnam – which hopefully will enter into force in the course of 2018. Other negotiations with the Philippines, Thailand, and Malaysia have also been launched. The ultimate objective is for bilateral trade agreements with individual ASEAN countries to serve as building blocks towards a future region-to-region agreement between the EU and ASEAN.

EU text proposals

The EU has submitted the following text proposals to Indonesia as a basis for discussion. These texts only constitute the EU’s initial proposals for legal texts on topics in the EU-Indonesia trade agreement and the EU reserves the right to make subsequent changes to the text by editing, supplementing or removing, at any time, all or part of the text. For explanatory purposes, text proposals are published accompanied by short factsheets on the different topics.

The actual text in the final agreement will be the result of negotiations between the EU and Indonesia. The full text of the final agreement will be made public once negotiations have been concluded – well in advance of its signature and ratification.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1620

The European Union and Vietnam have finished negotiating a Trade Agreement and an Investment Protection Agreement
01.11.2018

The European Union and Vietnam have finished negotiating a Trade Agreement and an Investment Protection Agreement

Once in force, the agreements will provide opportunities to increase trade and support jobs and growth on both sides, through

Eliminating 99% of all tariffs

Reducing regulatory barriers and overlapping red tape

Ensuring protection of geographical indications

Opening up services and public procurement markets

Making sure the agreed rules are enforceable

The European Commission has submitted the proposals for signature and conclusion of both agreements to the Council. Once authorised by the Council, the agreements will be signed and presented to the European Parliament for consent. After the Parliament’s consent, the Council can conclude the trade agreement, and it can enter into force. The investment protection agreement will be ratified by Member States’ according to their national procedures.

Commission presents EU-Vietnam trade and investment agreements for signature and conclusion

The trade agreement will eliminate virtually all tariffs on goods traded between the two sides. The agreement also includes a strong, legally binding commitment to sustainable development, including the respect of human rights, labour rights, environmental protection and the fight against climate change, with an explicit reference to the Paris Agreement.

President of the European Commission Jean-Claude Juncker said: “The trade and investment agreements with Vietnam are exemplary of Europe’s trade policy. They bring unprecedented advantages and benefits for European and Vietnamese companies, workers and consumers. They take fully into account the economic differences between the two sides. They promote a rules- and values-based trade policy with strong and clear commitments on sustainable development and human rights. By adopting them a few hours before welcoming the participants in the ASEM-EU Summit in Brussels, the Commission shows its commitment to open trade and engagement with Asia. I now expect the European Parliament and EU Member States to do the necessary for the agreements to enter into force as soon as possible”.

Commissioner for Trade Cecilia Malmström said: “The Commission has now delivered two valuable and progressive agreements with Vietnam that I am convinced the European Parliament and EU Member States can support. Vietnam has massive potential for EU exporters and investors to do business, both now and in the future. It is one of the fastest-growing economies in Southeast Asia, with a vibrant market of more than 95 million consumers, an emerging middle class and a young, dynamic workforce. Through our agreements, we also help spread European high standards and create possibilities for in-depth discussions on human rights and the protection of citizens. I hope the Council and the European Parliament will approve the agreements swiftly to allow businesses, workers, farmers and consumers to reap the benefits as soon as possible.”

The trade agreement will eliminate over 99% of customs duties on goods traded between the two sides. Vietnam will remove 65% of import duties on EU exports from entry into force of the agreement, with the remainder of duties being gradually eliminated over a 10-year period, to take into account that Vietnam is a developing country. The agreement also contains specific provisions to address non-tariff barriers in the automotive sector, and will provide protection for 169 traditional European food and drink products in Vietnam, the so-called Geographical Indications, like Rioja wine or Roquefort cheese. Through the agreement, EU companies will be able to participate on an equal footing with domestic companies in bids for procurement tenders with Vietnamese authorities and state-owned enterprises.

Besides offering significant economic opportunities, the trade agreement also ensures that trade, investment and sustainable development go hand in hand, by setting the highest standards of labour, safety, environmental and consumer protection, ensuring that there is no ‘race to the bottom’ to attract trade and investment. The agreement commits the two parties to respect and effectively implement the principles of the International Labour Organisation (ILO) concerning fundamental rights at work; and to implement international environmental agreements, such as the Paris Agreement; to act in favour of the conservation and sustainable management of wildlife, biodiversity, forestry and fisheries; and to involve civil society in the monitoring the implementation of these commitments by both sides.

The trade agreement includes an institutional and legal link to the EU-Vietnam Partnership and Cooperation Agreement, allowing appropriate action in the case of breaches of human rights.

The investment protection agreement, meanwhile, includes modern rules on investment protection enforceable through the new Investment Court System and ensures that the right of the governments on both sides to regulate in the interest of their citizens is preserved. It will replace the bilateral investment agreements that 21 EU Members States currently have in place with Vietnam.

Alongside the agreement recently reached with Singapore, this agreement will make further strides towards setting high standards and rules in the ASEAN region, helping to pave the way for a future region-to-region trade and investment agreement.

Background

Vietnam is the EU’s second largest trading partner in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) after Singapore, with trade in goods worth €47.6 billion a year and €3.6 billion as it comes to services. While EU investment stock in Vietnam remains modest standing at €8.3 billion in 2016, an increasing number of European companies are establishing there to set up a hub to serve the Mekong region. Main EU imports from Vietnam include telecommunications equipment, clothing and food products. The EU mainly exports to Vietnam goods such as machinery and transport equipment, chemicals and agricultural products.

Next steps

The Commission is now submitting to the Council the proposals for signature and conclusion of both agreements. Once authorised by the Council, the agreements will be signed and presented to the European Parliament for consent. Once the European Parliament has given its consent, the trade agreement can then be concluded by the Council and enter into force. The investment protection agreement with Vietnam will be ratified by Member States according to their respective internal procedures.

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-vietnam-agreement/

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1921

2020 Митническа информационна система за внасяне –МИСВ’’
29.10.2018

2020 Митническа информационна система за внасяне –МИСВ’’

Възприет подход за ИТ решение

 Агенция „Митници“ е възприела подход да изпълни ангажиментите си, чрез поетапно разработване и въвеждане на Институционалната архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси, като ключов инструмент за документиране, анализиране и управление на процесите в АМ, обвързващ постигането на бизнес и ИТ целите на Агенцията.

 Решение на Министерски съвет №872 от 14.10.2016 г. относно приемане на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ –еМитници 2016-2020 и Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ –еМитници 2016-2020, в които е разписана Институционалната архитектура на АМ като цялостен подход;

 Институционалната архитектура на АМ ще предостави стабилен фундамент и рамка за изпълнението от страна на АМ на задачите по MASP

 Компоненти на институционалната архитектура:

-бизнес архитектура

-архитектура на данните

-архитектура на приложенията

-технологична архитектура

Ползи за икономическите оператори от избрания подход

 Ползи за икономическите оператори от избрания подход за ИТ решение:

 Надеждност;

 Производителност;

 Капацитет.

 План за внедряване:

29 Октомври 2018 г. -EOS, CSRD

26 Ноември 2018 г. -МИСВ

МИСВ –дейности с разработчици на софтуер

29 Октомври 2018–25 Ноември 2018

Тестове на Б2Б

http://10.30.14.18:8300/trixie/misv/soa/submit-message-services/b2b/b2b?wsdl

МИСВ –полезна информация

Спецификации за търговския сектор

https://ecustoms.bg/eportal/public/

Секция Проекти на документи

Документи МИСВ

Функционална спецификация

Ръководство за потребителя

B2BWebService Specification

МИСВ –контакти с АМ

S2@CUSTOMS.BG

МИСВ –информационен обмен

RSS (Really Simple Syndication)

XML базиран софтуерен механизъм за разпространение и обмен на новини и информация

https://ecustoms.bg/eportal/public/Controler?control=UpdateForm&doc_def_id=27&row_id=1

МИСВ –внедряване – 26 Ноември 2018

 

12345...

Социални мрежи